Aktualności

Nieruchomość literacka

Miej­ska biblio­te­ka publicz­na w Oświę­ci­miu w 2011 roku prze­nio­sła się do nowe­go gma­chu sfi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków unij­nych. Od tego cza­su Gale­ria Książ­ki w aktyw­ny spo­sób dba o lite­rac­kie życie oświę­ci­mian. Bo obok gro­ma­dze­nia księ­go­zbio­ru i udo­stęp­nia­nia go czy­tel­ni­kom, biblio­te­ka zapew­nia miej­sce do oglą­da­nia wystaw prac arty­stycz­nych, umó­wie­nia się ze zna­jo­my­mi na film, zro­bie­nia pra­sów­ki czy sko­rzy­sta­nia z inter­ne­tu, a dla malu­chów zosta­ła przy­go­to­wa­na spe­cjal­na bawial­nia, gdzie naj­młod­si mogą spę­dzić mile i poży­tecz­nie czas. Aktu­al­nie insty­tu­cja fina­li­zu­je kolej­ną inicjatywę.

W Oświę­ci­mie wkrót­ce powsta­nie sześć mikro­bi­blio­tek, czy­li wyko­na­nych z drew­na skrzy­nek wypeł­nio­nych książ­ka­mi, z któ­rych sko­rzy­stać będzie mógł każ­dy. Pomysł jest głów­nym ele­men­tem reali­zo­wa­ne­go przez oświę­cim­ską Gale­rię Książ­ki pro­gra­mu Nie­ru­cho­mość Literacka.

Uzgod­ni­li­śmy już z magi­stra­tem miej­sca, w któ­rych w paź­dzier­ni­ku usta­wi­my mikro­bli­blio­te­ki. To m.in. pasaż przy Oświę­cim­skim Cen­trum Kul­tu­ry, park na osie­dlu Zaso­le, pla­ce zabaw, a tak­że teren przy naszej biblio­te­ce. W każ­dej z sze­ściu drew­nia­nych skrzy­nek, zapro­jek­to­wa­nych i wyko­na­nych przez oświę­cim­ską mło­dzież, znaj­dzie się miej­sce dla 20–30 ksią­żek – powie­dzia­ła wice­dy­rek­tor Gale­rii Książ­ki, Mario­la Talewicz.

Wię­cej o pro­jek­cie prze­czy­ta­cie na stro­nie biblioteki:
http://mbp-oswiecim.pl/nieruchomosc-literacka/

Autor: Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy