Aktualności

Ruszyły pierwsze wypłaty wynagrodzeń dla autorów, tłumaczy, współtwórców oraz wydawców

Po raz pierw­szy auto­rzy, tłu­ma­cze, współ­twór­cy i wydaw­cy otrzy­ma­li wyna­gro­dze­nia z tytu­łu wypo­ży­czeń biblio­tecz­nych. Kwo­ty tych wypłat wynio­sły pomię­dzy 40 a nawet 21 000 zło­tych (mak­sy­mal­na kwo­ta sta­no­wi pię­cio­krot­ność prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia).  Wypła­ty doty­czy­ły wypo­ży­czeń za rok 2015. Sto­wa­rzy­sze­nie Auto­rów i Wydaw­ców Copy­ri­ght Pol­ska zosta­ło wyzna­czo­ne przez Mini­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go jako pod­miot odpo­wie­dzial­ny za koor­dy­na­cję pro­ce­su podzia­łu i wypłat. Wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni mie­li czas reje­stro­wać swo­je rosz­cze­nia z tytu­łu posia­da­nych praw do 31 sierp­nia 2016. O wyna­gro­dze­nia z tego tytu­łu mogli ubie­gać się też spad­ko­bier­cy auto­rów tych praw.

Jak prze­ka­za­ło SAiWC Pol­ska zgło­sze­nia o wypła­ty doty­czy­ły w sumie 1350 auto­rów, tłu­ma­czy i współ­twór­ców, a tak­że 150 wydaw­ców. Wery­fi­ka­cja uzna­ła rosz­cze­nia w sumie 1185 osób i pod­mio­tów do rosz­czeń upraw­nio­nych. Wypła­ty zosta­ły wypła­co­ne już w grud­niu 2016 roku.

Tego typu wyna­gro­dze­nia zosta­ły wypła­co­ne po raz pierw­szy. Sta­ło się to moż­li­we dzię­ki nowe­li­za­cji pra­wa autor­skie­go z 2015, tzw. dużej nowe­li­za­cji. Ta for­ma rekom­pen­sa­ty jest zja­wi­skiem dość nowym i ma w swym zakre­sie uwzględ­niać fakt, że wypo­ży­cza­ją­cy de fac­to nie kupu­je książ­ki, tyl­ko ją wypo­ży­cza, co sta­no­wi uby­tek zysku ze sprze­da­ży dla auto­ra. Jedy­nie biblio­te­ki uni­wer­sy­tec­kie i szkol­ne nie są obję­te tą rekompensatą.

Pra­wo do rekom­pen­sa­ty przy­słu­gu­je w rów­nej mie­rze też ilu­stra­to­rom i foto­gra­fi­kom, jeże­li są współ­twór­ca­mi publi­ka­cji, a tak­że spad­ko­bier­com auto­ra, o ile nie minę­ło 70 lat od jego śmierci.
Staw­ki wyna­gro­dzeń zosta­ły okre­ślo­ne w usta­wie w zakre­sie ich war­to­ści mini­mal­nych i mak­sy­mal­nych i w przy­pad­ku, gdy w danym roku nie osią­gnie mini­mum okre­ślo­ne­go w usta­wie, nie będzie wypła­ca­ne. Wyli­cza­nie należ­nych kwot w danym roku jest zależ­ne od fak­tycz­nie wypo­ży­czo­nych ksią­żek w całej Pol­sce, nato­miast środ­ki prze­ka­zy­wa­ne są przez Fun­dusz Pro­mo­cji Kul­tu­ry a dokład­nie pocho­dzą z opłat od gier hazar­do­wych. Pro­cen­to­wo roz­kład wyglą­da tak, że 75% środ­ków przy­pa­da na twór­ców, a 25% na wydawców.

Na tej stro­nie moż­na uzy­skać dostęp do plat­for­my i do 31 sierp­nia 2017 poten­cjal­ni auto­rzy mogą skła­dać oświad­cze­nia wyma­ga­ne do wypłat, któ­re zosta­ną wypła­ca­ne pod koniec następ­ne­go roku.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy