Sprawdzasz tag

uczucia religijne

Aktualności

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie nie pozwolił na reklamę nowej powieści Remigiusza Mroza

Spe­cja­li­ści od mar­ke­tin­gu dwo­ją i się tro­ją, żeby to wła­śnie książ­ki wydaw­cy, dla któ­re­go pra­cu­ją były naj­le­piej widocz­ne w natło­ku bie­żą­cych pre­mier. Czę­stą prak­ty­ką jest rekla­mo­wa­nie nowych tytu­łów w prze­strze­ni miej­skiej, mię­dzy inny­mi na nośni­kach znaj­du­ją­cych się w tram­wa­jach czy auto­bu­sach. Taka for­ma pro­mo­cji jest jed­nak decy­zją Zarzą­du Trans­por­tu Miej­skie­go w War­sza­wie nie­do­stęp­na dla naj­now­szej powie­ści Remi­giu­sza Mro­za. Czy­taj dalej

-->