Aktualności Zapowiedzi

W planach HBO pojawiły się dwie kolejne animowane produkcje powiązane z Grą o tron

Finał Gry o tron mogli­śmy oglą­dać dwa lata temu. Od tam­te­go cza­su HBO w pocie czo­ła pra­cu­je nad roz­sze­rze­niem seria­lo­we­go uni­wer­sum stwo­rzo­ne­go przez Geo­r­ge­’a R.R. Mar­ti­na. Co praw­da w zaawan­so­wa­nej fazie jest tyl­ko jed­na pro­duk­cja – opo­wia­da­ją­cy o rodzie Tar­ga­ry­enów House of the Dra­gon, ale sta­cja w pla­nach ma kil­ka innych pro­jek­tów. Jed­nym z nich miał być ani­mo­wa­ny serial dla doro­słe­go widza. Ser­wis „Hol­ly­wo­od Repor­ter” poin­for­mo­wał, że HBO pra­cu­je wstęp­nie nad kolej­ny­mi dwie­ma animacjami.

O ani­mo­wa­nych pro­duk­cjach nie­wie­le wia­do­mo. Fabu­ła jed­nej z nich ma być osa­dzo­na na tere­nach nie­zbyt zna­nych widzom seria­lo­wej Gry o tron czy czy­tel­ni­kom powie­ści Geo­r­ge­’a R.R. Mar­ti­na. Mowa tu o Yi Ti, potęż­nym i roz­le­głym kra­ju poło­żo­nym na dale­kim wscho­dzie Essos. Zło­te Impe­rium uzna­wa­ne jest w zna­nym świe­cie za naj­star­szą i naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ną ist­nie­ją­cą cywi­li­za­cję. Yi Ti jest oczy­wi­stym nawią­za­niem do śre­dnio­wiecz­nych Chin, tak jak Weste­ros było inspi­ro­wa­ne Euro­pą tam­tych czasów.

Pozo­sta­łe dwie ani­mo­wa­ne pro­duk­cje pozo­sta­ją zupeł­ną tajem­ni­cą. Wszyst­kie trzy znaj­du­ją się nadal na bar­dzo wcze­snym eta­pie prac, może więc zda­rzyć się tak, że żad­na z nich nigdy nie ujrzy świa­tła dziennego.

Taki wła­śnie los spo­tkał inny pla­no­wa­ny przez HBO pro­jekt zwią­za­ny z Grą o tron. Jakiś czas temu wśród przy­go­to­wy­wa­nych pro­duk­cji znaj­do­wał się serial, któ­re­go aka­cja roz­gry­wać się mia­ła w Zapchlo­nym Tył­ku, czy­li slum­sach Kró­lew­skiej Przy­sta­ni. Ser­wis „Hol­ly­wo­od Repor­ter” poin­for­mo­wał, że pro­jekt został porzucony.

Wśród wszyst­kich roz­wi­ja­nych pro­duk­cji powią­za­nych z Grą o tron pew­ni­kiem nadal pozo­sta­je tyl­ko House of the Dra­gon. Opo­wia­da­ją­cy o rodzie Tar­ga­ry­enów i woj­nie domo­wej nazy­wa­nej przez histo­ry­ków Weste­ros Tań­cem Smo­ków serial zade­biu­to­wać ma w przy­szłym roku.

źró­dło hollywoodreporter

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy