Ekranizacje Zapowiedzi

Zwiastun pełnometrażowego filmu o Tove Jansson, matce Muminków

Tove Jans­son histo­ria­mi o Mumin­kach zachwy­ci­ła cały świat. Wyda­wa­ne po dru­giej woj­nie świa­to­wej powie­ści i komik­sy przy­nio­sły jej mię­dzy­na­ro­do­wą sła­wę. Nie każ­dy jed­nak może być świa­do­my, że opi­sy­wa­ne w jej utwo­rach pery­pe­tie odzwier­cie­dla­ły do pew­ne­go stop­nia burz­li­we życie autor­ki. Mię­dzy inny­mi o tym wła­śnie opo­wia­dać będzie peł­no­me­tra­żo­wy film Tove. Już teraz może­cie zoba­czyć zwia­stun produkcji.

Tove sku­pi się na tym okre­sie życia fiń­skiej artyst­ki, któ­ry nadał osta­tecz­ny kształt jej twór­czo­ści. Widzo­wie zosta­ną więc prze­nie­sie­ni do powo­jen­nych Hel­si­nek, gdzie Tove Jans­son wal­czy­ła, by jej sztu­ka sta­ła się roz­po­zna­wal­na. Akcja będzie roz­gry­wać się rów­nież w innych miej­scach, któ­re mia­ły wpływ na jej życie, i jej karie­rę. Spor­tre­to­wa­ny zosta­nie tak­że pierw­szy romans artyst­ki z kobie­tą – zwią­zek, któ­re­go echa moż­na odna­leźć w książ­kach o Mumin­kach. Twór­cy obra­zu pod­kre­śla­ją, że nie będzie to jed­nak doku­ment, a peł­no­wy­mia­ro­wy film fabularny.

Reży­ser­ką pro­duk­cji zosta­ła Zaida Ber­groth, dla któ­rej będzie to pią­ty peł­ny metraż. Sce­na­riusz napi­sa­ła absol­went­ka Rosyj­skie­go Pań­stwo­we­go Insty­tu­tu Sztuk Sce­nicz­nych Eeva Putro. W głów­nej roli zoba­czy­my Almę Pöy­sti. Part­ne­ro­wać jej będą Kri­sta Koso­nen jako Vivi­ca Ban­dler i Shan­ti Roney, któ­ry wcie­li się w Ato­sa Wirtanenena.

Śmia­łam się i pła­ka­łam w tym samym cza­sie, kie­dy dosta­łam angaż. Zupeł­nie jak każ­dy Fin, dora­sta­łam z nią. Sztu­ką Tove, jej dzie­ła­mi jeste­śmy oto­cze­ni od dzie­ciń­stwa. Mam wra­że­nie, że uczy­łam się mówić dzię­ki jej sło­wom, ponie­waż w mojej rodzi­nie nie­ustan­nie czy­ta­li­śmy jej książ­ki, powie­dzia­ła Alma Pöysti.

Film pro­du­ko­wa­ny jest przez fiń­skie stu­dio Hel­sin­ki-Fil­mi, ale zde­cy­do­wa­no się, że jego języ­kiem będzie szwedz­ki – natyw­ny język Tove Jansson.

Przed kil­ko­ma dnia­mi opu­bli­ko­wa­ny został ofi­cjal­ny zwia­stun obra­zu. Według począt­ko­wych pla­nów film miał mieć pre­mie­rę w 2020. Nadal jed­nak nie poda­no kon­kret­nej daty.

źró­dło: moomin

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy