Ekranizacje Zapowiedzi

Tomek Bagiński komentuje Liama Hemswortha. Zwiastun Wiedźmina już jest!

Ofi­cjal­ny zwia­stun trze­cie­go sezo­nu „Wiedź­mi­na” jest już dostęp­ny, a w sie­ci przy­by­wa infor­ma­cji zwią­za­nych z nad­cho­dzą­cą pre­mie­rą. Bry­tyj­skie „Metro” opu­bli­ko­wa­ło roz­mo­wę z Tom­kiem Bagiń­skim i Steve’em Gau­bem – pro­du­cen­ta­mi wykonawczymi.

Po chłod­nym przy­ję­ciu spin-offa „Wiedź­min. Rodo­wód krwi” Tomek Bagiń­ski z jed­nej stro­ny odci­nał się od tej pro­duk­cji, infor­mu­jąc, że „ten mecz oglą­dał spo­za linii boiska”, z dru­giej – iro­ni­zo­wał, sprze­cza­jąc się z fan­ka­mi i fana­mi, któ­rzy skry­ty­ko­wa­li serial. Teraz dla pro­du­cen­ta wyko­naw­cze­go „Wiedź­mi­na” przy­szły przy­jem­niej­sze chwi­le – może sku­pić się na pro­duk­cji trze­cie­go sezo­nu głów­nej serii.

Na łamach bry­tyj­skie­go „Metra” uka­zał się wywiad z Tom­kiem Bagiń­skim i Steve’em Gau­bem. W dużej mie­rze sku­pi­li się oni na zmia­nie w obsa­dzie – trze­ci sezon będzie ostat­nim, w któ­rym Geral­ta z Rivii zagra Hen­ry Cavill. Póź­niej zastą­pi go Liam Hem­sworth naj­bar­dziej zna­ny z roli Gale’a Hawthorne’a w cyklu „Igrzy­ska Śmier­ci” na pod­sta­wie powie­ści Suzan­ne Collins.

Tomek Bagiń­ski oświad­czył, że choć wszyst­kim będzie bra­ko­wać Henry’ego Cavil­la, to włą­cze­nie Lia­ma Hem­swor­tha w opo­wieść w tym momen­cie pozo­sta­nie w zgo­dzie z kano­nem „Wiedź­mi­na”.

Czu­ję, że to waż­ne, żeby pod­kre­ślić, że to, co zbu­do­wał Hen­ry, było bar­dzo, bar­dzo waż­ne dla seria­lu, a on sam był nie­sa­mo­wi­tym Geral­tem i myślę, że wszy­scy będzie­my za nim tęsk­nić, ale jed­no­cze­śnie przed­sta­wie­nie trwa, a pomysł wpro­wa­dze­nia Lia­ma – nie chcę wcho­dzić zbyt głę­bo­ko w szcze­gó­ły, by nicze­go nie zdra­dzić – jest bar­dzo ale to bar­dzo zgod­ny z kano­nem Wiedź­mi­na – pod­kre­ślił Tomek Bagiń­ski. – Ludzie, któ­rzy napraw­dę zna­ją wszyst­kie książ­ki, w tym pią­tą z nich, a tak­że ideę, że każ­da histo­ria ma wie­le wer­sji… Sądzę, że może im się to bar­dzo spodo­bać. Będę więc tęsk­nił za Hen­rym, ale jed­no­cze­śnie jestem bar­dzo, bar­dzo pod­eks­cy­to­wa­ny Lia­mem i przy­szło­ścią, ponie­waż sądzę, że wnie­sie on inny rodzaj ener­gii i wciąż będzie Geral­tem, ale o innym sma­ku.

Kolej­ny z pro­du­cen­tów wyko­naw­czych „Wiedź­mi­na”, Ste­ve Gaub, pod­kre­ślił, że czu­je się oso­bi­ście usa­tys­fak­cjo­no­wa­ny tym, jak sezon umoż­li­wił roz­wój Geral­ta jako posta­ci, a Henry’ego jako aktora.

Roz­wi­nął swo­ją postać, bar­dziej się otwo­rzył. Stał się nie tyl­ko wiedź­mi­nem, ale też ojcem i ponie­kąd mężem. Stał się bliż­szym przy­ja­cie­lem dla Jaskra – opo­wia­dał Ste­ve Gaub. – Było wie­le wspa­nia­łych rze­czy, na któ­rych Hen­ry mógł­by się oprzeć i dać nam jesz­cze bar­dziej wszech­stron­ne­go Geral­ta, ale potem poja­wi­ły się wia­do­mo­ści, któ­re musie­li­śmy przy­jąć, jak wie­le innych fran­czyz w prze­szło­ści. Jest wię­cej niż jeden Doctor Who, wię­cej niż jeden James Bond i wię­cej niż jeden Spi­der-Man. To będzie nowa twarz Lia­ma Hem­swor­tha. Jest bar­dzo pod­eks­cy­to­wa­ny wyzwa­niem. Jeste­śmy pew­ni, że za tymi posta­cia­mi i za tym świa­tem fan­ki i fani pój­dą razem z nami.

Już wia­do­mo, że „Wiedź­min” docze­ka się przy­naj­mniej pię­ciu sezo­nów. Sce­na­riu­sze do odcin­ków czwar­te­go sezo­nu są już nie­mal goto­we, wkrót­ce ruszą zdję­cia, a plan zakła­da, że po krót­kiej prze­rwie od razu roz­pocz­ną się pra­ce nad pią­tym sezo­nem. Oczy­wi­ście te pla­ny może uda­rem­nić trwa­ją­cy strajk sce­na­rzy­stów, ponie­waż pra­ce nad sce­na­riu­sza­mi do pią­te­go sezo­nu mia­ły trwać rów­no­le­gle do zdjęć sezo­nu czwartego.

To pierw­szy zwia­stun trze­cie­go sezo­nu „Wiedź­mi­na”. Wcze­śniej twór­cy zapre­zen­to­wa­li teaser pro­duk­cji. Dzię­ki Reda­nian Intel­li­gen­ce wie­my też, że pro­duk­cja poka­że romans Jaskra.

Trze­ci sezon „Wiedź­mi­na” został podzie­lo­ny na dwie czę­ści. Pre­mie­ra pierw­szej będzie mia­ła miej­sce 29 czerw­ca, a dru­giej – 27 lip­ca. Czy po zwia­stu­nie nabra­li­ście ocho­ty na seans?

Nawet jeśli nie, pamię­taj­cie, że zawsze może­cie… poczy­tać! Albo zaj­rzeć do arty­ku­łu o cie­ka­wost­kach o „Wiedź­mi­nie” i spraw­dzić, czy zna­li­ście wszyst­kie z nich

Anna Tess Gołębiowska

Zdję­cie: Mate­riał pra­so­wy Netflix

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy