Aktualności Ciekawostki

Jest europejska zgoda na niższy VAT na książki elektroniczne!

Jed­nym z powo­dów, dla któ­rych książ­ki elek­tro­nicz­ne nie cie­szy­ły się taką popu­lar­no­ścią, jak­by się moż­na było spo­dzie­wać jest ich cena. Ebo­ok kosz­tu­je nie­wie­le mniej niż jego nor­mal­na papie­ro­wa wer­sja. Win­ny jest tu wyso­ki poda­tek VAT wyni­ka­ją­cy z roz­pa­try­wa­nia ebo­oka w kate­go­rii elek­tro­nicz­nej usłu­gi, a nie książ­ki. Sytu­acja może się teraz zmie­nić. Mini­stro­wie finan­sów państw Unii Euro­pej­skiej zgo­dzi­li się na obni­że­nie VAT‑u na publi­ka­cje elektroniczne.

Zgod­nie z decy­zją euro­pej­skich finan­si­stów każ­dy kraj człon­kow­ski będzie mógł teraz obni­żyć VAT na ebo­oki (rów­nież elek­tro­nicz­ne wyda­nia pra­sy) nawet do zera. Pro­po­zy­cja takich zmia­na poja­wi­ła się już ponad dwa lata temu z ini­cja­ty­wy Komi­sji Euro­pej­skiej. W czerw­cu zeszłe­go roku poparł spra­wę Par­la­ment Euro­pej­ski. Wszyst­ko zale­żeć mia­ło osta­tecz­nie od decy­zji mini­strów finansów.

Ta pro­po­zy­cja jest czę­ścią naszych sta­rań dosto­so­wa­nia VAT‑u do współ­cze­snej gospo­dar­ki cyfro­wej. Ponad­to pozwo­li nam nadą­żyć za tech­no­lo­gicz­nym postę­pem, powie­dział prze­wod­ni­czą­cy obrad, austriac­ki mini­ster finan­sów, Har­twig Loeger.

Teraz nie pozo­sta­je nam nic inne­go jak tyl­ko cze­kać, aż pol­ski rząd podej­mie kro­ki, żeby nowe prze­pi­sy wpro­wa­dzić w naszym kra­ju do życia. A to kwe­stia cza­su. Wstęp­ny pro­jekt był już nawet w Sej­mie i spo­tkał się z ogól­ną aprobatą.

Rada #ECOFIN przy­ję­ła dyrek­ty­wę umoż­li­wia­ją­cą sto­so­wa­nie obni­żo­nych sta­wek #VAT na książ­ki, gaze­ty i cza­so­pi­sma w wer­sji elek­tron. Wpi­su­je się to w pro­wa­dzo­ne w PL pra­ce dot. wspie­ra­nia roz­wo­ju ryn­ku cyfro­we­go przez dosto­so­wa­nie prze­pi­sów pra­wa do zmie­nia­ją­cej się rze­czy­wi­sto­ści, napi­sa­li rzecz­ni­cy pol­skie­go Mini­ster­stwa Finan­sów na Twitterze.

Jest duża szan­sa, że zmia­ny doty­czą­ce obni­że­nia podat­ku VAT na publi­ka­cje elek­tro­nicz­ne mogły­by wejść w życie w Pol­sce na począt­ku 2019 roku. Zrów­na­nie staw­ki podat­ko­wej ebo­oków z książ­ka­mi papie­ro­wy­mi znacz­nie obni­ży­ło­by ceny tych pierw­szych. Być może zwięk­szy­ło­by to poziom zain­te­re­so­wa­nia spo­łe­czeń­stwa książ­ką elek­tro­nicz­ną. Licz­ne gło­sy wska­zu­ją rów­nież, że mogło­by się to przy­czy­nić do zmniej­sze­nia nasi­le­nia zja­wi­ska pirac­twa. Wkrót­ce się o tym przekonamy.

źró­dło: uk.reuters.com/swiatczytnikow.pl
Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy