Aktualności Ekranizacje

Czwarty sezon Chyłki zobaczymy już w lutym

Opar­ty na cyklu powie­ścio­wym Remi­giu­sza Mro­za serial Chył­ka cie­szy się ogrom­ną popu­lar­no­ścią pol­skich widzów. Dotych­czas wyemi­to­wa­ne zosta­ły trzy sezo­ny, każ­dy adap­tu­ją­cy inny tom serii. Fani twór­czo­ści Remi­giu­sza Mro­za, a już na pew­no entu­zja­ści tele­wi­zyj­nej adap­ta­cji cyklu o Joan­nie Chył­ce z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­ją na czwar­ty sezon seria­lu. Ten będzie moż­na oglą­dać już w lutym.

Powie­ścio­wa seria o Joan­nie Chył­ce liczy na razie dwa­na­ście tomów, ostat­ni – Pre­ce­dens – uka­zał się we wrze­śniu 2020. Tych, któ­rzy jakimś cudem nie sły­sze­li jesz­cze o best­sel­le­ro­wym cyklu Remi­giu­sza Mro­za infor­mu­je­my, że głów­ną boha­ter­ką jest nie­prze­bie­ra­ją­ca w środ­kach praw­nicz­ka, egze­kwu­ją­ca pra­wo ze wstrzą­sa­ją­cą bez­względ­no­ścią. Na prze­strze­ni dwu­na­stu ksią­żek Joan­na Chył­ka mie­rzy­ła się ze spra­wa­mi, któ­re nie­jed­ne­go przed­sta­wi­cie­la pale­stry przy­pra­wi­ły­by o pal­pi­ta­cje serca.

To czwar­ta ekra­ni­za­cja pro­zy Remi­giu­sza Mro­za, pisa­rza, któ­re­go twór­czość sta­no­wi feno­men lite­rac­ki ostat­nich lat. Autor best­sel­le­ro­wych kry­mi­na­łów stwo­rzył postać pani mece­nas, któ­ra swo­ją inte­li­gen­cją, upo­rem i cię­tym dow­ci­pem potra­fi zwy­cię­żyć w każ­dym praw­ni­czym poje­dyn­ku, infor­mu­je Player.pl

Zdję­cia do czwar­te­go sezo­nu Chył­ki ruszy­ły we wrze­śniu minio­ne­go roku. Sce­na­riusz opar­ty został na pią­tym tomie powie­ścio­we­go cyklu, zaty­tu­ło­wa­nym Inwi­gi­la­cja. Tym razem boha­ter­ka będzie sta­rać się roz­wi­kłać spra­wę daw­no zagi­nio­ne­go w Egip­cie chło­pa­ka, któ­ry po latach nie­spo­dzie­wa­nie poja­wia się w War­sza­wie jako podej­rza­ny o udział w zama­chu ter­ro­ry­stycz­nym. Twór­cy seria­lu zdra­dza­ją rów­nież, że Joan­na Chył­ka sta­nie przed naj­trud­niej­szym dotych­cza­so­wym zada­niem – kon­fron­ta­cją z wła­snym ojcem.

Na pro­fi­lu Face­bo­oko­wym ser­wi­su Player.pl poja­wi­ła się infor­ma­cja, że pre­mie­ra czwar­te­go sezo­nu Chył­ki odbę­dzie się w lutym. Dokład­nej daty jesz­cze nie ma.

Mamy dla Was wia­do­mość, któ­ra z pew­no­ścią Was ucieszy! 🥰
Chył­ka Inwi­gi­la­cja już w lutym, tyl­ko w Playerze! 💙

Opu­bli­ko­wa­ny przez player.pl Czwar­tek, 28 stycz­nia 2021

W obsa­dzie zna­leź­li się: Mag­da­le­na Cie­lec­ka, Filip Pła­wiak, Jakub Gier­szał, Piotr Żuraw­ski, Ire­ne­usz Czop, Olga Bołądź, Szy­mon Bobrow­ski, Jerzy Schej­bal, Niko­dem Roz­bic­ki, Szy­mon Piotr War­szaw­ski, Ceza­ry Pazu­ra, Jacek Ponie­dzia­łek i inni.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy