Sprawdzasz tag

światowy dzień książki

Aktualności

InPost proponuje z okazji Światowego Dnia Książki ciekawą akcję czytelniczą

Świa­to­wy Dzień Książ­ki został usta­no­wio­ny w 1995 przez UNESCO w celu pro­mo­cji czy­tel­nic­twa, edy­tor­stwa i ochro­ny wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej za pomo­cą praw autor­skich. Obcho­dy przy­pa­da­ją na 23 kwiet­nia i w oko­li­cach tej daty czy­tel­ni­cy na całym świe­cie mogą liczyć na róż­ne­go rodza­ju wyda­rze­nia zwią­za­ne z lite­ra­tu­rą czy pro­mo­cje ofe­ro­wa­ne przez wydaw­ców i księ­gar­nie. Nie ina­czej jest w Pol­sce. Dla przy­kła­du dziś star­tu­je akcja InPo­stu, zachę­ca­ją­ca do dzie­le­nia się książ­ka­mi z inny­mi. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Światowy Dzień Książki z Kolejami Śląskimi

Obcho­dzo­ny w Holan­dii Boeken­we­ek, czy­li Tydzień książ­ki, co roku bar­dzo moc­no wspie­ra­ny jest przez kra­jo­we kole­je Neder­land­se Spo­or­we­gen. Pasa­że­ro­wie mogą liczyć na dar­mo­we prze­jaz­dy w festi­wa­lo­wą nie­dzie­lę, w pocią­gach orga­ni­zo­wa­ne są nato­miast spo­tka­nia z auto­ra­mi. Podob­ny­mi tora­mi podą­żą jutro Kole­je Ślą­skie. Czy­taj dalej

-->