Aktualności Ekranizacje

Nowe materiały od Netfliksa. Zbliża się premiera Wiedźmina

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się pre­mie­ra seria­lu “Wiedź­min”, a Net­flix wie, jak pod­grzać atmos­fe­rę. Naj­pierw sma­czek dla Pola­ków. Miło­śni­cy wer­sji dub­bin­go­wa­nych oraz z lek­to­rem mogą ode­tchnąć z ulgą – serial docze­ka się obu roz­wią­zań. Co wię­cej, głos pod Geral­ta z Rivii pod­ło­ży Michał Żebrowski.

W Yen­ne­fer wcie­li się Justy­na Kowal­ska, w Ciri – Nata­lia Sma­gac­ka, a w Jaskra – Mar­cin Franc. Nie­ste­ty do swo­jej roli z pol­skie­go seria­lu nie powró­cił Zbi­gniew Zama­chow­ski, ale jeśli ktoś jest spra­gnio­ny zoba­czyć go w roli Jaskra raz jesz­cze, może się­gnąć po “Pół Wie­ku Poezji Póź­niej”.

Tak wyglą­da “Wiedź­min” Net­flik­sa w pol­skiej wer­sji językowej.

Wszy­scy wycze­ku­ją oczy­wi­ście osta­tecz­ne­go zwia­stu­na pro­duk­cji, któ­ry da lep­sze wyobra­że­nie o samym seria­lu. Póki co otrzy­ma­li­śmy zamiast nie­go trzy mate­ria­ły poświę­co­ne głów­nym boha­te­rom. Hen­ry Cavill (Geralt z Rivii), Anya Cha­lo­tra (Yen­ne­fer z Ven­ger­ber­gu) i Freya Allan (Ciril­la z Cin­try) opo­wia­da­ją w nich o swo­ich posta­ciach – ich losach oraz moty­wa­cjach. W tle wywia­dów widzi­my licz­ne sce­ny z produkcji.

Pre­mie­ra “Wiedź­mi­na” już 20 grud­nia. Wte­dy na Net­flik­sie opu­bli­ko­wa­ny zosta­nie pierw­szy sezon seria­lu skła­da­ją­cy się z ośmiu odcin­ków. Ich tytu­ły to: “Począ­tek koń­ca”, “Czte­ry mar­ki”, “Zdra­dziec­ki Księ­życ”, “O ban­kie­tach, bękar­tach i pochów­kach”, “Nie­speł­nio­ne pra­gnie­nia”, “Giną­ce gatun­ki”, “Przed upad­kiem” oraz “Coś więcej”.

Show­run­ner­ką seria­lu jest Lau­ren Schmidt, a pro­du­cen­ta­mi wyko­naw­czy­mi są m.in. Tomasz Bagiń­ski, Alik Sakha­rov i Sean Daniel. W pro­duk­cji wystą­pią też Joey Batey (Jaskier), MyAn­na Buring (Tis­sa­ia de Vries), Jodhi May (Calan­the z Cin­try), Anna Shaf­fer (Triss Meri­gold), Mimi Ndi­we­ni (Frin­gil­la Vigo) i Emma Apple­ton (Ren­fri).

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy