Aktualności Zapowiedzi

Za następną adaptację powieści Harlana Cobena odpowie francuski oddział Netfliksa

W ramach pod­pi­sa­nej w 2018 roku umo­wy mię­dzy Net­flik­sem a Har­la­nem Cobe­nem naj­po­pu­lar­niej­sza plat­for­ma stre­amin­go­wa ma zre­ali­zo­wać w sumie czter­na­ście adap­ta­cji fil­mo­wych i seria­lo­wych powie­ści ame­ry­kań­skie­go pisa­rza. Kil­ka z nich mogli­śmy już oglą­dać, mię­dzy inny­mi pol­ską pro­duk­cję W głę­bi lasu, nad kil­ko­ma kolej­ny­mi trwa­ją pra­ce. Nie­daw­no Net­flix ogło­sił, że jego fran­cu­ski oddział star­tu­je z pro­duk­cją adap­ta­cji thril­le­ra Bez poże­gna­nia.

Har­lan Coben wydał tę powieść w Sta­nach Zjed­no­czo­nych w 2002 roku. Opo­wia­da ona o Wil­lu Kle­inie, któ­re­go uko­cha­na zni­ka bez śla­du pod­czas pogrze­bu jego mat­ki. Kobie­ta na łożu śmier­ci wyja­wia mu, że uzna­ny za mar­twe­go brat Wil­la tak napraw­dę żyje. Ten przed wie­lo­ma laty uzna­ny został win­nym popeł­nie­nia strasz­li­wej zbrod­ni. Wszyst­ko wska­zu­je, że znik­nię­cie uko­cha­nej Wil­la może w jakiś spo­sób wią­zać się z daw­no zapo­mnia­ną tragedią.

Akcja powie­ści W głę­bi lasu zosta­ła w rodzi­mym seria­lu prze­nie­sio­na do Pol­ski. W podob­ny spo­sób zosta­nie przy­go­to­wa­na adap­ta­cja Bez poże­gna­nia. Twór­cy fabu­łę osa­dzą we Fran­cji, histo­ria zosta­nie rów­nież wzbo­ga­co­na o ele­men­ty cha­rak­te­ry­stycz­ne dla fran­cu­skiej kultury.

Thril­ler skła­dać się będzie z pię­ciu odcin­ków. Reży­se­rią zaj­mu­je się Juan Car­los Medi­na, w rolach głów­nych zoba­czy­my Fin­ne­ga­na Old­fiel­da, Nico­la­sa Duvauchelle’a, Guillaume’a Gou­ixa, Garan­ce Maril­lier i Nailię Harzo­une. Har­lan Coben będzie peł­nił oczy­wi­ście rolę pro­du­cen­ta wykonawczego.

War­to tu rów­nież przy­po­mnieć, że cze­ka­my na hisz­pań­ską adap­ta­cję powie­ści Nie­win­ny, któ­ra jesz­cze w tym roku powin­na tra­fić na platformę.

źró­dło netflix

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy