Aktualności Ekranizacje

Zwiastun serialu o Emily Dickinson pojawił się w sieci

Emi­ly Dic­kin­son, dzie­więt­na­sto­wiecz­na poet­ka ame­ry­kań­ska, od mło­dzień­czych lat zda­wa­ła się wyprze­dzać czas myślą i nie paso­wać do przy­ję­tych ówcze­śnie stan­dar­dów. Nie lubi­ła nicze­go, co było typo­we dla wik­to­riań­skie­go wycho­wa­nia dziew­cząt. Bun­tu­ją­cą się prze­ciw­ko nor­mom spo­łecz­nym poet­kę posta­no­wił spor­tre­to­wać Apple w seria­lu zaty­tu­ło­wa­nym Dickinson.

Według zapo­wie­dzi widzo­wie będą mogli spoj­rzeć z per­spek­ty­wy mło­dej poet­ki na ame­ry­kań­ską rze­czy­wi­stość z XIX wie­ku peł­ną ogra­ni­czeń wyni­ka­ją­cych z pozy­cji spo­łecz­nej, płci czy roli w rodzi­nie. Jed­no­cze­śnie serial ma prze­ka­zy­wać ponad­cza­so­we tre­ści i cały czas utrzy­my­wać kome­dio­wy charakter.

Zapre­zen­to­wa­ny zwia­stun rzu­ca nie­co świa­tła na to, z czym będzie­my obco­wać. Kostiu­my i realia będą odtwo­rzo­ne raczej wier­nie, ale już war­stwa muzycz­na czy języ­ko­wa zda­je się być uwspół­cze­śnio­na. Emi­ly Dic­kin­son w seria­lu ma szan­sę wyro­snąć na boha­ter­kę, z któ­rą będą mogły utoż­sa­miać się dzi­siej­sze mło­de kobiety.

W rolę Emi­ly Dic­kin­son wcie­la się Hailee Ste­in­feld. Poza nią na ekra­nach poja­wią się mię­dzy inny­mi Jane Kra­kow­ski, Toby Huss, Anna Bary­sh­ni­kov, Ella Hunt i Adrian Bla­ke Enscoe. Twór­czy­nią seria­lu i autor­ką sce­na­riu­sza jest Ale­na Smith.

Dokład­na data pre­mie­ry nie jest zna­na. Serial zade­biu­tu­je na plat­for­mie Apple TV jesz­cze tej jesieni.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy