Aktualności

Zmarł Richard Adams, autor Wodnikowego Wzgórza

Richard Adams, bry­tyj­ski pisarz, autor m.in. Wod­ni­ko­we­go Wzgó­rzaSzar­di­ka, zmarł w Wigi­lię w wie­ku 96 lat. Jego cór­ka Juliet John­son oznaj­mi­ła, że cho­ro­wał od dłuż­sze­go cza­su, ale odszedł w spokoju.

W cza­sie II woj­ny świa­to­wej słu­żył w oddzia­łach spa­do­chro­no­wych, a póź­niej pra­co­wał w admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej, by osta­tecz­nie cał­ko­wi­cie poświę­cić się pisa­niu. Miał żonę Eli­za­beth i dwie córki.“Wodnikowe Wzgó­rze uka­za­ło się po raz pierw­szy w 1972 roku. Były to spi­sa­ne opo­wie­ści uło­żo­ne przez Adam­sa dla córek. Książ­ka sprze­da­ła się w 11 milio­nach egzem­pla­rzy wyda­nych w 18 języ­kach. Inspi­ro­wa­ła się nią J.K. Row­ling, two­rząc histo­rię Har­ry­’e­go Pottera.

Tak o Wod­ni­ko­wym Wzgó­rzu pisze wydaw­nic­two Literackie:

Uni­wer­sal­na opo­wieść o odwa­dze i woli przetrwania
Kla­sy­ka porów­ny­wa­na i sta­wia­na na pół­kach obok Hob­bi­ta Tol­kie­na i cyklu o Narnii Lewisa
Bez dzie­ła Adam­sa nie było­by Harry’ego Pottera

Źle się dzie­je w kró­li­kar­ni San­dle­ford. W miej­scu, w któ­rym kró­li­ki wio­dą spo­koj­ny żywot, ma powstać nowe osie­dle. Wygod­ne nory i zie­lo­ne łąki zosta­ną unicestwione.

Nie jest łatwo opu­ścić swój dom. Sta­do kła­po­uchów pod wodzą dwóch nie­złom­nych bra­ci – Piąt­ka i Lesz­czyn­ka – musi jed­nak wyru­szyć w podróż w poszu­ki­wa­niu nowe­go miej­sca na zie­mi. Tak roz­po­czy­na się kró­li­cza epo­pe­ja. Nie trze­ba doda­wać, że po dro­dze naszych boha­te­rów cze­ka  mnó­stwo przy­gód i jesz­cze wię­cej niebezpieczeństw.

Wod­ni­ko­we Wzgó­rze to książ­ka, któ­rą poko­cha­ły milio­ny czy­tel­ni­ków na całym świe­cie. Richard Adams stwo­rzył dzie­ło uni­wer­sal­ne, tra­fia­ją­ce do serc wszyst­kich czy­tel­ni­ków, bez wzglę­du na wiek. W świe­cie Adam­sa kró­li­ki mają imio­na, zor­ga­ni­zo­wa­ną spo­łecz­ność, oby­cza­je, wła­sną mito­lo­gię, język, a nawet poezję. Mają też coś abso­lut­nie wyjąt­ko­we­go – dar prze­wi­dy­wa­nia przyszłości.

Andrzej Sap­kow­ski wymie­nia Wod­ni­ko­we Wzgó­rze jako jed­ną ze 100 naj­waż­niej­szych powie­ści fan­ta­stycz­nych wszech cza­sów. Do miło­śni­ków tej książ­ki nale­żą rów­nież Ste­phen King i J. K. Row­ling. Dzie­ło Adam­sa zosta­ło zekra­ni­zo­wa­ne, prze­nie­sio­ne na deski teatral­ne, prze­ro­bio­ne na grę kom­pu­te­ro­wą i słu­cho­wi­ska radio­we. Ponad­to pra­ce nad nowym seria­lem opar­tym na Wod­ni­ko­wym Wzgó­rzu roz­po­czę­ły Net­flix i BBC.

Jeże­li w księ­gar­ni nie ma miej­sca dla Wod­ni­ko­we­go Wzgó­rza, to zna­czy, że lite­ra­tu­ra dla dzie­ci umar­ła” „The Economist”

Kreu­jąc ide­al­nie osob­ną rze­czy­wi­stość, autor z nie­spo­ty­ka­ną głę­bią, jak­by mimo­cho­dem, komen­tu­je rela­cje mię­dzy­ludz­kie” „The Guardian”

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy