Ekranizacje Zapowiedzi

Zaprezentowano zwiastun współtworzonej przez George’a R.R. Martina gry wideo Elden Ring

Pod­czas tego­rocz­nej edy­cji tar­gów E3, naj­więk­szej wysta­wy prze­my­słu gier kom­pu­te­ro­wych, japoń­skie stu­dio From­So­ftwa­re zapre­zen­to­wa­ło zwia­stun swo­jej naj­now­szej pro­duk­cji. Jeśli zasta­na­wia­cie się, co gra wideo ma wspól­ne­go z lite­ra­tu­rą, odpo­wia­da­my: otóż przy two­rze­niu Elden Ring ogrom­ną rolę ode­grał Geo­r­ge R.R. Martin.

Japoń­ska fir­ma zna­na jest z takich serii jak Demo­n’s SoulsDark Souls, któ­re przy­cią­ga­ły gra­czy sza­le­nie trud­nym pozio­mem trud­no­ści. Zło­żo­ne pozio­my, wyma­ga­ją­cy prze­ciw­ni­cy i sys­tem wal­ki dla cier­pli­wych sta­no­wi­ły o suk­ce­sie tych gier, jed­no­cze­śnie opo­wia­da­na w nich histo­ria peł­ni­ła jak­by rolę dru­go­rzęd­ną, pozo­sta­wia­jąc gra­cza z wra­że­niem, że nie bar­dzo wia­do­mo, o co w tym wszyst­kim chodzi.

Twór­cy Elden Ring obie­cu­ją nie­co inne podej­ście. Tym razem gra ma poło­żyć więk­szy nacisk na war­stwę fabu­lar­ną, roz­bu­do­wa­ne mają być histo­rie spo­ty­ka­nych posta­ci. By zało­żo­ny cel osią­gnąć, stu­dio zaan­ga­żo­wa­ło w pra­ce nad tytu­łem Geo­r­ge­’a R.R. Martina.

Autor zna­nej już na całym świe­cie sagi Pie­śni lodu i ognia odpo­wia­dał za poło­że­nie fun­da­men­tów pod histo­rię opo­wia­da­ną w Elden Ring. Pisarz jest rów­nież pomy­sło­daw­cą wie­lu nazw wła­snych, któ­re poja­wią się w grze; jego wska­zów­ki oka­za­ły się rów­nież bez­cen­ne w pro­ce­sie two­rze­nia boha­te­rów i przeciwników.

Wido­wi­sko­wy zwia­stun pro­duk­cji obej­rzeć może­cie tutaj:

Pre­mie­ra gry zapla­no­wa­na zosta­ła na 21 stycz­nia 2022.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy