Sprawdzasz tag

pensje

Aktualności

Ruszyły pierwsze wypłaty wynagrodzeń dla autorów, tłumaczy, współtwórców oraz wydawców

Po raz pierw­szy auto­rzy, tłu­ma­cze, współ­twór­cy i wydaw­cy otrzy­ma­li wyna­gro­dze­nia z tytu­łu wypo­ży­czeń biblio­tecz­nych. Kwo­ty tych wypłat wynio­sły pomię­dzy 40 a nawet 21 000 zło­tych (mak­sy­mal­na kwo­ta sta­no­wi pię­cio­krot­ność prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia).  Czy­taj dalej

-->