Aktualności

Wiktor Forst jednak będzie miał wstęp do warszawskiej komunikacji miejskiej

Ostat­nio gło­śnym echem odbi­ła się decy­zja Zarzą­du Trans­por­tu Miej­skie­go w War­sza­wie o zablo­ko­wa­niu rekla­my nowej powie­ści Remi­giu­sza Mro­za w tram­wa­jach i auto­bu­sach. Pro­ble­ma­tycz­na oka­za­ła się być okład­ka siód­me­go tomu serii kry­mi­na­łów z Wik­to­rem For­stem. Oka­zu­je się, że zako­piań­ski komi­sarz poje­dzie jed­nak war­szaw­ską komu­ni­ka­cją miejską.

Decy­zję o nie­do­pusz­cze­niu rekla­my Prze­pa­ści do tram­wa­jów i auto­bu­sów Zarząd Trans­por­tu Miej­skie­go uza­sad­niał tym, że znaj­du­ją­cy się na okład­ce książ­ki zakrwa­wio­ny meda­lik z Mary­ją może obra­zić uczu­cia reli­gij­ne co wraż­liw­szych pasa­że­rów komunikacji.

Meda­lik jest nie­wiel­ki, nie­mniej jed­nak jest widocz­ny. Pasa­że­ro­wie War­szaw­skie­go Trans­por­tu Publicz­ne­go są oso­ba­mi o róż­nej wraż­li­wo­ści, nie chce­my ura­zić niczy­ich uczuć, stąd taka decy­zja, tłu­ma­czył „Gaze­cie Wybor­czej” Tomasz Kunert, rzecz­nik pra­so­wy ZTM.

Dziw­na decy­zja miej­skie­go przed­się­bior­stwa bar­dzo szyb­ko obie­gła inter­net, wzbu­dza­jąc żywe dys­ku­sje wśród internautów.

Ban na rekla­mę Prze­pa­ści nie trwał jed­nak dłu­go. Zale­d­wie czte­ry dni po wyj­ściu na jaw spra­wy Remi­giusz Mróz poin­for­mo­wał w swo­ich mediach spo­łecz­no­ścio­wych, że wła­dze War­sza­wy uchy­li­ły decy­zję ZTM.

For­sta wpusz­czą do komu­ni­ka­cji miej­skiej nawet z meda­li­kiem, pisał Remi­giusz Mróz na Facebooku.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy