Ekranizacje Zapowiedzi

Nowe nazwiska w obsadzie trzeciego sezonu Wiedźmina od Netfliksa

Co praw­da dru­gi sezon seria­lo­wych przy­gód Geral­ta, Yen­ne­fer i Ciri nie odniósł rów­nie spek­ta­ku­lar­ne­go suk­ce­su co pierw­szy, ale Net­flix nadal wal­czy o utrzy­ma­nie zain­te­re­so­wa­nia tych, któ­rym się wido­wi­sko dotych­czas podo­ba­ło i o ser­ca tych jesz­cze nie­prze­ko­na­nych. Trwa­ją wła­śnie pra­ce nad trze­cim sezo­nem. Stu­dio podzie­li­ło się nie­daw­no infor­ma­cją o kolej­nych akto­rach, któ­rzy dołą­czy­li do seria­lo­we­go uni­wer­sum Wiedźmina.

Według ofi­cjal­ne­go synop­si­su w trze­cim sezo­nie wybie­rze­my się razem z Geral­tem, Ciri i Yen­ne­fer to słyn­nej Are­tu­zy, gdzie boha­te­ro­wie mają nadzie­ję dowie­dzieć się cze­goś wię­cej na temat nie­zwy­kłych mocy księż­nicz­ki Cintry.

Tra­fia­ją w sam śro­dek kon­flik­tu peł­ne­go sko­rum­po­wa­nej poli­ty­ki, czar­nej magii i nik­czem­no­ści. Muszą wal­czyć i posta­wić wszyst­ko na jed­ną kar­tę – lub ryzy­ko­wać, że stra­cą sie­bie na zawsze, czy­ta­my w skró­to­wym opisie.

Na ekra­ny powró­cą oczy­wi­ście sta­rzy zna­jo­mi. W Geral­ta ponow­nie wcie­li się Hen­ry Cavill, Anya Cha­lo­tra nadal por­tre­to­wać będzie Yen­ne­fer, w roli Ciri jesz­cze raz zoba­czy­my Freyę Allan, a Jaskra zagra Joey Batey.

Nowy sezon to dosko­na­ły czas na wpro­wa­dze­nie kolej­nych boha­te­rów. Potwier­dzo­ne zosta­ło, że pozna­my seria­lo­we wcie­le­nia Rado­wi­da – póź­niej­sze­go kró­la Reda­nii, Mistle – człon­ki­ni gan­gu roz­bój­ni­ków nazy­wa­ją­cych sie­bie Szczu­ra­mi i Milvy, dosko­na­łej łucz­nicz­ki i kom­pan­ki Geral­ta. W tych rolach zoba­czy­my odpo­wied­nio Hugh Skin­ne­ra, Chri­stel­le Elwin i Meng’er Zhang. Net­flix wpro­wa­dzi rów­nież do seria­lu postać Gal­la­ti­na, wojow­ni­ka Sco­ia­’ta­el. Wcie­li się w nie­go Rob­bie Amell.

Show­run­ner­ką i pro­du­cent­ką wyko­naw­czą Wiedź­mi­na jest Lau­ren Schmidt His­srich. W zespo­le reży­se­rów dzia­ła­ją: Ste­phen Sur­jik, Gan­dja Mon­te­iro, Loni Peri­ste­re i Bola Ogun, a nad sce­na­riu­szem pra­cu­ją: Mike Ostrow­ski, Tania Lotia, Haily Hall, Rae Ben­ja­min, Cla­re Hig­gins, Javier Gril­lo-Marxu­ach, Mat­thew D’Am­bro­sio i Troy Dangerfield.

Data pre­mie­ry trze­cie­go sezo­nu nie jest znana.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy