Aktualności

Trzecia edycja Nocy Księgarń już za rogiem

Nie­za­leż­ne księ­gar­nie, podob­nie jak biblio­te­ki, to nie tyl­ko punk­ty na mapie, gdzie moż­na się zaopa­trzyć w nowo­ści książ­ko­we, ale też miej­sca spo­tkań autor­skich, prze­strze­nie do roz­mów o lite­ra­tu­rze, czy nawet lokal­ne domy kul­tu­ry. Wła­śnie tę dodat­ko­wą rolę pro­mu­je od kil­ku lat wyjąt­ko­wy ogól­no­pol­ski festi­wal Noc Księ­garń. Już wkrót­ce cze­ka nas jego trze­cia edy­cja, któ­ra odbę­dzie się w mode­lu hybry­do­wym. Może­my liczyć na moc atrak­cji tak w sie­ci, jak i fizycz­nie w księgarniach.

W tym roku w budo­wę pro­gra­mu festi­wa­lu zaan­ga­żo­wa­ło się 120 księ­garń z całej Pol­ski. Czy­tel­ni­cy będą mogli wziąć udział w licz­nych spo­tka­niach, wysłu­chać inte­re­su­ją­cych debat, zdo­być nowe umie­jęt­no­ści w ramach warsz­ta­tów. Prze­wi­dzia­ne zosta­ło rów­nież miej­sce na spe­cjal­ne koncerty.

Mając na uwa­dze to, że świat wciąż zma­ga się z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa, orga­ni­za­to­rzy Nocy Księ­garń wie­le z atrak­cji posta­no­wi­li prze­nieść do inter­ne­tu. W prze­strze­ni wir­tu­al­nej odby­wać się będą fascy­nu­ją­ce roz­mo­wy o książ­kach wszyst­kich gatun­ków, tam też spo­tka­my się ze zna­ny­mi oso­bi­sto­ścia­mi świa­ta lite­ra­tu­ry, mię­dzy inny­mi z: Micha­łem Rusin­kiem, Kata­rzy­ną Ryrych, Mariu­szem Szczy­głem, Kata­rzy­ną Tuby­le­wicz, Woj­cie­chem Chmie­la­rzem czy Ryszar­dem Ćwirlejem.

Ponad­to księ­gar­nie z 50 miast orga­ni­zu­ją oko­ło set­ki wyda­rzeń i kier­ma­szy, któ­re odbę­dą się sta­cjo­nar­nie. Tam na czy­tel­ni­ków cze­ka jesz­cze wię­cej spo­tkań autor­skich, warsz­ta­tów i kon­cer­tów. Oczy­wi­ście wszyst­kie atrak­cje odby­wać się będą z posza­no­wa­niem wymo­gów sanitarnych.

Trze­cia edy­cja Nocy Księ­garń roze­gra się już 22 paź­dzier­ni­ka. Udział w przy­go­to­wa­nych wyda­rze­niach jest oczy­wi­ście dar­mo­wy. Ze szcze­gó­ła­mi pro­gra­mo­wy­mi zapo­znać się moż­na na ofi­cjal­nej stronie:
https://nocksiegarn.pl/program/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy