Sprawdzasz tag

samsung

Aktualności

5 urodziny Czytaj PL – darmowe ebooki i audiobooki na święta

Akcja Czy­taj PL obcho­dzi w tym roku 5 uro­dzi­ny! Z tej oka­zji Woblink razem z Kra­kow­skim Biu­rem Festi­wa­lo­wym oraz fir­mą Sam­sung przy­go­to­wa­li spe­cjal­ną, świą­tecz­ną odsło­nę akcji. W jej ramach może­cie wypo­ży­czyć za dar­mo 10 ebo­oków i 5 audio­bo­oków cał­ko­wi­cie za dar­mo! Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Ten zestaw klocków Lego jest lepszy niż najnowszy model smartfonów Samsunga. I nawiązuje do literatury.

Sam­sung na prze­ło­mie lute­go i mar­ca zapre­zen­to­wał naj­now­szy model swo­ich smart­fo­nów – Fold, któ­re­go naj­więk­szą inno­wa­cją jest to, że da się go zło­żyć bez szko­dy wpół. Bajer. I wyglą­da napraw­dę eks­tra. W zabaw­ny spo­sób do zapo­wie­dzi tech­no­lo­gicz­ne­go gigan­ta odnio­sła się fir­ma Lego z jed­nym ze swo­ich pro­duk­tów. Ana­li­za porów­naw­cza wyka­za­ła licz­ne prze­wa­gi kloc­ko­we­go zesta­wu. Czy­taj dalej

-->