Ekranizacje

Książki na ekranach – 2017. Co ciekawego obejrzymy?

W bie­żą­cym roku na ekra­ny (małe i duże) tra­fi spo­ro pro­duk­cji bazu­ją­cych na książ­kach i komik­sach. Na któ­re z nich war­to zwró­cić uwa­gę? Wybra­li­śmy dwa­dzie­ścia ekra­ni­za­cji – dla osób w róż­nym wie­ku i o róż­nych gustach. Na pew­no znaj­dzie­cie coś dla siebie!

1. „Befo­re I Fall” (7 razy dziś)
„7 razy dziś’ to best­sel­le­ro­wa powieść dla nasto­lat­ków autor­stwa Lau­ren Oli­ver. Sam King­ston ginie pod koła­mi samo­cho­du. Po czym budzi się we wła­snym łóż­ku – jest ranek dnia, w któ­rym umar­ła. Sam prze­ży­je sie­dem razy ten sam dzień. Dzię­ki temu być może odkry­je, dla­cze­go ją to spo­tka­ło i spró­bu­je odmie­nić prze­zna­cze­nie. W roli głów­nej wystą­pi Zoey Deutch.
Pre­mie­ra: 21 stycz­nia 2017


2. „The Expanse”(Ekspansja)
Serial na pod­sta­wie cyklu ksią­żek Jame­sa S. A. Coreya „Eks­pan­sja” docze­ka się w tym roku dru­gie­go sezo­nu. Akcja dzie­je się w przy­szło­ści. Ludz­kość sko­lo­ni­zo­wa­ła Układ Sło­necz­ny. Detek­tyw Mil­ler pro­wa­dzi śledz­two w spra­wie zagi­nio­nej cór­ki pew­ne­go pro­mi­nen­ta. Sta­tek Can­ter­bu­ry zosta­je znisz­czo­ny przez tajem­ni­czą jed­nost­kę. Na Pasie Aste­ro­id szy­ku­je się rewo­lu­cja. Tym­cza­sem w każ­dej chwi­li może wybuch­nąć woj­na pomię­dzy Zie­mią i Marsem.
Pre­mie­ra dru­gie­go sezo­nu: 1 lute­go 2017


3. „Pokot”
Agniesz­ka Hol­land ekra­ni­zu­je powieść Olgi Tokar­czuk – „Pro­wadź swój pług przez kości umar­łych”. Jani­na Duszej­ko (Agniesz­ka Man­dat) miesz­ka w nie­wiel­kiej wsi gdzieś w Sude­tach. W oko­li­cy docho­dzi do serii tajem­ni­czych mor­derstw. Wszyst­ki­mi ofia­ra­mi są myśli­wi. Jani­na, widząc bez­rad­ność poli­cji, roz­po­czy­na wła­sne śledz­two. Jego wyni­ki są wię­cej niż zatrważające.
Pol­ska pre­mie­ra: 24 lute­go 2017


4. „The Sen­se of an Ending” (Poczu­cie kresu)
Film na pod­sta­wie książ­ki Julia­na Bar­ne­sa „Poczu­cie kre­su”. Star­szy męż­czy­zna, Tony Webster otrzy­mu­je nie­ocze­ki­wa­ny spa­dek. Sta­je się to pre­tek­stem do ana­li­zy jego wcze­śniej­sze­go życia. Szcze­gól­nie sku­pia się na zna­jo­mo­ści z Adria­nem Fin­nem – nie­gdyś naj­lep­szym przy­ja­cie­lem. Dro­gi obu męż­czyzn roze­szły się, gdy pozna­li pew­ną kobietę…
Pre­mie­ra: 10 mar­ca 2017


5. ”Beau­ty and the Beast”. (Pięk­na i Bestia)
Na pierw­szy rzut oka ten film może wyglą­dać jak aktor­ski rema­ke ani­ma­cji Disneya „Pięk­na i Bestia”, ale wedle zapo­wie­dzi twór­ców, obraz ma być dużo bliż­szy lite­rac­kie­mu pier­wo­wzo­ro­wi autor­stwa Gabriel­le-Suzan­ne Bar­bot de Vil­le­neu­ve. W roli głów­nej zoba­czy­my Emmę Watson.
Świa­to­wa pre­mie­ra: 15 mar­ca 2017
Pol­ska pre­mie­ra: 17 mar­ca 2017


6. „The Lost City of Z” (Zagi­nio­ne mia­sto Z)
Film opar­ty jest na książ­ce Davi­da Gran­na „Zagi­nio­ne mia­sto Z. Ama­zoń­ska wypra­wa tro­pem zabój­czej obse­sji”, opi­su­ją­cej praw­dzi­wą wypra­wę, jaką w 1925 odbył puł­kow­nik Per­cy Faw­cett. Chciał odna­leźć mitycz­ne mia­sto, jakie według nie­go mia­ła skry­wać dżun­gla ama­zoń­ska. Reży­se­ru­je James Gray, wystę­pu­ją: Char­lie Hun­nam, Sien­na Mil­ler, Robert Pat­ti­son i Tom Holland.
Pre­mie­ra: 15 marca2017


7. „The Zoo­ke­epe­r’s Wife” (Azyl)
Film powstał na pod­sta­wie książ­ki Dia­ne Acker­man (pol­ski tytuł: „Azyl. Opo­wieść o Żydach ukry­wa­nych w war­szaw­skim ZOO”). Książ­ka bazu­je na praw­dzi­wych wyda­rze­niach – histo­rii Anto­ni­ny i Jana Żabiń­skich, któ­rzy pod­czas II woj­ny świa­to­wej wyko­rzy­sty­wa­li ogród zoo­lo­gicz­ny, by chro­nić Żydów. Wystę­pu­ją: Jes­si­ca Cha­sta­in, Johan Hel­den­bergh, Daniel Brühl.
Pre­mie­ra: 24 mar­ca 2017


8. „Wil­son”
Ekra­ni­za­cja komik­su Danie­la Clo­we­sa. Wil­son (Woody Har­rel­son) jest neu­ro­tycz­nym, nie­przy­jem­nym i szcze­rym do bólu męż­czy­zną w śred­nim wie­ku. Pew­ne­go dnia odkry­wa, że ma cór­kę, co sta­je się dla nie­go impul­sem do odno­wie­nia wię­zi ze swo­ją byłą żoną. Komik­sy Clo­we­sa wyda­je w Pol­sce Kul­tu­ra Gnie­wu, więc „Wil­son” też zapew­ne nie­dłu­go tra­fi do ich oferty.
Pre­mie­ra: 24 mar­ca 2017


9. „Ghost in the Shell”
Film na pod­sta­wie komik­su Masa­mu­ne Shi­ro­wa. Jed­na z naj­słyn­niej­szych mang, któ­ra docze­ka­ła się rów­nie popu­lar­nej wer­sji ani­mo­wa­nej, tra­fia teraz na ekran w wer­sji aktor­skiej. Fabu­ła prze­no­si widza do cyber­pun­ko­wej rze­czy­wi­sto­ści, gdzie orga­ni­za­cja zna­na jako Sek­cja 9 zaj­mu­je się zwal­cza­niem prze­stępstw, wyko­rzy­stu­ją­cych naj­now­sze zdo­by­cze tech­no­lo­gii.  Przy­wód­czy­nią tej jed­nost­ki jest nie­mal­że cał­ko­wi­cie scy­bor­gi­zo­wa­na major Moto­ko Kusa­na­gi, któ­rą w fil­mie odgry­wa Scar­lett Johansson.
Pre­mie­ra: 29 mar­ca 2017
Pol­ska pre­mie­ra: 31 mar­ca 2017


10. „Lady Mac­beth” (Lady M.)
Ekra­ni­za­cja opo­wia­da­nia „Powia­to­wa Lady Mak­bet” Niko­ła­ja Lesko­wa. Akcja zosta­ła prze­nie­sio­na do Wiel­kiej Bry­ta­nii. Mło­da kobie­ta zosta­je wyda­na za mąż za dużo star­sze­go męż­czy­znę. Zanie­dby­wa­na przez mał­żon­ka znaj­du­je sobie mło­de­go kochan­ka. Groź­ba ujaw­nie­nia roman­su pro­wa­dzi do iście szek­spi­row­skiej serii zbrod­ni. Reży­se­ru­je Wil­liam Oldroyd, w rolę tytu­ło­wą wcie­la się Flo­ren­ce Pugh.
Pre­mie­ra: 12 kwiet­nia 2017
Pol­ska pre­mie­ra: 28 kwiet­nia 2017


11. „The Circle”(Krąg)
Tom Hanks i Emma Wat­son wystę­pu­ją w ekra­ni­za­cji powie­ści Dave’a Egger­sa pod tym samym tytu­łem. Głów­na boha­ter­ka zosta­je przy­ję­ta do naj­więk­szej na świe­cie fir­my inter­ne­to­wej. Zachwy­co­na swo­ją pra­cą nie dostrze­ga, czym napraw­dę jest ta kor­po­ra­cja. Za reży­se­rię odpo­wia­da James Ponsoldt.
Pre­mie­ra: 28 kwiet­nia 2017


12. „King Arthur: The Legend of the Sword” (Król Artur: Legen­da miecza)
Guy Rit­chie ekra­ni­zu­je legen­dy artu­riań­skie i raczej dosyć luź­no pod­cho­dzi do tema­tu. W fil­mie zoba­czy­my same począt­ki karie­ry Artu­ra – po zdo­by­ciu Eks­ka­li­bu­ra mło­dzie­niec odkry­wa praw­dę o swo­im pocho­dze­niu. Dołą­cza do rebe­lii, dążą­cej do oba­le­nia tyra­na. W roli głów­nej wystą­pi Char­lie Hun­nam, a obok nie­go zagra­ją m. in. Jude Law, Katie McGrath, Astrid Ber­gès-Fris­bey i Aiden Gillen.
Pre­mie­ra: 12 maja 2017


13. „My Cousin Rachel” (Moja kuzyn­ka Rachel)
Dru­ga ekra­ni­za­cja książ­ki Daph­ne du Mau­rier. Tytu­ło­wa Rachel (Rachel Weisz) to tajem­ni­cza mło­da kobie­ta. Wuj głów­ne­go boha­te­ra poznał ją we Wło­szech i bar­dzo szyb­ko poślu­bił. Nie­dłu­go potem zmarł. Pro­ta­go­ni­sta jest pewien, że za jego śmierć odpo­wia­da mło­da żona. Posta­na­wia się zemścić, jed­nak w z cza­sem coraz bar­dziej wpa­da pod jej wpływ.
Pre­mie­ra: 9 czerw­ca 2017


14. „The Beguiled”
Nowy film Sofii Cop­po­li, opar­ty na książ­ce Tho­ma­sa P. Cul­li­na­na „A Pain­ted Devil”. Cza­sy woj­ny sece­syj­nej. Żoł­nierz Unii prze­trzy­my­wa­ny jest w szko­le z inter­na­tem poło­żo­nej po stro­nie Kon­fe­de­ra­tów. Męż­czy­zna sta­ra się mani­pu­lo­wać miesz­ka­ją­cy­mi w budyn­ku kobie­ta­mi. W fil­mie gra­ją: Kir­sten Dunst, Elle Fan­ning, Nico­le Kid­man i Colin Farrell.
Pre­mie­ra: 23 czerw­ca 2017

15. „Vale­rian and the City of a Tho­usand Pla­nets” (Vale­rian i Mia­sto Tysią­ca Planet)
Ekra­ni­za­cja jed­nej z naj­po­pu­lar­niej­szych euro­pej­skich serii komik­so­wych (sce­na­riusz: Pier­re Chri­stin, rysun­ki: Jean-Clau­de Mézi­ères) . Vale­rian i Lau­re­li­na są kosmicz­ny­mi agen­ta­mi pil­nu­ją­cy­mi porząd­ku na tery­to­riach zasie­dlo­nych przez ludzi. Mia­sto Tysią­ca Pla­net sta­no­wi cen­trum galak­ty­ki. To wła­śnie tam boha­te­ro­wie będą musie­li zmie­rzyć się z zagro­że­niem o ska­li wszech­świa­to­wej. Reży­se­ru­je Luc Bes­son. W głów­nych rolach wystą­pią Dane DeHa­an i Cara Dele­vin­gne. Oprócz nich na ekra­nie zoba­czy­my m. in. Clive’a Owe­na, Her­bie­go Han­coc­ka, Rut­ge­ra Hau­era, Rihan­nę i Joh­na Goodmana.
Pre­mie­ra: 20 lip­ca 2017

16. „The Dark Tower” (Mrocz­na Wieża)
Fan­ta­stycz­ny cykl Ste­phe­na Kin­ga tra­fi na ekra­ny za spra­wą Niko­la­ja Arce­la. Głów­ną rolę – Rolan­da Descha­ina gra Idris Elba, a w Czło­wie­ka w Czer­ni wcie­li się Mat­thew McCo­nau­ghey. Roland jest ostat­nim człon­kiem brac­twa rycer­skie­go zna­ne­go jako „rewol­we­row­cy”. Męż­czy­zna pro­wa­dzi poszu­ki­wa­nie tytu­ło­wej Mrocz­nej Wie­ży, któ­ra wedle legend ma być cen­trum wszyst­kich świa­tów. Seria łączy w sobie takie gatun­ki jak western, fan­ta­sy, hor­ror czy postapo.
Pre­mie­ra: 28 lip­ca 2017


17. „Snow­man”
Ekra­ni­za­cja kry­mi­na­łu Jo Nes­bø, któ­ry w Pol­sce został wyda­ny pod tytu­łem „Pierw­szy śnieg”. Har­ry Hole (Micha­el Fass­ben­der) tro­pi seryj­ne­go mor­der­cę, któ­ry na miej­scu zbrod­ni zosta­wia bał­wa­ny. Detek­tyw odkry­wa, że aktu­al­na spra­wa może łączyć się ze zbrod­nia­mi sprzed lat. Oprócz Fass­ben­de­ra w fil­mie poja­wią też m. in. J. K. Sim­mons, Toby Jones i Val Kilmer.
Pre­mie­ra: 11 paź­dzier­ni­ka 2017
Pol­ska pre­mie­ra: 13 paź­dzier­ni­ka 2017


18. „Mur­der on the Orient Express” (Mor­der­stwo w Orient Expressie)
Nowa wer­sja ekra­ni­za­cji jed­nej z naj­słyn­niej­szych ksią­żek Aga­thy Chri­stie – tym razem w reży­se­rii Ken­ne­tha Bra­na­gha. Reży­ser wcie­li się też w Her­cu­le­sa Poiro­ta, któ­ry musi roz­wią­zać zagad­kę zbrod­ni, popeł­nio­nej w tytu­ło­wym pocią­gu. Na ekra­nie zoba­czy­my ple­ja­dę gwiazd, m. in. Michel­le Pfe­if­fer, Judi Dench, Daisy Ridley, Penélo­pe Cruz, Johnny’ego Dep­pa, Dere­ka Jaco­bie­go i Wil­le­ma Dafoe.
Pre­mie­ra: 9 listo­pa­da 2017


19. „Anni­hi­la­tion”
Film na pod­sta­wie „Uni­ce­stwie­nia”, pierw­szej czę­ści try­lo­gii „Southern Reach”, autor­stwa Jef­fa Van­der­Me­era. Cała fabu­ła sku­pia się wokół tajem­ni­czej Stre­fy X, dziw­ne­go miej­sca, w któ­rym dzia­ła­ją nie­zna­ne siły. Żad­na eks­pe­dy­cja do stre­fy nie zakoń­czy­ła się powo­dze­niem, gdyż to miej­sce zmie­nia ludzi, wpły­wa­jąc na ich cia­ła i umy­sły. Film reży­se­ru­je Alx Gar­land, a gra­ją m. in.: Nata­lie Port­man, Jen­ni­fer Jason Leigh i Oscar Isaac.
Pre­mie­ra: pre­mie­ra jesie­nią tego roku


20. „Ame­ri­can Gods” (Ame­ry­kań­scy bogowie)
Serial na pod­sta­wie naj­lep­szej książ­ki Neila Gaima­na. Męż­czy­zna o imie­niu Cień wycho­dzi z wię­zie­nia. Przy­pad­ko­wo spo­tka­ny czło­wiek, przed­sta­wia­ją­cy się jako Wednes­day odkry­wa przed nim nie­zna­ny świat, pełen sta­rych bóstw, któ­re przy­by­ły do Ame­ry­ki wraz z emi­gran­ta­mi z naj­dal­szych zakąt­ków kuli ziem­skiej. W seria­lu wystę­pu­ją m. in. Ric­ky Whit­tle, Ian McSha­ne, Gil­lian Ander­son i Peter Stormare.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy