Aktualności

Zapowiedziana została optymalizacja prac bibliotek publicznych w województwie łódzkim

8 stycz­nia Zbi­gniew Ziem­ba, wice­mar­sza­łek woje­wódz­twa łódz­kie­go, pod­czas inter­ne­to­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej przed­sta­wił pla­ny na reor­ga­ni­za­cję biblio­tek peda­go­gicz­nych w rejo­nie. Mają poja­wić się książ­ko­ma­ty, mówi się o wpro­wa­dze­niu usłu­gi „książ­ka na tele­fon”, zachę­cać się będzie ludzi do korzy­sta­nia z elek­tro­nicz­nych zaso­bów edu­ka­cyj­nych. Wszyst­ko to ma być alter­na­ty­wą dla osiem­na­stu filii, któ­re zosta­ną zamknię­te do 1 wrze­śnia 2021.

Zbi­gniew Ziem­ba pod­kre­ślił w swo­im wystą­pie­niu, że nie cho­dzi tu o likwi­da­cję pal­có­wek, a o opty­ma­li­za­cję ich dzia­ła­nia. Tak napraw­dę cho­dzi jed­nak po pro­stu o finan­se. Łącz­ny koszt funk­cjo­no­wa­nia biblio­tek peda­go­gicz­nych w zeszłym roku wyniósł 10 milio­nów zło­tych, z cze­go ponad 3 milio­ny to utrzy­ma­nie filii. Ziem­ba pod­kre­ślał tak­że, że stan pla­có­wek czę­sto pozo­sta­wia wie­le do życze­nia. Funk­cjo­nu­ją­ce od lat 70-tych ubie­głe­go wie­ku filie są już prze­sta­rza­łe. Pro­ble­ma­tycz­ne jest rów­nież to, że aż dzie­sięć z osiem­na­stu filii dzia­ła w loka­lach wynajmowanych.

Wśród 18 filii tyl­ko 8 funk­cjo­nu­je w budyn­kach będą­cych wła­sno­ścią Woje­wódz­twa Łódz­kie­go. Pozo­sta­łe dzia­ła­ją w wynaj­mo­wa­nych pomiesz­cze­niach. I na przy­kład w Zduń­skiej Woli samo­rząd powia­tu będą­cy wła­ści­cie­lem nie­ru­cho­mo­ści, w któ­rej jest biblio­te­ka, ocze­ku­je że do koń­ca czerw­ca opu­ści­my budy­nek. Podob­na sytu­acja jest w Opocz­nie, mówił Zbi­gniew Ziemba.

Z tych wła­śnie powo­dów pod­ję­ta zosta­ła decy­zja o wchło­nię­ciu osiem­na­stu filii przez czte­ry insty­tu­cje macie­rzy­ste z sie­dzi­ba­mi w Sie­ra­dzu, Skier­nie­wi­cach, Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim i Łodzi. Wice­mar­sza­łek uspo­ko­ił, że pra­cow­ni­cy zamy­ka­nych pla­có­wek nie pozo­sta­ną na lodzie.

Każ­dy pra­cow­nik pozo­sta­nie zatrud­nio­ny przez tego same­go dyrek­to­ra biblio­te­ki, któ­ry teraz go zatrud­nia, obiecywał.

Rów­nież użyt­kow­ni­cy biblio­tek nie pozo­sta­ną pozba­wie­ni dostę­pu do zbio­rów. W tym celu pla­nu­je się zakup i insta­la­cję kolej­nych książ­ko­ma­tów w mia­stach woje­wódz­twa łódz­kie­go. Dzia­łać ma rów­nież pro­gram „książ­ka na tele­fon”, w ramach któ­re­go każ­dy nauczy­ciel będzie mógł zamó­wić pożą­da­ne publi­ka­cje i te zosta­ną dostar­czo­ne pro­sto do szko­ły, w któ­rej pra­cu­je. Więk­szy nacisk ma zostać tak­że poło­żo­ny na pro­mo­cję elek­tro­nicz­nej plat­for­my IBUK Libra. Urząd Mar­szał­kow­ski w Łodzi chce też zawią­zać współ­pra­cę z Legimi.

Wystą­pie­nie wice­mar­szał­ka spo­tka­ło się z mie­sza­nym odbio­rem. Duża część miesz­kań­ców woje­wódz­twa łódz­kie­go jest zanie­po­ko­jo­na zarzą­dze­nia­mi. Już teraz zbie­ra­ne są pod­pi­sy pod pety­cją prze­ciw­ko likwi­da­cji filii. Na chwi­lę obec­ną pod ape­lem pod­pi­sa­ło się tro­chę ponad 7 tys. obywateli.

Nowe roz­wią­za­nia pro­po­no­wa­ne przez Zbi­gnie­wa Ziem­bę z jed­nej stro­ny zwięk­sza­ją moż­li­wo­ści dostę­pu do publi­ka­cji, zwłasz­cza zaś wydłu­ża­ją czas, w któ­rym książ­ki moż­na wypo­ży­czać. Jest jed­nak nie­ste­ty dru­ga stro­na meda­lu. Orga­ni­za­to­rzy pety­cji zauwa­ża­ją, że biblio­te­ki to nie tyl­ko miej­sca, gdzie przy­cho­dzi się ode­brać lub oddać książ­kę. Czę­sto orga­ni­zo­wa­ne są tam prze­cież zaję­cia dla dzie­ci i mło­dzie­ży, warsz­ta­ty dla nauczy­cie­li. Zamy­ka­jąc lokal­ne pla­ców­ki, miesz­kań­cy mogą stra­cić waż­ne punk­ty słu­żą­ce kształ­to­wa­niu ich wiedzy.

źró­dło: ser­wis infor­ma­cji woje­wódz­twa łódzkiego/lowicz24

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy