Aktualności

5 urodziny Czytaj PL – darmowe ebooki i audiobooki na święta

Akcja Czy­taj PL obcho­dzi w tym roku 5 uro­dzi­ny! Z tej oka­zji Woblink razem z Kra­kow­skim Biu­rem Festi­wa­lo­wym oraz fir­mą Sam­sung przy­go­to­wa­li spe­cjal­ną, świą­tecz­ną odsło­nę akcji. W jej ramach może­cie wypo­ży­czyć za dar­mo 10 ebo­oków i 5 audio­bo­oków cał­ko­wi­cie za darmo!

Czy­taj PL – naj­więk­sza akcja pro­mu­ją­ca czy­tel­nic­two w Pol­sce powra­ca! Jej orga­ni­za­to­rzy posta­no­wi­li spra­wić wszyst­kim czy­tel­ni­kom świą­tecz­ny pre­zent – dodat­ko­wą odsło­nę akcji. Orga­ni­za­to­rzy, we współ­pra­cy z Woblin­kiem, Kra­kow­skim Biu­rem Festi­wa­lo­wym i fir­mą Sam­sung przy­go­to­wa­li 10 best­sel­le­ro­wych tytu­łów (5 z nich dostęp­nych jest rów­nież w for­mie audio­bo­oki), któ­re moż­na czy­tać i słu­chać, zupeł­nie za dar­mo, do 15 stycznia!

Listo­pa­do­wa akcja oka­za­ła się ogrom­nym suk­ce­sem – 130 tysię­cy wypo­ży­czo­nych ksią­żek, pla­ka­ty umoż­li­wia­ją­ce wej­ście do akcji w 1000 miej­sco­wo­ściach w Pol­sce, a oprócz tego w 14 róż­nych kra­jach na 4 kontynentach.

W świą­tecz­nej odsło­nie akcji zna­la­zły się takie tytu­ły jak „Psy raz drob­nych” Olgi Hund wyróż­nio­ne Nagro­dą Con­ra­da i Nagro­dą Lite­rac­ką im. Witol­da Gom­bro­wi­cza, „Paty­ki, bady­le” Urszu­li Zającz­kow­skiej z nomi­na­cją do Pasz­por­tów Poli­ty­ki czy pierw­szy tom best­sel­le­ro­wej serii dla dzie­ci „Magicz­ne drze­wo. Czer­wo­ne krze­sło” Andrze­ja Malesz­ki. Peł­ną listę ksią­żek z akcji znaj­dzie­cie poniżej:

Książ­ki, któ­re zna­la­zły się w akcji:

1. Remi­giusz Mróz „Para­bel­lum. Pręd­kość uciecz­ki” (Wydaw­nic­two Czwar­ta Strona)
2. Andrzej Malesz­ka „Magicz­ne drze­wo. Czer­wo­ne krze­sło” (Wydaw­nic­two Znak)
3. Max Czor­nyj „Śle­piec” (Wydaw­nic­two Filia)
4. Jędrzej Pasier­ski „Dom bez kla­mek” (Wydaw­nic­two Czarne)
5. Anna Dzie­wit-Mel­ler „Damy, dzie­wu­chy, dziew­czy­ny” (Wydaw­nic­two Znak)
6. Olga Hund „Psy ras drob­nych” (Kor­po­ra­cja Ha!art)
7. Urszu­la Zającz­kow­ska „Paty­ki, bady­le” (Wydaw­nic­two Marginesy)
8. Evžen Boček „Ostat­nia ary­sto­krat­ka” (Wydaw­nic­two Sta­ra Szkoła)
9. Anna Przy­by­łek „Bądź moim świa­tłem” (Wydaw­nic­two Czwar­ta Strona)
10. Agniesz­ka Dauk­sza „Jere­mian­ka” (Wydaw­nic­two Znak)

Jak może­cie dołą­czyć do akcji?

1. Pobierz dar­mo­wą apli­ka­cję Woblink ze skle­pu Google Play lub App Sto­re
2. Zalo­guj się na swo­je kon­to. Jeśli go nie posia­dasz – zare­je­struj się.
3. Klik­nij w baner akcji. Możesz rów­nież dołą­czyć do akcji z pozio­mu pół­ki w apli­ka­cji, a następ­nie klik­nąć w iko­nę „przejdź do listy książek”.

Orga­ni­za­to­rzy i partnerzy

Orga­ni­za­to­rzy edy­cji świą­tecz­nej Czy­taj PL: Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we ope­ra­tor pro­gra­mu Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tu­ry UNESCO, Woblink

Part­ner akcji: SAMSUNG

Wydaw­cy: Czwar­ta Stro­na, Znak, Filia, Czar­ne, Kor­po­ra­cja Ha!art, Mar­gi­ne­sy, Sta­ra Szkoła


Arty­kuł sponsorowany

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy