Sprawdzasz tag

Biblioteki

Aktualności

Ponad 6,5 tysiąca bibliotek w nowej edycji projektu Mała książka – wielki człowiek

Przed kil­ko­ma laty z ini­cja­ty­wy Insty­tu­tu Książ­ki wystar­to­wa­ła ogól­no­pol­ska kam­pa­nia pro­mu­ją­ca czy­tel­nic­two wśród naj­młod­szych. W ramach pro­jek­tu dzie­ci, podzie­lo­ne na trzy gru­py wie­ko­we, dosta­wa­ły spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne wypraw­ki czy­tel­ni­cze. W ten spo­sób obda­ro­wa­nych zosta­ło ponad 2 milio­ny mło­dych czy­tel­ni­ków. Jesie­nią rusza kolej­na edy­cja pro­gra­mu, skie­ro­wa­na przede wszyst­kim do przed­szko­la­ków. Biblio­te­ki maso­wo zgła­sza­ły chęć pomo­cy. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Biblioteka Narodowa wydała nowe rekomendacje

Od dziś w całej Pol­sce obo­wią­zu­ją nowe obostrze­nia zwią­za­ne z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa. Przy­po­mi­na­my, że przy­naj­mniej do 9 kwiet­nia pozo­sta­ną zamknię­te nie­któ­re insty­tu­cje kul­tu­ry, jak kina, teatry, muzea czy gale­rie sztu­ki. Na szczę­ście księ­gar­nie będą mogły funk­cjo­no­wać nor­mal­nie. Jeśli zaś cho­dzi o biblio­te­ki, to i tu w koń­cu docze­ka­li­śmy się listy prze­pi­sów i reko­men­da­cji. Nie jest tak źle, jak przy ostat­niej ogól­no­pol­skiej kwa­ran­tan­nie. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Zapowiedziana została optymalizacja prac bibliotek publicznych w województwie łódzkim

8 stycz­nia Zbi­gniew Ziem­ba, wice­mar­sza­łek woje­wódz­twa łódz­kie­go, pod­czas inter­ne­to­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej przed­sta­wił pla­ny na reor­ga­ni­za­cję biblio­tek peda­go­gicz­nych w rejo­nie. Mają poja­wić się książ­ko­ma­ty, mówi się o wpro­wa­dze­niu usłu­gi „książ­ka na tele­fon”, zachę­cać się będzie ludzi do korzy­sta­nia z elek­tro­nicz­nych zaso­bów edu­ka­cyj­nych. Wszyst­ko to ma być alter­na­ty­wą dla osiem­na­stu filii, któ­re zosta­ną zamknię­te do 1 wrze­śnia 2021. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Biblioteka Narodowa wydała nowy zestaw rekomendacji dotyczący bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotekach

Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 6 listo­pa­da wpro­wa­dzi­ło cały sze­reg nowych restryk­cji. To wła­śnie na mocy tego doku­men­tu zamknię­te mają pozo­stać aż do 29 listo­pa­da insty­tu­cje kul­tu­ral­ne, w tym biblio­te­ki. Znaj­du­je się tam jed­nak zapis, któ­ry umoż­li­wia dal­sze dzia­ła­nie, choć w moc­no ogra­ni­czo­nej for­mie. Biblio­te­ka Naro­do­wa wyda­ła reko­men­da­cje doty­czą­ce bez­pie­czeń­stwa epi­de­micz­ne­go w biblio­te­kach. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Po majówce biblioteki i niektóre księgarnie znów staną otworem

Od 20 kwiet­nia rząd stop­nio­wo zmniej­sza nało­żo­ne na Pola­ków w tro­sce o nasze zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo w obli­czu świa­to­wej pan­de­mii COVID-19 restryk­cje. Pierw­szy etap zakoń­czył się pomyśl­nie, więc już 4 maja w życie wej­dą kolej­ne roz­luź­nie­nia obostrzeń. Po majów­ce dzia­łal­ność będą mogły wzno­wić nie­któ­re insty­tu­cje kul­tu­ry, w tym biblio­te­ki. Otwar­te mają zostać rów­nież skle­py w gale­riach han­dlo­wych, czy­li tak­że usy­tu­owa­ne w nich księ­gar­nie. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Amerykanie chętniej odwiedzają biblioteki niż chodzą do kina

Żyje­my w cza­sach, w któ­rych o roz­ryw­kę nie trud­no. Hol­ly­wo­od zale­wa nas wyso­ko­bu­dże­to­wy­mi kino­wy­mi hita­mi, w domo­wych zaci­szach mamy dostęp do tysię­cy fil­mów i seria­li dzię­ki ser­wi­som z tre­ścia­mi na życze­nie, gry wideo ofe­ru­ją coraz dosko­nal­sze prze­ży­cia, może­my trzy­mać set­ki ksią­żek w for­mie cyfro­wej w naszej kie­sze­ni. A mimo to Ame­ry­ka­nie nadal bar­dzo chęt­nie korzy­sta­ją z usług biblio­tek. To wła­śnie odwie­dzi­ny tych pla­có­wek są naj­po­pu­lar­niej­szą w Sta­nach Zjed­no­czo­nych for­mą obco­wa­nia z kul­tu­rą. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Amerykańskie biblioteki pomagają bezdomnym

Ame­ry­kań­skie biblio­te­ki publicz­ne otwar­te są nie­mal­że każ­de­go dnia; poza oczy­wi­stym dostę­pem do ksią­żek i miej­sca, gdzie moż­na je czy­tać, ofe­ru­ją moż­li­wość bez­płat­ne­go sko­rzy­sta­nia z kom­pu­te­ra połą­czo­ne­go z inter­ne­tem; są też sto­ją­ce otwo­rem ubi­ka­cje. Nie dzi­wi więc, że biblio­te­ki sta­ły się przy­byt­ka­mi tłum­nie odwie­dza­ny­mi przez bez­dom­nych. Dla przy­kła­du według ofi­cjal­nych danych do Biblio­te­ki Publicz­nej w San Fran­ci­sco każ­de­go dnia zaglą­da 5 tysię­cy ludzi, z cze­go 750, czy­li 15%, to wła­śnie oso­by pozba­wio­ne sta­łe­go miej­sca zamiesz­ka­nia. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Nieruchomość literacka

Miej­ska biblio­te­ka publicz­na w Oświę­ci­miu w 2011 roku prze­nio­sła się do nowe­go gma­chu sfi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków unij­nych. Od tego cza­su Gale­ria Książ­ki w aktyw­ny spo­sób dba o lite­rac­kie życie oświę­ci­mian. Bo obok gro­ma­dze­nia księ­go­zbio­ru i udo­stęp­nia­nia go czy­tel­ni­kom, biblio­te­ka zapew­nia miej­sce do oglą­da­nia wystaw prac arty­stycz­nych, umó­wie­nia się ze zna­jo­my­mi na film, zro­bie­nia pra­sów­ki czy sko­rzy­sta­nia z inter­ne­tu, a dla malu­chów zosta­ła przy­go­to­wa­na spe­cjal­na bawial­nia, gdzie naj­młod­si mogą spę­dzić mile i poży­tecz­nie czas. Aktu­al­nie insty­tu­cja fina­li­zu­je kolej­ną ini­cja­ty­wę. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Po 37 latach zwrócił przetrzymane książki

Do księ­go­zbio­ru Media­te­ki, wro­cław­skiej biblio­te­ki mul­ti­me­dial­nej powró­ci­ło pięć ksią­żek. Nie było­by w tym nic dziw­ne­go, gdy­by nie fakt, że wypo­ży­czo­no je… w 1980 i w 1985 roku. Nie­moż­li­we jest namie­rze­nie wypo­ży­cza­ją­ce­go, ponie­waż sys­tem biblio­tecz­ny w cią­gu 37 lat został pod­da­ny zbyt wie­lu zmia­nom. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Ruszyły pierwsze wypłaty wynagrodzeń dla autorów, tłumaczy, współtwórców oraz wydawców

Po raz pierw­szy auto­rzy, tłu­ma­cze, współ­twór­cy i wydaw­cy otrzy­ma­li wyna­gro­dze­nia z tytu­łu wypo­ży­czeń biblio­tecz­nych. Kwo­ty tych wypłat wynio­sły pomię­dzy 40 a nawet 21 000 zło­tych (mak­sy­mal­na kwo­ta sta­no­wi pię­cio­krot­ność prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia).  Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Fundacja zajmująca się integracją cyfrową chce zamykać biblioteki w UK?

Nie minę­ły dwa tygo­dnie od cza­su wypo­wie­dzi w Izbie Lor­dów Par­la­men­tu UK doty­czą­cych nie­pod­wa­żal­nej wagi naro­do­wych biblio­tek i lamen­tu miesz­kań­ców Wal­sall spo­wo­do­wa­ne­go pro­po­zy­cją zamknię­cia 15 z 16 lokal­nych biblio­tek, a Tin­der Foun­da­tion zaj­mu­ją­ca się inte­gra­cją cyfro­wą orze­kła, że biblio­te­ki nie powin­ny być fawo­ry­zo­wa­ne przez pań­stwo tyl­ko dla­te­go, że są biblio­te­ka­mi. Orga­ni­za­cja stwier­dzi­ła, że biblio­te­ki nie­przy­no­szą­ce zysków nie mają pra­wa bytu.   Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Coraz gorzej z czytaniem?

Anna Fałat, dyrek­tor­ka Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Kato­wi­cach, udzie­li­ła wywia­du Dariu­szo­wi Kort­ko z “Gaze­ty Wybor­czej”. Roz­ma­wia­li o czy­tel­nic­twie na Ślą­sku oraz przed­się­wzię­ciach, któ­ry­mi zaj­mu­je się biblioteka.

Czy­taj dalej

-->