Aktualności

Pomóżmy bibliotece w Cieszynie!

Biblio­te­kę Miej­ską w Cie­szy­nie spo­tka­ła tra­ge­dia – w nocy z 29 na 30 stycz­nia wybuchł pożar, któ­ry stra­wił znacz­ną część zbio­rów: przede wszyst­kim kom­pu­te­ry, meble, książ­ki oraz audio­bo­oki z naj­chęt­niej odwie­dza­ne­go dzia­łu – Wypo­ży­czal­ni dla dorosłych.
Kom­pu­te­ry i meble ule­gły cał­ko­wi­te­mu znisz­cze­niu, zaś czę­ścio­we­mu – księ­go­zbiór. Naj­bar­dziej ucier­pia­ły nowo­ści wydaw­ni­cze i audio­bo­oku, lite­ra­tu­ra pięk­na, fan­ta­sty­ka, książ­ki podróż­ni­cze, bele­try­sty­ka dla pań oraz lek­tu­ry dla szkół ponadgimnazjalnych.

Biblio­te­ka zwra­ca się z gorą­cą proś­bą o pomoc w odtwo­rze­niu zbio­rów, naj­chęt­niej przyj­mie książ­ki wyda­ne po 2007 roku.

Biblio­te­ka­rze są wdzięcz­ni za wspar­cie i wie­le cie­płych słów, któ­re do nich spłynęły.

Dary dla biblio­te­ki moż­na nad­sy­łać na adres:

Biblio­te­ka Miej­ska w Cieszynie
ul. Głę­bo­ka 15
43–400 Cieszyn

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy