Aktualności Ekranizacje

Amazon ujawnił część obsady serialowego Koła czasu

Już w przy­szłym mie­sią­cu rusza­ją zdję­cia do seria­lu Koło cza­su opar­te­go na epic­kiej serii fan­ta­sy o tym samym tytu­le autor­stwa Rober­ta Jor­da­na, a dokoń­czo­ną po śmier­ci pisa­rza przez Bran­do­na San­der­so­na. Jest więc to dobry czas, żeby poznać obsa­dę. Ama­zon, na któ­re­go zle­ce­nie powsta­je serial, podzie­lił się infor­ma­cją odno­śnie do akto­rów wcie­la­ją­cych się w głów­ne role.

Od czerw­ca wia­do­me było, że postać Moira­ine Damo­dred zagra zna­na z Zagi­nio­nej dziew­czy­ny czy Pry­wat­nej woj­ny Rosa­mund Pike. Nie­co ina­czej niż w książ­kach, to wła­śnie ona ma być cen­tral­ną posta­cią serialu.

Pro­duk­cja Ama­zo­nu opo­wie histo­rię Mora­ine nale­żą­cej do tajem­ni­czej i wpły­wo­wej orga­ni­za­cji Aes Sedai, sku­pia­jąc się na jej epic­kiej podró­ży wespół z gru­pą towa­rzy­szy, z któ­rych jed­no naj­praw­do­po­dob­niej jest wcie­le­niem potęż­nej jed­nost­ki ze sta­ro­żyt­nych pro­roctw, któ­ra albo znisz­czy świat, albo wręcz prze­ciw­nie – oka­że się wybawieniem.

Josha Stra­dow­ski

Mar­cus Rutherford

W rolę Ran­da al’Thora, mło­de­go paste­rza, któ­ry jest rze­czo­nym Smo­kiem Odro­dzo­nym z prze­po­wied­ni wcie­li się Josha Stra­dow­ski. Jego przy­ja­cie­la, ucznia kowal­skie­go Per­ri­na Ayba­rę zagra Mar­cus Ruther­ford, a Matri­ma Cau­tho­na – Bar­ney Har­ris. Wia­do­mo rów­nież, kto wcie­li się w potęż­ną uzdro­wi­ciel­kę Nyna­eve al’Mearę i obda­rzo­ną ogrom­ną mocą Egwe­ne al’Vere. Będą to kolej­no Zoë Robins i Made­le­ine Mad­den.

Nadal wie­le waż­nych ról nie zosta­ło ujaw­nio­nych. Kto zagra mistrza mie­cza i straż­ni­ka Mora­ine Al’La­na Man­dra­go­ra­na czy posia­da­ją­ce­go nie­sa­mo­wi­tą wie­dzę bar­da Tho­ma Mer­ri­li­na? Tego pew­nie dowie­my się już wkrót­ce. Eki­pa powin­na krę­cić pierw­sza uję­cia już we wrze­śniu w Czechach.

Źró­dło: tor

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy