Aktualności

55 milionów trafi do 27 bibliotek! To efekt Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Ponad sto biblio­tek sta­ra­ło się o dofi­nan­so­wa­nie na roz­bu­do­wę infra­struk­tu­ry. Pie­nią­dze tra­fią do 27 pla­có­wek, któ­rych wnio­ski zosta­ły naj­wy­żej ocenione.

Biblio­te­ki mogły ubie­gać się o dofi­nan­so­wa­nie w zakre­sie budo­wy, prze­bu­do­wy, rekon­struk­cji, adap­ta­cji lub moder­ni­za­cji biblio­tecz­ne­go obiek­tu budow­la­ne­go wraz z jego wypo­sa­że­niem. Musia­ły być to pla­ców­ki publicz­ne, któ­rych orga­nem zało­ży­ciel­skim były gmi­na wiej­ska, gmi­na miej­sko-wiej­ska lub gmi­na miej­ska do 100 tysię­cy mieszkańców.

Był to już trze­ci nabór wnio­sków kon­kur­so­wych w ramach Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa 2.0. Prio­ry­tet 2, Kie­ru­nek inter­wen­cji 2.1. „Infra­struk­tu­ra biblio­tek 2021–2025”. Łącz­nie zło­żo­nych zosta­ło 114 wnio­sków, w tym 111 popraw­nych formalnie.

Mini­ster Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go Bar­tło­miej Sien­kie­wicz pod­jął decy­zję o dofi­nan­so­wa­niu 27 biblio­tek na łącz­ną kwo­tę 54 773 288 zł na inwe­sty­cje w 2024 oraz 2025 roku.

Naj­wię­cej, bo aż 99 punk­tów, otrzy­ma­ła Biblio­te­ka Publicz­na Mia­sta i Gmi­ny Żer­ków. Łącz­nie otrzy­ma 2 250 000 zł, odpo­wied­nio 1 499 106 zł do wyda­nia w roku 2024 oraz 750 894 zł przy­zna­ne na rok 2025.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my listę biblio­tek wraz z kwo­ta­mi dofi­nan­so­wań, jakie otrzymają.

Dofi­nan­so­wa­nie w kwo­cie 2 250 000 zł
1. Biblio­te­ka Publicz­na Mia­sta i Gmi­ny Żer­ków
2. Biblio­te­ka Publicz­na w Pia­secz­nie
3. Biblio­te­ka i Kino Mia­sta i Gmi­ny Buk
4. Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na im. Wik­to­ra Gomu­lic­kie­go w Ostro­łę­ce
5. Miej­sko-Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tulisz­ko­wie
6. Biblio­te­ka Publicz­na w Bra­li­nie
7. Biblio­te­ka Publicz­na im. Wie­sła­wa Sau­te­ra w Babi­mo­ście
8. Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na im. Ambro­że­go Gra­bow­skie­go w Kętach
9. Biblio­te­ka Publicz­na Gmi­ny Lip­no z/s w Rado­mi­cach
10. Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Jaśle
11. Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Czar­ni
12. Biblio­te­ka Publicz­na Gmi­ny Nowe Mia­sto nad War­tą
13. Miej­sko-Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na im. Ks. Wła­dy­sła­wa Skier­kow­skie­go w Myszyń­cu
14. Zię­bic­kie Cen­trum Kul­tu­ry
15. Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na im. Cypria­na Nor­wi­da w Zło­to­wie
16. Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Kędzie­rzy­nie Koź­lu
17. Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na im. Gal­la Ano­ni­ma w Gło­go­wie
18. Biblio­te­ka Publicz­na im. Ste­fa­na Rowiń­skie­go w Ostro­wie Wiel­ko­pol­skim
19. Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Nisku

Dofi­nan­so­wa­nie w kwo­cie 2 249 000 zł
20. Biblio­te­ka Publicz­na Gmi­ny Gro­dzisk Mazowiecki

Dofi­nan­so­wa­nie w kwo­cie 2 235 055 zł
21. Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Raciążku

Dofi­nan­so­wa­nie w kwo­cie 2 007 200 zł
22. Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na im. ks. Jana Twar­dow­skie­go w Jabłonnie

Dofi­nan­so­wa­nie w kwo­cie 1 855 000 zł
23. Miej­ska i Powia­to­wa Biblio­te­ka Publicz­na w Myśliborzu

Dofi­nan­so­wa­nie w kwo­cie 1 305 000 zł
24. Biblio­te­ka Publicz­na Mia­sta i Gmi­ny w Polanowie

Dofi­nan­so­wa­nie w kwo­cie 1 256 500 zł
25. Cen­trum Kul­tu­ry i Biblio­te­ki w Szczańcu

Dofi­nan­so­wa­nie w kwo­cie 612 333 zł
26. Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na Gmi­ny Pod­gó­rzyn z/s w Podgórzynie

Dofi­nan­so­wa­nie w kwo­cie 503 200 zł
27. Biblio­te­ka Miej­ska im. ks. Kon­stan­te­go Dam­ro­ta w Kościerzynie

Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy