Aktualności

Ponad 6,5 tysiąca bibliotek w nowej edycji projektu Mała książka – wielki człowiek

Przed kil­ko­ma laty z ini­cja­ty­wy Insty­tu­tu Książ­ki wystar­to­wa­ła ogól­no­pol­ska kam­pa­nia pro­mu­ją­ca czy­tel­nic­two wśród naj­młod­szych. W ramach pro­jek­tu dzie­ci, podzie­lo­ne na trzy gru­py wie­ko­we, dosta­wa­ły spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne wypraw­ki czy­tel­ni­cze. W ten spo­sób obda­ro­wa­nych zosta­ło ponad 2 milio­ny mło­dych czy­tel­ni­ków. Jesie­nią rusza kolej­na edy­cja pro­gra­mu, skie­ro­wa­na przede wszyst­kim do przed­szko­la­ków. Biblio­te­ki maso­wo zgła­sza­ły chęć pomocy.

W ramach akcji każ­dy przed­szko­lak, któ­ry odwie­dzi bio­rą­cą udział w pro­gra­mie biblio­te­kę otrzy­ma książ­kę „Pierw­sze czy­tan­ki dla…” dosto­so­wa­ną pod wzglę­dem for­my i tre­ści do potrzeb przedszkolaka.

Książ­ka „Pierw­sze czy­tan­ki dla…” to sta­ran­nie dobra­ny zestaw utwo­rów wybit­nych pol­skich poetów i pisa­rzy dzie­cię­cych, w któ­rym prze­czy­ta­my zarów­no pozy­cje kla­sycz­ne, jak i współ­cze­sne. W gro­nie auto­rów znaj­dzie­my m.in. Joan­nę Papu­ziń­ską, Wan­dę Cho­tom­ską, Cze­sła­wa Jan­czar­skie­go czy Han­nę Janu­szew­ską. W publi­ka­cji obec­ni są rów­nież Lilia­na Bar­di­jew­ska, Zofia Sta­nec­ka, Anna Oni­chi­mow­ska, Mał­go­rza­ta Strzał­kow­ska, Adam Bah­daj, Michał Rusi­nek, Agniesz­ka Frą­czek, Joan­na Kul­mo­wa, Mar­cin Bryk­czyń­ski, Jan Twar­dow­ski i Grze­gorz Kas­dep­ke – twór­cy tak róż­ni, jak róż­ne są per­spek­ty­wy spo­glą­da­nia na świat, infor­mu­ją auto­rzy projektu.

Poza tym dziec­ko może ode­brać tak zwa­ną Kar­tę Małe­go Czy­tel­ni­ka, na któ­rej za wypo­ży­cze­nia z biblio­te­ki zbie­rać będzie naklej­ki. Dzie­sięć nale­pek upo­waż­nia do otrzy­ma­nia imien­ne­go dyplo­mu. Z kolei rodzi­com przed­szko­la­ków ofe­ro­wa­ne będą bro­szur­ki poda­ją­ce kil­ka pomy­słów i metod, jak sku­tecz­nie zachę­cać dzie­ci do czytania.

Do tego­rocz­nej edy­cji pro­jek­tu zgło­si­ło się 6626 biblio­tek, czy­li o 765 pla­có­wek wię­cej niż w zeszłym roku.

Bar­dzo cie­szy­my się ze wszyst­kich biblio­tek, któ­re zde­cy­do­wa­ły się z nami pozo­stać i nadal roz­pa­lać w naj­młod­szych czy­tel­ni­kach miłość do ksią­żek, a wszyst­kie nowe biblio­te­ki ser­decz­nie wita­my na pokła­dzie! W tym roku przy­go­to­wa­li­śmy dla Was kil­ka nowych nie­spo­dzia­nek, o któ­rych nie­ba­wem będzie­my infor­mo­wać, napi­sa­li organizatorzy.

Po wię­cej infor­ma­cji odsy­ła­my na stro­nę projektu:
http://wielki-czlowiek.pl/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy