Ekranizacje

Problem trzech ciał już 21 marca na Netfliksie. Obejrzyjcie zwiastun!

Net­flix ujaw­nił kolej­ne uję­cia pocho­dzą­ce z thril­le­ra scien­ce fic­tion będą­ce­go adap­ta­cją powie­ści Liu Cixi­na. „Pro­blem trzech ciał” to kul­to­wa w Chi­nach i na świe­cie powieść poświę­co­na tema­ty­ce pierw­sze­go kon­tak­tu z obcy­mi i jego konsekwencji.

Cykl „Wspo­mnie­nie o prze­szło­ści Zie­mi” bywa zesta­wia­ny z „Fun­da­cją” Isa­aka Asi­mo­va i „Kro­ni­ka­mi Diu­ny” Fran­ka Her­ber­ta. Serial Net­flik­sa reali­zo­wa­ny przez twór­ców „Gry o tron” nie jest pierw­szym podej­ściem do adap­ta­cji chiń­skie­go best­sel­le­ra – w stycz­niu mia­ła miej­sce pre­mie­ra chiń­skie­go seria­lu „Trzy ciała”.

Nad seria­lem „Pro­blem trzech ciał” pra­co­wa­ło trzech pro­du­cen­tów wyko­naw­czych, będą­cych zara­zem sce­na­rzy­sta­mi – twór­cy David Benioff i D.B. Weiss zna­ni z „Gry o tron” oraz Ale­xan­der Woo, któ­ry zasły­nął pra­cą nad „Czy­stą krwią”.

David Benioff, D.B. Weiss, and Ale­xan­der Woo kon­tak­to­wa­li się z Liu Cixi­nem już na naj­wcze­śniej­szym eta­pie pro­duk­cji. Pisarz zachę­cił ich do wpro­wa­dza­nia w nar­ra­cji nie­zbęd­nych zmian. Już dziś wia­do­mo, że w fabu­le poja­wią się prze­su­nię­cia chro­no­lo­gicz­ne, poja­wią się nowe wąt­ki, a współ­cze­sność („Pro­blem trzech ciał” odby­wa się w dwóch płasz­czy­znach cza­so­wych) zosta­nie osa­dzo­na przede wszyst­kim w Wiel­kiej Brytanii.

To w dużej mie­rze opo­wieść o ludz­ko­ści i jej zma­ga­niach z pozor­nie nie­roz­wią­zy­wal­ną tajem­ni­cą, któ­ra prze­ra­dza się w praw­dzi­wy kry­zys egzy­sten­cjal­ny. Chcie­li­śmy repre­zen­to­wać, oczy­wi­ście w mia­rę moż­li­wo­ści, całą ludz­kość. Chcie­li­śmy w obsa­dzie ludzi z całe­go świa­ta. Dba­li­śmy, by w seria­lu zagra­ła mię­dzy­na­ro­do­wa, zróż­ni­co­wa­na obsa­da, któ­ra odzwier­cie­dla­ła­by ideę, że to nie jest wal­ka jed­ne­go kra­ju, tyl­ko glo­bal­na wal­ka o prze­trwa­nie – pod­kre­śla David Benioff.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my opis seria­lu oraz dostęp­ne obec­nie mate­ria­ły wizu­al­ne, a wię­cej o „Pro­ble­mie trzech” prze­czy­ta­cie tutaj, tutajtutaj.


Anna Tess Gołębiowska

Decy­zja mło­dej kobie­ty w Chi­nach w latach 60. XX wie­ku odbi­ja się echem w prze­strze­ni i cza­sie aż po dzień dzi­siej­szy. Kie­dy pra­wa natu­ry w nie­wy­tłu­ma­czal­ny spo­sób ujaw­nia­ją się na ich oczach, zgra­na gru­pa genial­nych naukow­ców łączy siły z nie­sztam­po­wym detek­ty­wem, aby sta­wić czo­ła naj­więk­sze­mu zagro­że­niu w histo­rii ludzkości.

Zwia­stun „Pro­ble­mu trzech ciał” został pre­mie­ro­wo zapre­zen­to­wa­ny na tar­gach CES 2024. Obec­ni na wyda­rze­niu David Benioff, D.B. Weiss i Ale­xan­der Woo prze­nie­śli uczest­ni­ków do tajem­ni­cze­go i immer­syj­ne­go świa­ta seria­lu poka­zu­jąc, że przed nami rodzaj pro­duk­cji, jakiej świat jesz­cze nie widział.

Obsa­da (w kolej­no­ści alfa­be­tycz­nej): Jovan Ade­po, John Bra­dley, Rosa­lind Chao, Liam Cun­nin­gham, Eiza Gon­zález, Jess Hong, Mar­lo Kel­ly, Alex Sharp, Sea Shi­mo­oka, Zine Tseng, Saamer Usma­ni, Bene­dict Wong oraz Jona­than Pryce.

Twór­cy: David Benioff, D.B. Weiss („Gra o tron”) oraz Ale­xan­der Woo („Czy­sta krew”) – współ­twór­cy, pro­du­cen­ci wyko­naw­czy oraz scenarzyści;

Ber­na­det­te Caul­field („Gra o tron”, „Z archi­wum X”) – pro­du­cent­ka wyko­naw­cza;
Rian John­son (Na noże”, „Gwiezd­ne woj­ny: Ostat­ni Jedi”), Ram Berg­man i Nena Rodri­gue – pro­du­cen­ci wyko­naw­czy z ramie­nia T‑Street;

Lin Qi, nie­ży­ją­cy już zało­ży­ciel i dyrek­tor fir­my two­rzą­cej gry kom­pu­te­ro­we Yoozoo Games, a tak­że Zhao Jilong, pre­zes The Three-Body Uni­ver­se, oraz Xia­osong Gao i Lau­ren Ma – pro­du­cen­ci wyko­naw­czy;
Brad Pitt, Jere­my Kle­iner i Dede Gard­ner – pro­du­cen­ci wyko­naw­czy z ramie­nia Plan B Enter­ta­in­ment;
Rosa­mund Pike, Robie Uniac­ke – pro­du­cen­ci wyko­naw­czy z ramie­nia Pri­mi­ti­ve Stre­ak;
Derek Tsang oraz Andrew Stan­ton to reży­se­rzy oraz współ­pro­du­cen­ci wyko­naw­czy. Jere­my Pode­swa, Min­kie Spi­ro – współreżyserzy.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy