Ciekawostki

Ten zestaw klocków Lego jest lepszy niż najnowszy model smartfonów Samsunga. I nawiązuje do literatury.

Sam­sung na prze­ło­mie lute­go i mar­ca zapre­zen­to­wał naj­now­szy model swo­ich smart­fo­nów – Fold, któ­re­go naj­więk­szą inno­wa­cją jest to, że da się go zło­żyć bez szko­dy wpół. Bajer. I wyglą­da napraw­dę eks­tra. W zabaw­ny spo­sób do zapo­wie­dzi tech­no­lo­gicz­ne­go gigan­ta odnio­sła się fir­ma Lego z jed­nym ze swo­ich pro­duk­tów. Ana­li­za porów­naw­cza wyka­za­ła licz­ne prze­wa­gi kloc­ko­we­go zestawu.

Lego Pop-Up Book z zewnątrz wyglą­da jak książ­ka opra­wą gra­ficz­ną nawią­zu­ją­ca do tomu z baśnia­mi. I rze­czy­wi­ście zawar­tość kloc­ko­wej książ­ki jest nad wyraz baśnio­wa. Po jej otwar­ciu naszym oczom uka­zu­je się zie­lo­na plat­for­ma, na któ­rej może­my zbu­do­wać jeden z dwóch mode­li: albo domek bab­ci Czer­wo­ne­go Kap­tur­ka, albo zamek olbrzy­ma w chmu­rach, do któ­re­go pro­wa­dzi łody­ga faso­li. Co jest w tym zesta­wie tak wyjąt­ko­we­go? Otóż po zbu­do­wa­niu mode­lu ksią­żecz­kę moż­na zamknąć bez jego demon­to­wa­nia – nasza kon­struk­cja zło­ży się, zupeł­nie jak w zna­nych nam wszyst­kim z dzie­ciń­stwa roz­kła­da­nych książeczkach.

Lego Pop-Up Book zawie­ra 859 ele­men­tów, któ­re są wystar­cza­ją­ce do zbu­do­wa­nia jed­ne­go z dwóch mode­li na raz. Do jesz­cze bar­dziej wier­ne­go odwzo­ro­wa­nia scen z baśni o Czer­wo­nym Kap­tur­ku i Jasiu i magicz­nej faso­li posłu­żą spe­cjal­ne figur­ki. Tu zwłasz­cza wilk w różo­wej piża­mie bab­ci jest uroczy.

Okej, ale o co cho­dzi z tym porów­na­niem do tele­fo­nu Sam­sun­ga, zapy­ta­cie. Cechą wspól­ną jest to, że zarów­no smart­fon jak i zestaw Lego moż­na dowol­nie skła­dać i roz­kła­dać w pół. Duń­ska fir­ma sko­rzy­sta­ła z tego i na Twit­te­rze zare­kla­mo­wa­ła swój pro­dukt, poka­zu­jąc, że jest lep­szy niż ten Samsunga.

Po pierw­sze roz­kła­da się z 5 cali do 11, pod­czas gdy tele­fon Sam­sun­ga z 4,6 cali do 7,3. Dodat­ko­wo Lego gwa­ran­tu­je nie­skoń­czo­ną kre­atyw­ną zaba­wę, pod­czas któ­rej bate­ria nigdy się nie wyła­du­je. Do tego moż­na dopo­wie­dzieć jesz­cze dwie rze­czy. Kloc­ki Lego są pra­wie 30 razy tań­sze od zapo­wia­da­ne­go tele­fo­nu, w dodat­ku już teraz moż­na kupić swój wła­sny zestaw – Sam­sung Fold tra­fi do sprze­da­ży dopie­ro w maju.

https://shop.lego.com/en-US/product/Pop-Up-Book-21315

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy