Aktualności

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie nie pozwolił na reklamę nowej powieści Remigiusza Mroza

Spe­cja­li­ści od mar­ke­tin­gu dwo­ją i się tro­ją, żeby to wła­śnie książ­ki wydaw­cy, dla któ­re­go pra­cu­ją były naj­le­piej widocz­ne w natło­ku bie­żą­cych pre­mier. Czę­stą prak­ty­ką jest rekla­mo­wa­nie nowych tytu­łów w prze­strze­ni miej­skiej, mię­dzy inny­mi na nośni­kach znaj­du­ją­cych się w tram­wa­jach czy auto­bu­sach. Taka for­ma pro­mo­cji jest jed­nak decy­zją Zarzą­du Trans­por­tu Miej­skie­go w War­sza­wie nie­do­stęp­na dla naj­now­szej powie­ści Remi­giu­sza Mroza.

Prze­paść to siód­my tom best­sel­le­ro­wej serii kry­mi­na­łów z komi­sa­rzem Wik­to­rem For­stem w roli głów­nej. Pre­mie­ra książ­ki zosta­ła zapla­no­wa­na na 27 paź­dzier­ni­ka. Wydaw­nic­two Filia chcia­ło nowy kry­mi­nał Remi­giu­sza Mro­za zare­kla­mo­wać w war­szaw­skich tram­wa­jach i auto­bu­sach. Nie­ste­ty nic z tego. Zarząd Trans­por­tu Miej­skie­go w War­sza­wie uznał, że okład­ka książ­ki może obra­żać uczu­cia religijne.

Tego się naj­star­si góra­le nie spo­dzie­wa­li – mia­sto zablo­ko­wa­ło nam rekla­mę w komu­ni­ka­cji miej­skiej, bo okład­ka Prze­pa­ści obra­ża uczu­cia reli­gij­ne, poin­for­mo­wał na Face­bo­oku Remi­giusz Mróz.

Pro­ble­ma­tycz­ny oka­zał się być zakrwa­wio­ny meda­lik z Mary­ją, któ­ry na okład­ce został umiej­sco­wio­ny tuż przy nazwi­sku auto­ra. Zarząd Trans­por­tu Miej­skie­go nie wyra­ził zgo­dy na umiesz­cze­nie rekla­my książ­ki w tram­wa­jach i autobusach.

Meda­lik jest nie­wiel­ki, nie­mniej jed­nak jest widocz­ny. Pasa­że­ro­wie War­szaw­skie­go Trans­por­tu Publicz­ne­go są oso­ba­mi o róż­nej wraż­li­wo­ści, nie chce­my ura­zić niczy­ich uczuć, stąd taka decy­zja, tłu­ma­czył „Gaze­cie Wybor­czej” Tomasz Kunert, rzecz­nik pra­so­wy ZTM.

źró­dło remi­giusz mróz/ wir­tu­al­ne media


Szu­kasz pod­pó­rek do ksią­żek? Zaj­rzyj na Molom.pl, lub klik­nij w zdjęcie 😉

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy