Aktualności Ciekawostki

Zwiastun Drakuli od twórców Sherlocka

Ste­ven Mof­fat i Mark Gatiss dali się już poznać jako zna­ko­mi­ci fil­mow­cy. Ich uwspół­cze­śnio­na adap­ta­cja przy­gód Sher­loc­ka Hol­me­sa oka­za­ła się być bar­dzo uda­ną – twór­cy nada­li seria­lo­wi nie­po­wta­rzal­ny kli­mat, wykre­owa­li nie­mal na nowo kul­to­we posta­ci, wyka­zu­jąc się przy tym nie lada kunsz­tem i wyczu­ciem. Wystar­czy powie­dzieć, że seria­lo­we­go Sher­loc­ka poko­cha­ły milio­ny. Teraz podob­ny los może spo­tkać adap­ta­cję inne­go lite­rac­kie­go, rów­nie waż­ne­go kul­tu­ro­wo, dzie­ła – Dra­ku­lę Bra­ma Stokera.

Serial o naj­bar­dziej zna­nym bodaj wam­pi­rze, nie­umar­łym tran­syl­wań­skim ary­sto­kra­cie żywią­cym się krwią nie­win­nych, już wkrót­ce będzie dostęp­ny na plat­for­mie Net­flix (chy­ba że miesz­ka­cie na Wyspach Bry­tyj­skich, w takim wypad­ku obej­rzeć go będzie­cie mogli na kana­le BBC One). Pre­mie­ra zosta­ła zapla­no­wa­na na 4 stycz­nia, co jest spo­rą nie­spo­dzian­ką, zwa­żyw­szy, że o seria­lu dotych­czas nie mówi­ło się zbyt wiele.

Zapre­zen­to­wa­ny w sie­ci zwia­stun daje nam pew­ne poję­cie o tym, jaki seria­lo­wy Dra­ku­la będzie. Od razu rzu­ca się w oczy, że twór­cy posta­wi­li bar­dzo moc­no na hor­ror. Kli­ma­tycz­ne gotyc­kie sce­ne­rie wypeł­nio­ne są potwor­nie wyglą­da­ją­cy­mi oży­wień­ca­mi, atmos­fe­rę budu­je dobra ścież­ka dźwię­ko­wa, w któ­rej dużą rolę odgry­wa­ją chwi­le ciszy. W całym zwia­stu­nie zde­cy­do­wa­nie za mało jest jed­nak same­go Dra­ku­li. Wyglą­da to wszyst­ko bar­dzo dobrze. Cie­szyć może zwłasz­cza hor­ro­ro­we podej­ście do tema­tu, bo zde­cy­do­wa­nie za mało powsta­je war­tych uwa­gi pro­duk­cji grozy.

W roli Dra­ku­li zoba­czy­my duń­skie­go akto­ra Cla­esa Ban­ga, John Hef­fer­nan zagra Jona­tha­na Har­ke­ra, Mor­fydd Clark wcie­li się w Minę. Poza nimi w seria­lu wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi Dol­ly Wells, Joan­na Scan­lan, Sacha Dha­wan, Jona­than Aris oraz Nathan Stewart-Jarrett.

Dra­ku­la Ste­ve­na Mof­fa­ta i Mar­ka Gatis­sa liczyć będzie trzy pół­to­ra­go­dzin­ne odcin­ki – jest to for­mat, któ­ry wyśmie­ni­cie spraw­dził się w przy­pad­ku Sher­loc­ka. Za reży­se­rię odpo­wia­da­ją Jon­ny Camp­bell (The Infor­mer, Westworld), Damon Tho­mas (Obse­sja Eve, Dom Gro­zy) i Paul McGu­igan (Gwiaz­dy nie umie­ra­ją w Liver­po­olu, Sherlock).

To jak, zapro­si­cie Dra­ku­lę pod Wasze dachy? Pre­mie­ra 4 stycznia!

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy