Aktualności

InPost proponuje z okazji Światowego Dnia Książki ciekawą akcję czytelniczą

Świa­to­wy Dzień Książ­ki został usta­no­wio­ny w 1995 przez UNESCO w celu pro­mo­cji czy­tel­nic­twa, edy­tor­stwa i ochro­ny wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej za pomo­cą praw autor­skich. Obcho­dy przy­pa­da­ją na 23 kwiet­nia i w oko­li­cach tej daty czy­tel­ni­cy na całym świe­cie mogą liczyć na róż­ne­go rodza­ju wyda­rze­nia zwią­za­ne z lite­ra­tu­rą czy pro­mo­cje ofe­ro­wa­ne przez wydaw­ców i księ­gar­nie. Nie ina­czej jest w Pol­sce. Dla przy­kła­du dziś star­tu­je akcja InPo­stu, zachę­ca­ją­ca do dzie­le­nia się książ­ka­mi z innymi.

Do naj­waż­niej­szych dni w kalen­da­rzu Nie­sta­ty­stycz­nych Pola­ków nale­ży zapew­ne Świa­to­wy Dzień Książ­ki oraz Dzień Biblio­te­ka­rza. Możesz uczcić te oka­zje, prze­ka­zu­jąc część swo­ich ksią­żek innym. Dzie­le­nie się prze­czy­ta­ny­mi książ­ka­mi to naj­lep­szy spo­sób na to, by zyskać nie­co miej­sca na nowo­ści wydaw­ni­cze i spra­wić przy­jem­ność innym czy­tel­ni­kom, infor­mu­je InPost.

Orga­ni­za­to­rzy akcji suge­ru­ją, że naj­wy­god­niej­szym spo­so­bem na prze­ka­za­nie innym swo­ich ksią­żek, w cza­sach, kie­dy podró­żo­wa­nie i spo­ty­ka­nie się twa­rzą w twarz jest nadal odra­dza­ne, jest sko­rzy­sta­nie z Pacz­ko­ma­tu. Z pomo­cą apli­ka­cji InPost jest to sza­le­nie pro­ste i wygod­ne, nie trze­ba nawet dru­ko­wać żad­nych ety­kiet. A przy oka­zji moż­na wziąć udział w kon­kur­sie i wygrać atrak­cyj­ne nagrody!

Kon­kurs pole­ga po pro­stu na przy­go­to­wa­niu prze­sył­ki z książ­ka­mi, któ­rą nale­ży nadać Pacz­ko­ma­tem do przy­ja­ciół, rodzi­ny lub dowol­nej insty­tu­cji, jak szko­ła, biblio­te­ka, dom dziec­ka lub szpi­tal. Umiesz­czo­ną w Pacz­ko­ma­cie pacz­kę nale­ży udo­ku­men­to­wać na zdję­ciu, a następ­nie opu­bli­ko­wać je w komen­ta­rzu pod odpo­wied­nim postem na naszym Face­bo­oku lub Insta­gra­mie. Dodat­ko­wo wyma­ga­na jest odpo­wiedź na jed­no z dwóch pytań: jak dać dru­gie życie książ­ce? albo dla­cze­go książ­ka jest naj­lep­szym prezentem?

Jury kon­kur­su wybie­rze dzie­sięć osób (po pięć ze zgło­szeń zamiesz­czo­nych na Face­bo­oku i Insta­gra­mie). Każ­dy z lau­re­atów otrzy­ma voucher na nowe książ­ki o war­to­ści 200 zł. Vouche­ry będzie moż­na zre­ali­zo­wać do 30 czerw­ca 2021 w skle­pie inter­ne­to­wym taniaksiazka.pl.

Koniec kon­kur­su przy­pa­da na Dzień Biblio­te­ka­rza, obcho­dzo­ny 8 maja. Nie ma więc na co cze­kać! Sprawdź­cie, czy macie w domu książ­ki, któ­ry­mi chcie­li­by­ście się podzie­lić z inny­mi i wysy­łaj­cie je za pośred­nic­twem Pacz­ko­ma­tów. Nie zapo­mnij­cie o zdjęciach!

Regu­la­min kon­kur­su dostęp­ny jest pod adre­sem TUTAJ

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy