Aktualności

Gigantyczna książka postawiona w Krakowie!

To naj­praw­do­po­dob­niej naj­więk­sza książ­ka, jaką kie­dy­kol­wiek widzia­no w Pol­sce. Gigant waży bli­sko pół tony i mie­rzy dwa metry. Ma jed­nak tyl­ko dwa­na­ście stron. Na każ­dej z nich umiesz­czo­no kod QR do ścią­gnię­cia dar­mo­wych e‑booków. To kolej­na odsło­na akcji czy­tel­ni­czej Czy­taj PL, któ­ra w tym roku bije wła­sne rekor­dy – do tej pory wypo­ży­czo­no aż 50 tysię­cy dar­mo­wych e‑booków. Akcja trwa do koń­ca listopada.

16 listo­pa­da, na pół­met­ku Czy­taj PL, orga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wa­li wyjąt­ko­wą nie­spo­dzian­kę. Na kra­kow­skim Ryn­ku sta­nę­ła olbrzy­mia, oko­ło 2‑metrowa insta­la­cja w cha­rak­te­ry­stycz­nym żół­tym kolo­rze, koja­rzo­nym z akcją. Imi­tu­je otwar­tą książ­kę z rucho­my­mi, prze­wra­ca­ny­mi przez prze­chod­niów stro­na­mi. Każ­da z 12 stron jest poświę­co­na jed­ne­mu z e‑booków dostęp­nych w tym roku w ramach Czy­taj PL. Insta­la­cja ma dodat­ko­wo zachę­cić do udzia­łu w akcji wszyst­kich tych, któ­rzy dotąd jesz­cze o niej nie słyszeli.

Czy­taj PL trwa od 2 listo­pa­da. Już na pół­met­ku dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu czy­tel­ni­ków akcja bije ubie­gło­rocz­ne rekor­dy: jak dotąd czy­tel­ni­cy wypo­ży­czy­li łącz­nie 50 tysię­cy ksią­żek, wysła­li 7 tysię­cy zapro­szeń do zna­jo­mych i 100 tysię­cy razy odwie­dzi­li stro­nę czytajpl.pl. Akcja obej­mu­je bli­sko 500 miast i miej­sco­wo­ści. Na ponad sied­miu tysią­cach nośni­ków poja­wi­ły się dar­mo­we wypo­ży­czal­nie e‑booków. Udo­stęp­nio­ne zosta­ły kody QR do 12 best­sel­le­rów, w tym 5 abso­lut­nych nowo­ści z 2017 roku. Po raz pierw­szy w akcji bie­rze udział 10 miast zagra­nicz­nych m.in.: Bar­ce­lo­na, Dublin, Lwów, Nor­wich, Not­tin­gham, Pra­ga i Rey­kja­vik – Mia­sta Lite­ra­tu­ry UNESCO. Dzię­ki oddol­nej ini­cja­ty­wie Polo­nii pla­ka­ty Czy­taj PL tra­fi­ły już na 3 kon­ty­nen­ty w ramach akcji Książ­ka za obiet­ni­cę. Zeszło­rocz­na edy­cja Czy­taj PL zachę­ci­ła do czy­ta­nia tysią­ce osób. W tym roku prze­ko­na ich jesz­cze więcej.

Akcja Czy­taj PL od począt­ku jest orga­ni­zo­wa­na w ramach pro­gra­mu Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tu­ry UNESCO przez Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we i plat­for­mę e‑bookową Woblink.com. W tym roku po raz pierw­szy akcja jest rów­nież dostęp­na w 1000 szkół ponad­gim­na­zjal­nych na tere­nie całe­go kra­ju w ramach pro­jek­tu „Upo­luj swo­ją książ­kę”, orga­ni­zo­wa­ne­go z ini­cja­ty­wy Insty­tu­tu Książki.

Lista dostęp­nych książek:
1. Woj­ciech Drew­niak „Histo­ria bez cen­zu­ry 2”
2. Krzysz­tof Piskor­ski „Czter­dzie­ści i cztery”
3. Gre­go­ry David Roberts „Shan­ta­ram”
4. Filip Sprin­ger „Mia­sto Archi­pe­lag. Pol­ska mniej­szych miast”
5. Anna Kamiń­ska „Wan­da”
6. Jakub Małec­ki „Śla­dy”
7. Dan Arie­ly „Szcze­ra praw­da o nieuczciwości”
8. Elż­bie­ta Che­re­ziń­ska „Koro­na śnie­gu i krwi”
9. Camil­la Lack­berg „Księż­nicz­ka z lodu”
10. Peter Wohl­le­ben „Sekret­ne życie drzew”
11. Jon Ron­son „#Wstydź­Się!”
12. Marek Kamiń­ski „Marek i czasz­ka jaguara”

Orga­ni­za­to­rzy Czy­taj PL: Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we, Woblink

Part­ner­stwo stra­te­gicz­ne: Insty­tut Książki

Orga­ni­za­to­rzy odsło­ny w szko­łach (Upo­luj swo­ją książ­kę): Insty­tut Książ­ki, Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we, Woblink

Wydaw­cy: Znak Hory­zont, Wydaw­nic­two Lite­rac­kie, Wydaw­nic­two Mar­gi­ne­sy, Wydaw­nic­two Karak­ter, SQN, Smak Sło­wa, Zysk, Wydaw­nic­two Czar­na Owca, Otwar­te, Insi­gnis Media, Znak Emotikon

Mia­sta part­ner­skie: Kra­ków, Poznań, Łódź, Wro­cław, Gdańsk, Kato­wi­ce, Lublin, Toruń, Czę­sto­cho­wa, Opo­le, Gdy­nia, Rzeszów

Pozo­sta­łe mia­sta bio­rą­ce udział w akcji: War­sza­wa, Bia­ły­stok, Byd­goszcz, Bytom, Cho­rzów, Mysło­wi­ce, Ryb­nik, Sosno­wiec, Szcze­cin, Tychy

Mia­sta Lite­ra­tu­ry UNESCO bio­rą­ce udział w akcji: Bar­ce­lo­na, Dublin, Dune­din, Edyn­burg, Lwów, Nor­wich, Not­tin­gham, Pra­ga, Rey­kja­vik, Dundee

Patro­nat medial­ny: LubimyCzytać.pl, Niestatystyczny.pl

Dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go w ramach Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czytelnictwa

Infor­ma­cja prasowa

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy