Ekranizacje

Czy Dziewczyna w pociągu zagrozi Pani Peregrine?

Ekra­ni­za­cja fil­mo­wa książ­ki “Oso­bli­wy dom Pani Pere­gri­ne” to pro­duk­cja, któ­ra w zeszły week­end zna­la­zła się na pierw­szym miej­scu box-offi­ce­’u, zara­bia­jąc 28,8 milio­na dola­rów. Nie­wy­klu­czo­ne jed­nak, że ma solid­ne­go kon­ku­ren­ta – wkrót­ce do kin tra­fi “Dziew­czy­na z pocią­gu” (ekra­ni­za­cja książ­ki pod tym samym tytu­łem), któ­ra tra­fi do trzech tysię­cy kin i mimo wstęp­nych śred­nich recen­zji sza­cu­je się, że zaro­bi oko­ło 24,3 milio­na dola­rów. Jeśli sza­cun­ki oka­żą się traf­ne, nie prze­bi­je “Oso­bli­we­go domu…” samym otwar­ciem, ale sze­ro­ka dys­try­bu­cja oraz popu­lar­ność powie­ści “Dziew­czy­na z pocią­gu” dają fil­mo­wi duże szan­se na sta­nie się naj­gło­śniej­szą pre­mie­rą jesieni.

W “Dziew­czy­nie z pocią­gu” wystą­pi­li Emi­ly Blunt, Rebec­ca Fer­gu­son, Haley Ben­nett, Justin The­ro­ux, Luke Evans, Alli­son Jan­ney, Edgar Rami­rez, Lisa Kudrow i Lau­ra Pre­pon. Na pod­sta­wie sce­na­riu­sza Erin Cres­si­dy Wil­son reży­se­ro­wa­ła Tate Taylor.

Książ­ka uka­za­ła się nakła­dem wydaw­nic­twa Świat Książ­ki, poni­żej opis wydawcy:

Rachel każ­de­go ran­ka dojeż­dża do pra­cy tym samym pocią­giem. Wie, że pociąg zawsze zatrzy­mu­je się przed tym samym sema­fo­rem, dokład­nie naprze­ciw­ko sze­re­gu domów.
Zaczy­na się jej nawet wyda­wać, że zna ludzi, któ­rzy miesz­ka­ją w jed­nym z nich. Uwa­ża, że pro­wa­dzą dosko­na­łe życie. Gdy­by tyl­ko mogła być tak szczę­śli­wa jak oni.
I nagle widzi coś wstrzą­sa­ją­ce­go. Widzi tyl­ko przez chwi­lę, bo pociąg rusza, ale to wystarcza.
Wszyst­ko się zmie­nia. Rachel ma teraz oka­zję stać się czę­ścią życia ludzi, któ­rych widy­wa­ła jedy­nie z dale­ka. Teraz się prze­ko­na­ją, że jest kimś wię­cej niż tyl­ko dziew­czy­ną z pociągu.

NAJSZYBCIEJ SPRZEDAJĄCY SIĘ DEBIUT DLA DOROSŁYCH W HISTORII BRYTYJSKIEGO RYNKU.

CO 6 SEKUND KTOŚ W STANACH ZJEDNOCZONYCH KUPUJE TĘ KSIĄŻKĘ.

MILIONY EGZEMPLARZY SPRZEDANYCH NA CAŁYM ŚWIECIE.

POWIEŚĆ UKAŻE SIĘ W 44 KRAJACH.okladka-dziewczyna

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy