Aktualności

Big Book Festival 2017 – wiemy kto będzie!

Pią­ty Big Book Festi­val szy­ku­je spo­tka­nia z nie­sa­mo­wi­ty­mi twór­ca­mi lite­ra­tu­ry światowej.

Wśród gości Duże­go Festi­wa­lu Czy­ta­nia w War­sza­wie w dniach 23–25 czerw­ca znaj­dą się auto­rzy z Euro­py, Azji i USA. – To będzie festi­wal odkryć i nie­spo­dzia­nek. Hasło edy­cji powrót do począt­ku jest zapro­sze­niem do prze­ży­wa­nia pierw­szych zachwy­tów i zadzi­wień, pró­bo­wa­nia nie­zna­nych gatun­ków, pozna­wa­nia auto­rów z dale­ka i nowych form uczest­ni­cze­nia w lite­ra­tu­rze. Taka będzie pią­ta edy­cja Big Book Festi­val: świe­ża, eks­cy­tu­ją­ca, prze­sy­co­na atmos­fe­rą nowo­ści i ryzy­ka – zapo­wia­da­ją Anna Król i Pau­li­na Wilk z Fun­da­cji „Kul­tu­ra nie boli“, współ­twór­czy­nie wydarzenia.

Do War­sza­wy przy­je­dzie szes­na­stu auto­rów m.in. z Rosji, Danii, Niem­czech, Japo­nii, Fran­cji, Tur­cji, Bel­gii, USA i Wiel­kiej Brytanii.

Wśród nich twór­cy mło­de­go poko­le­nia: Inua Ellams, pocho­dzą­cy z Nige­rii a miesz­ka­ją­cy w Lon­dy­nie poeta i per­for­mer; Ece Temel­ku­ran – naj­po­czyt­niej­sza i kon­tro­wer­syj­na pisar­ka turec­ka, któ­rej książ­ka „Tur­cja. Obłęd i melan­cho­lia“ uka­że się w Pol­sce w maju; Kazu­ki Saku­ra­ba – autor­ka sagi „Czer­wo­ne dziew­czy­ny“ i best­sel­le­ro­wych powie­ści adap­to­wa­nych w Japo­nii jako fil­my i ani­me; Dmi­try Glu­kho­vsky – rosyj­ski autor fana­sty­ki, zna­ny na kil­ku kon­ty­nen­tach z sagi „Metro“ i inspi­ro­wa­nych nią gier; Marie Tourell Søder­berg – aktor­ka fil­mo­wa, któ­ra prze­mie­rzy­ła Danię, by zro­zu­mieć, a potem opi­sać sztu­kę szczę­śli­we­go życia w prze­bo­jo­wej książce„Hygge“.

Gość­mi Big Book Festi­val będą tak­że uzna­ni i nagra­dza­ni mistrzo­wie. Ste­fan Hert­mans, jeden z naj­waż­niej­szych pisa­rzy i poetów języ­ka nider­landz­kie­go, w kwiet­niu pozna­my jego nową książ­kę „Gło­sniej niż śnieg“o miło­ści w dobie ter­ro­ry­zmu. Bry­tyj­czyk Simon Bec­kett osa­dza akcje swych thril­le­rów na wyspiar­skiej pro­win­cji, nasy­ca je wie­dzą antro­po­lo­gicz­ną i mro­kiem. Ame­ry­kań­ski nauko­wiec Char­les King wykła­da sto­sun­ki mię­dzy­na­ro­do­we w Waszyng­to­nie i fascy­nu­je się Euro­pą Środ­ko­wą. W Pol­sce opu­bli­ko­wał bio­gra­fie wspa­nia­łych miast – Stam­bu­łu i Ode­ssy. Wik­tor Jero­fie­jew – rosyj­ski iro­ni­sta i publi­cy­sta od lat tłu­ma­czy zawi­ło­ści rosyj­skiej duszy i pro­zy życia, w nowych opo­wia­da­niach „Cia­ło“ pusz­cza wodze wyobraź­ni i ero­ty­ki. Wybit­ny bio­log Bernd Hein­rich zabły­snął książ­ka­mi o inte­li­gen­cji kru­ków, pisze tak­że o śmier­ci i misty­ce kre­su w świe­cie zwie­rząt. Więk­szość cza­su spę­dza Ver­mont, w chat­ce na skra­ju lasu, skąd obser­wu­je pta­ki i doj­rze­wa­ją­ce jeży­ny. Mat­thew Kne­ale, bry­tyj­ski powie­ścio­pi­sarz, nie może usie­dzieć na miej­scu, badał kul­tu­ry 80 kra­jów. Jego powieść „Angli­cy na pokła­dzie“ ma aż 21 nar­ra­to­rów, na pol­ski prze­ło­ży­ło ją 21 tłu­ma­czy. Jele­na Czy­żo­wa w kame­ral­nych fabu­łach por­ter­tu­je Peters­burg i Rosję, gdzie po latach sys­te­mo­wej zbio­ro­wo­ści rodzi się indy­wi­du­alizm. Grégo­ire Dela­co­urt zachwy­ca Fran­cu­zów powie­ścia­mi o zwy­kłych ludziach i ich marze­niach. Na festi­wa­lu po raz pierw­szy zapre­zen­tu­je histo­rię nie­po­zor­ne­go face­ta, do drzwi któ­re­go zapu­ka­ła sama Scar­lett Johansson.

Goście zagra­nicz­ni Big Book Festi­val 2017

Simon Bec­kett // Wiel­ka Brytania
autor thril­le­rów psy­cho­lo­gicz­nych i serii świa­to­wych best­sel­le­rów z udzia­łem kry­mi­no­lo­ga-antro­po­lo­ga Davi­da Hun­te­ra: Che­mia śmier­ci, Zapi­sa­ne w kościach, Szep­ty zmar­łych oraz Woła­nie gro­bu. Nie­daw­no uka­za­ły się Zim­ne ognie. Zwy­kle osa­dza fabu­łę na bry­tyj­skiej pro­win­cji, eks­plo­ru­je wąt­ki antro­po­lo­gicz­ne i medycz­ne. W jego powie­ściach jest tyle mro­ku, że bar­dziej nawet niż w ojczyź­nie kocha­ny jest w Skandynawii.

Jele­na Czy­żo­wa // Rosja
powie­ścio­pi­sar­ka i ese­ist­ka, tłu­macz­ka z języ­ka angiel­skie­go. Miesz­ka w Peters­bur­gu. Rodzin­ne mia­sto oraz kobie­ty to głów­ni boha­te­ro­wie jej twór­czo­ści. Powieść Czas kobiet była nomi­no­wa­na do nagro­dy Ange­lus i zdo­by­ła Rosyj­skie­go Booke­ra w 2009 r. Naj­now­sza książ­ka „Grzyb­nia“ otrzy­ma­ła nomi­na­cję do Ange­lu­sa (2017).

Grégo­ire Dela­co­urt // Francja
pisarz, w dniu 18. uro­dzin debiu­to­wał na łamach Le Mon­de. Jako 22-latek zaczął two­rzyć rekla­my i zało­żył wła­sną agen­cję. W 2011 roku wydał gło­śną i nagra­dza­ną powieść Pisarz rodzin­ny. Rok póź­niej – Listę moich zachcia­nek, ekra­ni­zo­wa­ną i best­sel­le­ro­wą. Jego książ­ki są czy­ta­ne w 35 kra­jach. Naj­now­sza Na pierw­szy rzut oka będzie mia­ła pre­mie­rę pod­czas Big Book Festival.

Inua Ellams // Wiel­ka Brytania
poeta i per­for­mer, pocho­dzi z Nige­rii, miesz­ka w Lon­dy­nie. Two­rzy poetyc­kie spek­ta­kle, wier­sze, miej­skie akcje odby­wa­ją­ce się w nocy i w ruchu. Wystę­po­wał na festi­wa­lach w Gla­ston­bu­ry i Edyn­bur­gu, w The Natio­nal The­atre i Tate Modern. Jego spek­takl „An Eve­ning with an Immi­grant“ bazu­je na doświad­cze­niach chłop­ca z Lagos, któ­ry prze­isto­czył się w glo­bal­ne­go twór­cę podej­mu­ją­ce­go tema­ty toż­sa­mo­ści, prze­miesz­cze­nia i prze­zna­cze­nia. Na Big Book Festi­val zapre­zen­tu­je swo­ją poezję.

Dmi­try Glu­kho­vsky // Rosja
pisarz, dzien­ni­karz i felie­to­ni­sta. Nale­ży do poko­le­nia lite­ra­tów kry­tycz­nie oce­nia­ją­cych poli­ty­kę Krem­la, wzy­wa do demo­kra­ty­za­cji. Roz­głos przy­nio­sła mu posta­po­ka­lip­tycz­na powieść Metro 2033 i jej kon­ty­nu­acje. Na pod­sta­wie tej fabu­ły powsta­ły gry kom­pu­te­ro­we, pla­no­wa­na jest hol­ly­wo­odz­ka ekra­ni­za­cja. Napi­sał tak­że „FUTU.RE” – powieść scien­ce fic­tion z reflek­sją o kon­dy­cji spo­łe­czeństw Euro­py, Ame­ry­ki i Rosji. Współ­pra­cu­je z pra­są mię­dzy­na­ro­do­wą i sta­cja­mi informacyjnymi.

Bernd Hein­rich // Sta­ny Zjednoczone
eme­ry­to­wa­ny pro­fe­sor bio­lo­gii na Uni­wer­sy­te­cie w Ver­mont, autor kil­ku­na­stu ksią­żek z zakre­su zoo­lo­gii, eko­lo­gii i ewo­lu­cji. Kon­cen­tru­je się na bada­niach nad fizjo­lo­gią, zacho­wa­nia­mi owa­dów i pta­ków oraz nad stra­te­gia­mi adap­ta­cji ewo­lu­cyj­nych. Dzie­li się z czy­tel­ni­kiem osobistymi reflek­sja­mi i ese­istycz­ną eru­dy­cją. W Pol­sce uka­za­ły się Wiecz­ne życie. O zwie­rzę­cej for­mie śmier­ci oraz Chra­pią­cy Ptak.

Ste­fan Hert­mans // Belgia
pisarz i nauko­wiec, daw­niej wykła­dow­ca w Uni­ver­si­ty Col­le­ge w Gan­da­wie, two­rzy w języ­ku nider­landz­kim. Autor nagra­dza­nych powie­ści, opo­wia­dań, ese­jów i wier­szy. Jego naj­słyn­niej­sza powieść Woj­na i ter­pen­ty­na zdo­by­ła nomi­na­cję do nagro­dy Booke­ra. W Pol­sce wyda­no tak­że tom poezji Kra­jo­braz według Car­pac­cia, a w kwiet­niu 2017 r. uka­zu­je się nowa książ­ka Gło­śniej niż śnieg o miło­ści w dobie ter­ro­ry­zmu i paranoi.

Wik­tor Jero­fie­jew // Rosja
Pisarz i publi­cy­sta. Jeden z naj­po­czyt­niej­szych w Pol­sce auto­rów two­rzą­cych w języ­ku rosyj­skim. Czę­sto się­ga po saty­rę, iro­nię i gro­te­skę, spla­ta realia z marze­nia­mi sen­ny­mi, sły­nie z pisar­stwa o dużej swo­bo­dzie ero­tycz­nej. Ma opi­nię lite­rac­kie­go skan­da­li­sty i pro­wo­ka­to­ra, bo bez­par­do­no­wo roz­li­cza się z rosyj­ski­mi mita­mi i histo­rią. Wła­śnie uka­zał się nowy tom opo­wia­dań „Cia­ło“.

Char­les King // Sta­ny Zjednoczone
pisarz i wykła­dow­ca. Miesz­ka w Waszyng­to­nie, wykła­da sto­sun­ki mię­dzy­na­ro­do­we i admi­ni­stra­cję na Uni­wer­sy­te­cie Geo­r­ge­town. Jest auto­rem pię­ciu ksią­żek poświę­co­nych Euro­pie Wschod­niej, czę­sto komen­tu­je wyda­rze­nia w tym regio­nie. W Pol­sce uka­za­ły się jego bio­gra­fie wiel­kich metro­po­lii: O pół­no­cy w Pera Pala­ce. Naro­dzi­ny współ­cze­sne­go Stam­bu­łu oraz Odessa.

Olaf Kühl // Niemcy
pisarz, tłu­macz lite­ra­tu­ry, dorad­ca poli­tycz­ny. Wspól­nie z Andrze­jem Sta­siu­kiem dotarł do sybe­ryj­skie­go łagru, w któ­rym sie­dział Michał Cho­dor­kow­ski. Na pod­sta­wie tej eks­pe­dy­cji powsta­ła powieść Mar­twe zwie­rzę­ta. W Praw­dzi­wym synu opi­sał losy pew­nej rodzi­ny w Kijo­wie. Tłu­macz Masłow­skiej i Twar­do­cha, wie­lo­krot­nie nagra­dza­ny. Jako lite­ra­tu­ro­znaw­ca zaj­mo­wał się pro­zą Gom­bro­wi­cza. Od 20 lat jest dorad­cą pre­zy­den­ta Ber­li­na do spraw Rosji i państw byłe­go ZSRR.

Mat­thew Kne­ale // Wiel­ka Brytania
Pisarz, miesz­ka we Wło­szech. Ukoń­czył histo­rię nowo­żyt­ną na Oks­for­dzie i zaczął podró­żo­wać. Odwie­dził 80 kra­jów. Owo­cem poby­tu w Japo­nii była pierw­sza powieść Who­re Banqu­ets. Kon­flik­ty kul­tu­ro­we i subiek­tyw­ne postrze­ga­nie świa­ta to waż­ne wąt­ki jego pisar­stwa. Roz­głos przy­nio­sła mu powieść Angli­cy na pokła­dzie, otrzy­mał nomi­na­cję do Booke­ra. Póź­niej wydał zbiór opo­wia­dań Drob­ne występ­ki w cza­sach obfi­to­ści oraz powieść Rzy­mia­na­mi będąc, któ­rej nar­ra­to­rem jest dziewięciolatek.

Leonie Swann // Niemcy
Pisar­ka, miesz­ka w Ber­li­nie i Lon­dy­nie. Stu­dio­wa­ła filo­zo­fię, psy­cho­lo­gię i lite­ra­tu­rę angiel­ską. Dwie pierw­sze powie­ści łączy­ły ele­men­ty kry­mi­na­łów z mora­li­te­ta­mi – „Spra­wie­dli­wość owiec” i „Triumf owiec” oka­za­ły się sen­sa­cją, mie­sią­ca­mi utrzy­my­wa­ły się na szczy­cie list best­sel­le­rów i zosta­ły prze­tłu­ma­czo­ne na 25 języ­ków. W Pol­sce uka­za­ła się tak­że „Kro­cząc w ciem­no­ści“, a naj­now­sza powieść autor­ki tra­fi do księ­garń póź­ną wiosną.

Marie Tourell Søder­berg // Dania
aktor­ka fil­mo­wa i teatral­na, któ­rej mię­dzy­na­ro­do­wą sła­wę przy­niósł książ­ko­wy eks­pe­ry­ment. Prze­je­cha­ła ojczy­ste wyspy, roz­ma­wia­ła z wie­lo­ma ludź­mi, by usta­lić i opi­sać, czym w isto­cie jest sztu­ka cie­sze­nia się życiem i dozna­wa­nia szczę­ścia, z jakiej sły­ną Duń­czy­cy. Porad­nik „Hyg­ge“ jest jed­ną z naj­czę­ściej kupo­wa­nych w Pol­sce ksią­żek ostat­nich mie­się­cy. Autor­ka miesz­ka w Kopen­ha­dze, według wie­lu ran­kin­gów naj­szczę­śliw­szym mie­ście świata.

Kazu­ki Saku­ra­ba // Japonia
best­sel­le­ro­wa pisar­ka, lau­re­at­ka pre­sti­żo­wej Naoki Pri­ze. Saga „Czer­wo­ne dziewcz­ny” przy­nio­sła jej Myste­ry Wri­ters of Japan Award za naj­lep­szą powieść oraz nomi­na­cje do innych wyróż­nień. Jej książ­ki były kil­ka­krot­nie ekra­ni­zo­wa­ne – jako fil­my fabu­lar­ne i ani­me. Po raz pierw­szy wyda­wa­na w Pol­sce autor­ka jest w ojczyź­nie gwiaz­dą prze­ła­mu­ją­cą gra­ni­ce gatun­ków, a boha­ter­ka­mi jej powie­ści są wyra­zi­ste i rady­kal­ne kobiety.

Wil­hem Schmid // Niemcy
filo­zof i ese­ista, spe­cja­li­zu­je się w zagad­nie­niach filo­zo­fii życia. Wykła­da na Uni­wer­sy­te­cie w Erfur­cie. W 2012 roku otrzy­mał Nagro­dę Filo­zo­ficz­ną Mec­kat­zer za zasłu­gi w edu­ka­cji filo­zo­ficz­nej. Jego książ­ki uka­za­ły się w łącz­nym nakła­dzie milio­na egzem­pla­rzy i zosta­ły prze­tłu­ma­czo­ne na kil­ka­na­ście języ­ków. Best­sel­ler Spo­kój ducha. Co zysku­je­my z wie­kiem uka­zał się w Pol­sce na począt­ku roku. Autor miesz­ka w Berlinie.

Ece Temel­ku­ran // Turcja
powie­ścio­pi­sar­ka i komen­ta­tor­ka poli­tycz­na. Publi­ku­je m.in. w The Guar­dian i New­sta­te­sman. Miesz­ka­ła w wie­lu kra­jach, m.in. Liba­nie i Tune­zji, gdzie pisa­ła powie­ści. W repor­ta­żach podej­mu­je kon­tro­wer­syj­ne tema­ty, np. pro­ble­ma­ty­kę kur­dyj­ską, wol­ność wypo­wie­dzi. Jest waż­nym gło­sem mediów spo­łecz­no­ścio­wych w Tur­cji. Współ­pra­cu­je z Amne­sty Inter­na­tio­nal i Fre­eword Cen­ter. W maju w Pol­sce uka­że się jej powieść Tur­cja. Obłęd i melancholia.

źró­dło: infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy