Aktualności

W tym roku zainauguruje nowa akcja czytelnicza – Noc Księgarń

W ramach Nocy Muze­ów chęt­ni raz w roku mogą za sym­bo­licz­ną opła­tą zwie­dzić kil­ka setek insty­tu­cji – nie tyl­ko muze­ów – w bisko stu pięć­dzie­się­ciu mia­stach Pol­ski w godzi­nach, w któ­rych nor­mal­nie było­by to nie­moż­li­we. Dodat­ko­wo pla­ców­ki zwy­kle przy­go­to­wu­ją na tę oka­zję spe­cjal­ne wysta­wy lub orga­ni­zu­ją nie­zwy­kłe atrak­cje. Wyda­rze­nie cie­szy się ogrom­ną popu­lar­no­ścią! W tym roku dys­try­bu­tor ksią­żek OSDW Azy­mut pla­nu­je prze­pro­wa­dze­nie pierw­szej ogól­no­pol­skiej Nocy Księgarń.

Orga­ni­za­tor zapo­wia­da, że wyda­rze­nie odbę­dzie się w co naj­mniej kil­ku­dzie­się­ciu księ­gar­niach sta­cjo­nar­nych na tere­nie całe­go kra­ju. W zamy­śle OSDW Azy­mut ma to nie tyl­ko słu­żyć pro­mo­cji czy­tel­nic­twa, ale rów­nież wes­przeć nie­za­leż­ne księ­gar­nie – to wła­śnie takie nie­po­wią­za­ne z żad­ną sie­cią punk­ty otwo­rzą swo­je podwo­je dla czy­tel­ni­ków w nocy z 20 na 21 września.

Od począt­ku swo­jej dzia­łal­no­ści Azy­mut kładł duży nacisk na wspar­cie księ­garń nie­za­leż­nych. Jako dys­try­bu­tor aktyw­nie anga­żu­je­my się w pomoc księ­ga­rzom – i to nie tyl­ko tym, z któ­ry­mi współ­pra­cu­je­my na co dzień. Chce­my odpo­wia­dać na potrze­by ryn­ku książ­ki, któ­ry zma­ga się dziś z wie­lo­ma pro­ble­ma­mi. Jubi­le­usz 20-lecia to dobra oka­zja do pod­ję­cia nowych ini­cja­tyw, z któ­rych sko­rzy­sta­ją nie tyl­ko księ­ga­rze, ale pośred­nio tak­że wszy­scy czy­tel­ni­cy, powie­dzia­ła Doro­ta Bach­man, Dyrek­tor ds. Han­dlu i Roz­wo­ju Biz­ne­su, czło­nek zarzą­du OSDW Azymut.

W ramach Nocy Księ­garń odbę­dzie się wie­le spo­tkań z popu­lar­ny­mi auto­ra­mi, kon­kur­sów, a nawet kon­cer­tów. OSDW Azy­mut zapo­wie­dział rów­nież mno­gość atrak­cji dla mło­dych czy­tel­ni­ków. Ofi­cjal­ny pro­gram zosta­nie ogło­szo­ny w dru­giej poło­wie sierp­nia. Na chwi­lę obec­ną orga­ni­za­tor pro­wa­dzi reje­stra­cję księ­garń chęt­nych do wzię­cia udzia­łu w wyda­rze­niu. Pla­ców­ki mogą się zgła­szać do 12 lipca.

Według zamy­słu orga­ni­za­to­ra Noc Księ­garń ma być lite­rac­kim świę­tem, któ­re na sta­łe wpi­sze się do kalen­da­rza cyklicz­nych imprez kul­tu­ral­nych w Pol­sce. Trzy­ma­my kciuki!

źró­dło: nocksiegarn.pl/noc-ksiegarn-2019/

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy