Sprawdzasz tag

Noc Księgarń

Aktualności

Trzecia edycja Nocy Księgarń już za rogiem

Nie­za­leż­ne księ­gar­nie, podob­nie jak biblio­te­ki, to nie tyl­ko punk­ty na mapie, gdzie moż­na się zaopa­trzyć w nowo­ści książ­ko­we, ale też miej­sca spo­tkań autor­skich, prze­strze­nie do roz­mów o lite­ra­tu­rze, czy nawet lokal­ne domy kul­tu­ry. Wła­śnie tę dodat­ko­wą rolę pro­mu­je od kil­ku lat wyjąt­ko­wy ogól­no­pol­ski festi­wal Noc Księ­garń. Już wkrót­ce cze­ka nas jego trze­cia edy­cja, któ­ra odbę­dzie się w mode­lu hybry­do­wym. Może­my liczyć na moc atrak­cji tak w sie­ci, jak i fizycz­nie w księ­gar­niach. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

W tym roku zainauguruje nowa akcja czytelnicza – Noc Księgarń

W ramach Nocy Muze­ów chęt­ni raz w roku mogą za sym­bo­licz­ną opła­tą zwie­dzić kil­ka setek insty­tu­cji – nie tyl­ko muze­ów – w bisko stu pięć­dzie­się­ciu mia­stach Pol­ski w godzi­nach, w któ­rych nor­mal­nie było­by to nie­moż­li­we. Dodat­ko­wo pla­ców­ki zwy­kle przy­go­to­wu­ją na tę oka­zję spe­cjal­ne wysta­wy lub orga­ni­zu­ją nie­zwy­kłe atrak­cje. Wyda­rze­nie cie­szy się ogrom­ną popu­lar­no­ścią! W tym roku dys­try­bu­tor ksią­żek OSDW Azy­mut pla­nu­je prze­pro­wa­dze­nie pierw­szej ogól­no­pol­skiej Nocy Księ­garń. Czy­taj dalej

-->