Ekranizacje Zapowiedzi

Odszedł gwiazdor, niech żyje gwiazdor! Laurence Fishburne dołączy do obsady serialowego Wiedźmina

Czwar­ty sezon „Wiedź­mi­na” to pierw­szy, w któ­rym nie zoba­czy­my Henry’ego Cavil­la. Twór­cy posta­wi­li jed­nak na inne moc­ne nazwi­sko – w roli wam­pi­ra Regi­sa poja­wi się zna­ny m.in. z „Matrik­sa” i „Han­ni­ba­la” Lau­ren­ce Fishburne.

Począw­szy od czwar­te­go sezo­nu „Wiedź­mi­na”, w rolę Geral­ta z Rivii wcie­lać się będzie Liam Hem­sworth. Choć infor­ma­cja ta wzbu­dzi­ła spo­re kon­tro­wer­sje, Tomek Bagiń­ski wyda­je się zado­wo­lo­ny z tego castin­gu. 

Nie zna­czy to jed­nak, że w „Wiedź­mi­nie” zabrak­nie wiel­kich nazwisk. W rolę wam­pi­ra Regi­sa wcie­li się Lau­ren­ce Fish­bur­ne, ame­ry­kań­ski aktor, pro­du­cent i reży­ser, któ­re­mu sła­wę przy­nio­sła rola Mor­fe­usza w trzech odsło­nach cyklu „Matrix” sióstr Wachow­skich: „Matrix” (1999), „Matrix: Reak­ty­wa­cja” (2002) oraz „Matrix: Rewo­lu­cje” (2003). Jego inne gło­śne role to Król Bowe­ry serii „John Wick” Cha­da Sta­hel­skie­go czy Tyro­ne Mil­ler w „Cza­sie apo­ka­lip­sy” Fran­ci­sa For­da Cop­po­li. W seria­lu „Han­ni­bal” zagrał agen­ta spe­cjal­ne­go Jac­ka Crawforda.

Regis, a wła­ści­wie Emiel Regis Rohel­lec Terzieff-Gode­froy, to wam­pir wyż­szy, z zawo­du cyru­lik i zie­larz. Po raz pierw­szy Andrzej Sap­kow­ski opi­sał go w „Chrzcie ognia”; Regis szyb­ko dołą­czył do kom­pa­nii Bia­łe­go Wil­ka i zaprzy­jaź­nił się bli­sko z Geral­tem i Jaskrem. W prze­szło­ści Regis był nało­gow­cem – uza­leż­nił się od picia krwi, któ­ra wbrew mitom nie jest wam­pi­rom wyż­szym nie­zbęd­na do prze­ży­cia, a sta­no­wi jedy­nie wykwint­ny tru­nek. Kły masko­wał, uni­ka­jąc uśmie­cha­nia się. Choć był nie­po­zor­nej postu­ry, był potęż­ny i nie potrze­bo­wał żad­nej bro­ni, by wal­czyć. Jed­no­cze­śnie był też nie­zwy­kle inte­li­gent­ny i pełen empa­tii. Jego zawód był wymów­ką do nosze­nia przy sobie tor­by peł­nej ziół. Ostry zio­ło­wo-korzen­ny zapach potra­fi zmy­lić zwie­rzę­ta, więc Regis może podejść do koni, któ­re oba­wia­ją się wampirów.

Regis mógł się poszczy­cić ogrom­ną wie­dzą medycz­ną – wyle­czył Jaskra i ura­to­wał życie Milvie, gdy ta poro­ni­ła, był też znaw­cą pra­wa i psy­cho­lo­gii. Pędził nie­zwy­kle moc­ny samo­gon z mandragory.

Zapra­sza­my do lek­tu­ry opi­sów doty­czą­cych Regi­sa pocho­dzą­cych z ksią­żek Andrze­ja Sapkowskiego.

Z dziu­ry pod dolme­nem zachro­bo­ta­ło ponow­nie i ostro powia­ło zio­ło­wo-korzen­nym zapa­chem. Po chwi­li ujrze­li szpa­ko­wa­tą gło­wę, a potem twarz ozdo­bio­ną szla­chet­nie gar­ba­tym nosem, nale­żą­cą bynaj­mniej nie do ghu­la, lecz do szczu­płe­go męż­czy­zny w śred­nim wie­ku. Per­ci­val nie mylił się. Męż­czy­zna w samej rze­czy przy­po­mi­nał nie­co pobor­cę podat­ków. (…) Męż­czy­zna wygra­mo­lił się z dziu­ry, otrze­pał czar­ną sza­tę, prze­wią­za­ną w pasie czymś w rodza­ju far­tu­cha, popra­wił płó­cien­ną tor­bę, powo­du­jąc kolej­ną falę zio­ło­wych zapa­chów. (…) Ja, jak widzi­cie, żad­ne­go orę­ża nie noszę. Nigdy nie noszę. Nie mam rów­nież przy sobie nicze­go, co moż­na by nazwać godzi­wym łupem. Zwę się Emiel Regis. Pocho­dzę z Dil­lin­gen. Jestem cyru­li­kiem”.
– Andrzej Sap­kow­ski, „Chrzest ognia”

Nazy­wam się Emiel Regis Rohel­lec Terzieff–Godefroy. Żyję na tym świe­cie czte­ry­sta dwa­dzie­ścia osiem lat według wasze­go rachun­ku, sześć­set czter­dzie­ści dwa lata według rachu­by elfów. Jestem potom­kiem roz­bit­ków, nie­szczę­snych istot uwię­zio­nych wśród was po kata­kli­zmie, któ­ry wy nazy­wa­cie Koniunk­cją Sfer. Ucho­dzę, deli­kat­nie mówiąc, za potwo­ra. Za krwio­żer­cze mon­strum”.
– Andrzej Sap­kow­ski, „Chrzest ognia”

Jest nie­wraż­li­wy na ogień. (…) Może, gdy zechce, stać się nie­wi­dzial­ny. Może spoj­rze­niem zauro­czyć, wpra­wić w głę­bo­ki sen, zro­bił to z war­tow­ni­ka­mi w obo­zie Vis­se­ger­da. Przy­bie­rać postać nie­to­pe­rza i latać jak nie­to­perz. Myślę, że może tych rze­czy doko­ny­wać tyl­ko nocą i tyl­ko w cza­sie peł­ni. Ale mogę się mylić. (…) Podej­rze­wam, że on jest nie­zwy­kły nawet wśród wam­pi­rów. Dosko­na­le upo­dab­nia się do czło­wie­ka i to od lat. Konie i psy, mogą­ce wyczuć jego praw­dzi­wą natu­rę, myli zapa­chem ziół, któ­re sta­le ma przy sobie. Ale mój meda­lion też na nie­go nie reagu­je, a powi­nien”.
– Andrzej Sap­kow­ski, „Chrzest ognia”

Regis był inte­lek­tu­ali­stą – i lubił to demon­stro­wać. Miał dener­wu­ją­cy zwy­czaj wygła­sza­nia twier­dzeń i prawd tonem i z miną pro­ro­ka, na co rychło jed­nak prze­sta­li­śmy reago­wać, albo­wiem wygła­sza­ne twier­dze­nia były albo fak­tycz­ny­mi praw­da­mi, albo brzmia­ły jak praw­da, albo były nie­spraw­dzal­ne, co w sumie na jed­no wycho­dzi­ło. Iście nie­zno­śna nato­miast była Regi­so­wa manie­ra odpo­wia­da­nia na pyta­nie, zanim pyta­ją­cy skoń­czył pyta­nie for­mu­ło­wać – ba, nie­kie­dy nawet zanim pyta­ją­cy zdą­żył zacząć je for­mu­ło­wać”.
– Andrzej Sap­kow­ski, „Wie­ża Jaskółki”

Andrzej Sap­kow­ski przy­znał w wywia­dzie, że opi­sa­nie tego, co spo­tka­ło Regi­sa w „Pani Jezio­ra”, było dla nie­go trud­ne i że stwo­rzył kil­ka wer­sji tej sytu­acji, nim zde­cy­do­wał się na ostateczną.

Regis, nie­zwy­kle lubia­ny przez oso­by fascy­nu­ją­ce się twór­czo­ścią Andrze­ja Sap­kow­skie­go, powró­cił też w grach CD Pro­jekt Red. W „Wiedź­mi­nie” został dwu­krot­nie wspo­mnia­ny, ale w „Wiedź­mi­nie 3. Dzi­kim Gonie”, a dokład­niej dodat­ku „Krew i wino”, poja­wił się jako jeden z głów­nych boha­te­rów i nie­mal nie­od­łącz­ny kom­pan Geral­ta. W pol­skiej wer­sji gło­su Regi­so­wi udzie­lił Jan Frycz, a w angiel­skiej – Mark Noble.

Choć wie­le osób bez wąt­pie­nia będzie porów­ny­wać Lau­ren­ce Fishburne’a do Regi­sa z „Wiedź­mi­na 3”, war­to pamię­tać, że gro­we przed­sta­wie­nie nie jest kano­nem, a inter­pre­ta­cją rów­no­waż­ną z serialową.

Wiedź­min” Net­flik­sa to ame­ry­kań­sko-pol­ski serial, któ­re­go show­run­ner­ką jest Lau­ren S. His­srich. Pre­mie­ra pierw­sze­go sezo­nu mia­ła miej­sce 20 grud­nia 2019 roku, dru­gie­go – 17 grud­nia 2021 roku, a sezon trze­ci został podzie­lo­ny na dwie czę­ści, któ­re tra­fi­ły na plat­for­mę odpo­wied­nio 29 czerw­ca 2023 roku oraz 27 lip­ca 2023 roku. Ponad­to uka­za­ły się pre­qu­ele: „Wiedź­min: Rodo­wód krwi” oraz „Wiedź­min: Zmo­wa wil­ka”. Kolej­ne pro­duk­cje z uni­wer­sum „Wiedź­mi­na” są w przy­go­to­wa­niu. Sam głów­ny serial ma liczyć mini­mum pięć sezonów.

W czwar­tym sezo­nie seria­lu oprócz Lia­ma Hem­swor­tha w roli Geral­ta z Rivii poja­wią się m.in.: Anya Cha­lo­tra jako Yen­ne­fer z Ven­ger­ber­gu, Freya Allan jako Ciril­la z Cin­try, Joey Batey jako Jaskier, Eamon Far­ren jako Cahir aep Ceal­lach, Mimi Ndi­we­ni jako Frin­gil­la Vigo, Anna Shaf­fer jako Triss Meri­gold, Mahesh Jadu jako Vil­ge­fortz z Rog­ge­ve­en, Mecia Sim­son jako Fran­ce­sca Fin­da­ba­ir, Kim Bod­nia jako Vese­mir, Gra­ham McTa­vish jako Sigi­smund Dijk­stra, Chris Ful­ton jako Rien­ce, Meng’er Zhang jako Milva, Adjoa Andoh jako Nen­ne­ke, Bart Edwards jako Emhyr var Emre­is, Chri­stel­le Elwin jako Mistle, Ben Radc­lif­fe jako Gisel­her, Fabian McCal­lum jako Kay­le­igh, Aggy K. Adams jako Iskra, Con­nor Craw­ford jako Asse oraz Juliet­te Ale­xan­dra jako Reef.

Anna Tess Gołębiowska

Zdję­cie głów­ne:
• Lau­ren­ce Fish­bur­ne, autor­stwo: Cha­ir­man of the Joint Chiefs of Staff from Washing­ton D.C, Uni­ted Sta­tes, PB383, CC BY 2.0, Wiki­me­dia Com­mons
• Regis z gry „Wiedź­min 3. Dzi­ki Gon: Krew i wino”, autor­stwo CD Pro­jekt Red

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy