Aktualności

Lockdown kultury! Instytucje kultury zamknięte

7 listo­pa­da zamknię­te zosta­ną kina, teatry, muzea, gale­rie oraz biblio­te­ki. Czy to zna­czy, że co naj­mniej do 29 listo­pa­da nie wypo­ży­czy­my nowych książek?

Zale­ce­nia dla biblio­tek przy­go­to­wa­ła Biblio­te­ka Naro­do­wa. Reko­men­du­je ona cał­ko­wi­te zamknię­cie dla czy­tel­ni­ków biblio­tek, czy­telń, wypo­ży­czal­ni oraz infor­ma­to­riów. Jeśli tyl­ko zaist­nie­je taka moż­li­wość, pra­cow­ni­cy biblio­tek mają pra­co­wać zdal­nie. Dostęp­ne pozo­sta­ną cyfro­we zasoby.

Teo­re­tycz­nie insty­tu­cje kul­tu­ry zosta­ną zamknię­te do 29 listo­pa­da, ale jeśli przez 7 kolej­nych dni dzien­na licz­na zaka­żeń będzie się utrzy­my­wa­ła na pozio­mie ok. 30 tys., wpro­wa­dzo­ne zosta­ną kolej­ne obostrze­nia. Na otwar­cie biblio­tek może­my liczyć dopie­ro, gdy śred­nia zacho­ro­wań spad­nie do pozio­mu 25–50 przy­pad­ków na 100 tys. osób; tak­że przez sie­dem kolej­nych dni. Nie da się okre­ślić, kie­dy to nastą­pi, a rosną­ce słup­ki zacho­ro­wań poka­zu­ją, że sytu­acja póki co będzie się raczej zaostrzać niż uspokajać.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy