Aktualności Ciekawostki

Amerykański zajazd oferuje weekendy rodem z powieści Jane Austen

Popo­łu­dnio­we her­bat­ki, prze­jażdż­ki sania­mi, nauka pisa­nia pió­rem, lek­cje fech­tun­ku i angiel­skie­go tań­ca, szy­deł­ko­wa­nie i mnó­stwo cza­su poświę­co­ne­go na wykła­dy oraz dys­ku­sje o twór­czo­ści Jane Austen. Wszyst­ko to znaj­du­je się w spe­cjal­nej ofer­cie Domu Guber­na­to­ra, zajaz­du miesz­czą­ce­go się we wsi Hyde Park, nie­gdyś będą­ce­go histo­rycz­ną pry­wat­ną posia­dło­ścią Car­rol­la S. Page’a, urzęd­ni­ka spra­wu­ją­ce­go wła­dzę w sta­nie Ver­mont w latach 1890 – 1892.

Car­roll S. Page wybu­do­wał dom dla rodzi­ny w 1983 roku. Pro­jekt jest dokład­ną kopią budyn­ku z 1759 znaj­du­ją­ce­go się w Cam­brid­ge w Mas­sa­chu­setts, przez 50 lat słu­żą­ce­go za dom dla słyn­ne­go ame­ry­kań­skie­go poety Henry’ego Wad­swor­tha Long­fel­lo­wa. Posia­dłość byłe­go guber­na­to­ra sta­nu Ver­mont oraz jej poło­że­nie ide­al­nie nada­je się do orga­ni­za­cji kli­ma­tycz­nych imprez rodem z prze­ło­mu XVIII i XIX wie­ku. Hyde Park to mała wio­ska liczą­ca sobie led­wie oko­ło 500 miesz­kań­ców, a z tere­nu posia­dło­ści dzię­ki ota­cza­ją­cym ją drze­wom prak­tycz­nie w ogó­le nie widać jakich­kol­wiek oznak współczesności.

Korzy­sta­jąc z tych atu­tów, aktu­al­na wła­ści­ciel­ka zajaz­du, Suzan­ne Boden, z przy­jem­no­ścią zapra­sza wszyst­kie fan­ki twór­czo­ści Jane Austen na week­en­do­we wyda­rze­nia wypeł­nio­ne po brze­gi aktyw­no­ścia­mi inspi­ro­wa­ny­mi powie­ścia­mi ame­ry­kań­skiej pisar­ki. Głów­ny­mi atrak­cja­mi są oczy­wi­ście wystą­pie­nia spe­cja­li­stów w poszcze­gól­nych dzie­dzi­nach przy­bli­ża­ją­cych realia post­ko­lo­nial­ne­go życia, książ­ko­we dys­ku­sje, pod­czas któ­rych moż­na wymie­nić się swo­imi doświad­cze­nia­mi i prze­my­śle­nia­mi z inny­mi czy­tel­nicz­ka­mi i czy­tel­ni­ka­mi ogar­nię­ty­mi pasją do twór­czo­ści Jane Austen oraz licz­ne kon­kur­sy z sym­pa­tycz­ny­mi nagrodami.

Week­en­dy z Jane Austen odby­wa­ją się prze­waż­nie raz w mie­sią­cu. Orga­ni­zo­wa­ne są rów­nież podob­ne wyda­rze­nia skie­ro­wa­ne do fanów Down­ton Abbey, gdzie poru­sza­ne są głów­nie tema­ty i pro­wa­dzo­ne warsz­ta­ty zwią­za­ne z etykietą.

O Domu Guber­na­to­ra, warun­kach zajaz­du i odby­wa­ją­cych się weń wyda­rze­niach może­cie prze­czy­tać na stro­nie inter­ne­to­wej miej­sca: https://www.onehundredmain.com/

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy