Aktualności

Za niecały miesiąc poznamy Bestsellery Empiku 2019

Best­sel­le­ry Empi­ku to nie­wąt­pli­wie jed­no z naj­waż­niej­szych, a z całą pew­no­ścią naj­gło­śniej­szych wyda­rzeń kul­tu­ral­nych w Pol­sce. W ramach ple­bi­scy­tu, w któ­rym gło­sy odda­je się poprzez doko­ny­wa­nie zaku­pów w sta­cjo­nar­nych salo­nach sie­ci bądź w skle­pie inter­ne­to­wym empik.com, przy­zna­nych zosta­nie dzie­sięć nagród: pięć w kate­go­riach zwią­za­nych z lite­ra­tu­rą, trzy – z muzy­ką i dwie – z fil­mem. Wła­śnie upu­blicz­nio­no listę nomi­no­wa­nych. Lau­re­atów pozna­my 4 lutego.

Best­sel­le­ry Empi­ku to corocz­ne nagro­dy dla twór­ców naj­po­pu­lar­niej­szych w Pol­sce ksią­żek, płyt i fil­mów. Są swo­istym baro­me­trem zain­te­re­so­wań odbior­ców – poka­zu­ją, co Pola­cy czy­ta­ją, jakiej muzy­ki słu­cha­ją i jakie fil­my oglą­da­ją na małym ekra­nie. Ich codzien­ne wybo­ry w salo­nach Empik i na Empik.com to rocz­nie bli­sko 40 milio­nów gło­sów na kon­kret­ne pro­duk­ty i twór­ców. To wszyst­ko spra­wia, że to naj­więk­szy na pol­skim ryn­ku ple­bi­scyt kul­tu­ral­ny, infor­mu­ją organizatorzy.

Empik ujaw­nił po pięć naj­le­piej sprze­da­ją­cych się pro­duk­tów w każ­dej z dzie­się­ciu kate­go­rii. Poni­żej zamiesz­cza­my listę tych zwią­za­nych z lite­ra­tu­rą. Tytu­ły zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne w kolej­no­ści alfabetycznej.

Lite­ra­tu­ra piękna:
Emi­gra­cja, Mal­colm XD, Wydaw­nic­two W.A.B.
Koły­san­ka z Auschwitz, Mario Esco­bar, Wydaw­nic­two Kobiece
Koniec samot­no­ści, Janusz Leon Wiśniew­ski, Wiel­ka Litera
Sero­to­ni­na, Michel Houel­le­be­cq, Wydaw­nic­two W.A.B.
Teo­ria opa­no­wy­wa­nia trwo­gi, Tomasz Orga­nek, Wydaw­nic­two W.A.B.

Lite­ra­tu­ra obyczajowa:
Kolej­ne 365 dni, Blan­ka Lipiń­ska, Agora
Dzień wcze­śniej. River­da­le. Tom 1, Micol Ostow, Feeria Young
Trzy kro­ki od sie­bie, Racha­el Lip­pin­cott, Mik­ki Dau­gh­try, Tobias Iaco­nis, Media Rodzina
Zjazd absol­wen­tów, Guil­lau­me Mus­so, Wydaw­nic­two Albatros
Zra­nić mario­net­kę, Kata­rzy­na Gro­cho­la, Wydaw­nic­two Literackie

Kryminał/Sensacja/Thriller
Listy zza gro­bu, Remi­giusz Mróz, Wydaw­nic­two Filia
Nóż. Har­ry Hole. Tom 12, Jo Nes­bo, Wydaw­nic­two Dolnośląskie
Pacjent­ka, Alex Micha­eli­des, Wydaw­nic­two W.A.B.
Pozwól mi wró­cić, B.A.Paris, Wydaw­nic­two Albatros
Zło­ta klat­ka, Camil­la Lack­berg, Wydaw­nic­two Czar­na Owca

Lite­ra­tu­ra dla dzieci
Ban­da czar­nej frot­te. Skar­pet­ki powra­ca­ją, Justy­na Bed­na­rek, Porad­nia K.
Dzien­nik Row­leya. Zapi­ski chłop­ca o zło­tym ser­cu, Jeff Kin­ney, Wydaw­nic­two Nasza Księgarnia
Magicz­ne Drze­wo. Pió­ro T‑rexa. Tom 11, Andrzej Malesz­ka, Spo­łecz­ny Insty­tut Wydaw­ni­czy Znak
Mia i bia­ły lew. Histo­ria nie­zwy­kłej przy­jaź­ni, Pru­ne de Maistre, Media Rodzina
Gniew Kró­la Smo­ków. Smo­cza Straż. Tom 2, Bran­don Mull, Wydaw­nic­two Wilga

Audio­bo­ok
Beco­ming. Moja histo­ria, Michel­le Oba­ma, Agora
#1 Cha­os. Ory­gi­nal­ny Serial Empik Go, Robert J. Szmidt, Empik
Listy zza gro­bu, Remi­giusz Mróz, Wydaw­nic­two Filia
Pacjent­ka, Alex Micha­eli­des, Wydaw­nic­two W.A.B.
Tatu­aży­sta z Auschwitz, Heather Mor­ris, Wydaw­nic­two Marginesy

W bie­żą­cej edy­cji wpro­wa­dzo­na zosta­ła rów­nież nowa kate­go­ria nagród. Poza ple­bi­scy­tem, gdzie decy­du­ją­cy głos mają klien­ci sie­ci, roz­strzy­gnię­ty zosta­nie rów­nież kon­kurs na Odkry­cia Empi­ku 2019. Trzy osob­ne skła­dy sędziow­skie wyło­nią naj­cie­kaw­szych i naj­bar­dziej wyróż­nia­ją­cych się twór­ców lite­rac­kich, muzycz­nych i filmowych.

Jej celem jest wska­zy­wa­nie sze­ro­kiej publicz­no­ści pisa­rzy, muzy­ków i reży­se­rów ory­gi­nal­nych, wszech­stron­nych i bez­kom­pro­mi­so­wych, któ­rzy odważ­nie się­ga­ją po nowe roz­wią­za­nia, kreu­ją indy­wi­du­al­ny język, a cza­sem wręcz na nowo defi­niu­ją dzie­dzi­nę, któ­rą się zaj­mu­ją, infor­mu­ją organizatorzy.

Lite­rac­kie Odkry­cie Empi­ku 2019 wska­że pię­cio­oso­bo­we jury, w któ­rym zasia­da­ją Anna Dzie­wit-Mel­ler, Max Cegiel­ski, Mag­da­le­na Grze­bał­kow­ska oraz eks­per­ci z Empi­ku: Ewa Sołek i Mar­cin Maćkiewicz. Poni­żej pre­zen­tu­je­my pię­cio­ro nominowanych.

Joan­na Gie­rak-Onosz­ko za 27 śmier­ci Toby­’e­go Obeda
Olga Git­kie­wicz za Nie zdążę
Jakub Małec­ki za Horyzont
Adam Robiń­ski za Kicze­ry. Podróż przez Bieszczady
Domi­ni­ka Sło­wik za Zimowlę

Lau­re­atów Best­sel­le­rów Empi­ku i Odkryć Empi­ku pozna­my 4 lute­go. Wte­dy odbę­dzie się uro­czy­sta gala, któ­ra będzie trans­mi­to­wa­na na żywo na sta­cji TVN.

Wię­cej infor­ma­cji na https://www.empik.com/bestselleryempiku

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy