Aktualności

Allegro pomaga Zenonowi Fabisiowi w sprzedaży książek. Cel: zebranie pieniędzy na niezbędne leki

O Zeno­nie Fabi­siu w ostat­nich dniach mogła usły­szeć cała Pol­ska ( o czym pisa­li­śmy tutaj). Cho­ry na raka osiem­dzie­się­cio­jed­no­la­tek wyprze­da­je na Ryn­ku Jeżyc­kim swo­ją kolek­cję ksią­żek, aby mieć środ­ki na zakup leków nie­zbęd­nych w pro­ce­sie lecze­nia. Od kie­dy spra­wą zain­te­re­so­wa­ły się media, Pozna­nia­cy tłum­nie odwie­dza­ją kram pana Zeno­na. Teraz pomóc może rów­nież resz­ta kra­ju. Do akcji przy­łą­czy­ło się Allegro.

Zenon Fabiś nale­ży do tej kate­go­rii ludzi, któ­rym duma nie pozwa­la przyj­mo­wać jał­muż­ny. Potrze­bu­je pie­nię­dzy na leki, eme­ry­tu­ra nie wystar­cza, więc posta­no­wił uczci­wie zaro­bić. Dla­te­go wła­śnie wyku­pił miej­sce na Ryn­ku Jeżyc­kim i suk­ce­syw­nie pozby­wa się swo­je­go księ­go­zbio­ru. Jedy­ne ustęp­stwo na jakie pozwo­lił, to to, że chęt­nie przyj­mu­je nie­po­trzeb­ne innym książ­ki, któ­re może u sie­bie póź­niej sprzedać.

Panu Zeno­no­wi chcia­ła­by pomóc cała Pol­ska, ale cięż­ko ocze­ki­wać, żeby miesz­kań­cy na przy­kład Pod­kar­pa­cia wyru­sza­li z piel­grzym­ką do Pozna­nia, a jak już było mówio­ne żad­ne dat­ki w grę nie wcho­dzą. Roz­wią­za­nie pro­ble­mu zapro­po­no­wał naj­więk­szy pol­ski ser­wis aukcyj­ny Allegro.pl. Cha­ry­ta­tyw­ny oddział poten­ta­ta w imie­niu Pana Zeno­na wysta­wia u sie­bie część jego ksią­żek na aukcje.

Umó­wi­li­śmy się z panem Zeno­nem, że przy­je­dzie­my i odbie­rze­my od nie­go nad­wyż­kę ksią­żek, któ­re dostał od ludzi i od razu wysta­wi­my je na sprze­daż, powie­dzia­ła Mał­go­rza­ta Patan z Allegro.pl.

Kupu­jąc książ­ki ze spe­cjal­nej pod­stro­ny, każ­dy może teraz wspo­móc pana Zeno­na w wal­ce z rakiem. Chęt­nych zapra­sza­my tu:
https://charytatywni.allegro.pl/listing?charityOrganizationPurposeId=4948, może­cie rów­nież wejść na stro­nę poświę­co­ną Panu Zeno­no­wi kli­ka­jąc w obra­zek (stro­nę przy­go­to­wa­ło Allegro).

Moż­na rów­nież prze­ka­zać Alle­gro wła­sne książ­ki, żeby dołą­czy­li je do listy. „Głos Wiel­ko­pol­ski” poda­je, że nale­ży je kie­ro­wać do Mał­go­rza­ty Patan pod adres:
Mał­go­rza­ta Patan, Allegro.pl
ul. Grun­waldz­ka 182
60–166
Poznań
z dopi­skiem “Książ­ki dla p. Zenona”.

źró­dło: Głos Wielkopolski

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy