Aktualności

ZNAKomite ebooki na lato

Waka­cje trwa­ją na całe­go… tak samo jak i wyjąt­ko­wa pro­mo­cja na ebo­oki wydaw­nic­twa Znak. Ponad 700 tytu­łów zosta­ło prze­ce­nio­nych i umiesz­czo­nych w dwóch pro­gach ceno­wych – 15,15 zł i 19,15 zł. Aby uła­twić wam wybór przy­go­to­wa­li­śmy listę 10 inte­re­su­ją­cych tytu­łów z obu pro­gów ceno­wych. Zobacz­my, jakie książ­ki zna­la­zły się w promocji.

Ebo­oki po 15,15 zł

Mrocz­ny zaką­tek”, Gil­lian Flynn

Co tak napraw­dę zda­rzy­ło się w noc mor­der­stwa mat­ki i dwóch star­szych sióstr Lib­by Day? Lib­by była małym dziec­kiem, kie­dy doszło do tego okrut­ne­go mor­der­stwa. To wła­śnie zezna­nia dziew­czyn­ki spra­wi­ły, że za zbrod­nie ska­za­no jej bra­ta Bena. Jed­nak czy to na pew­no on był win­ny? Teraz, po latach poja­wia­ją się gło­sy, że Ben został nie­słusz­nie ska­za­ny. Lib­by sta­nie oko w oko z demo­na­mi prze­szło­ści. Flynn to autor­ka okrzyk­nię­ta feno­me­nem wydaw­ni­czym. Jej powie­ści „Zagi­nio­na dziew­czy­na” i „Ostre przed­mio­ty” sta­ły się best­sel­le­ra­mi, a ich ekra­ni­za­cje pod­bi­ły ser­ca widzów na całym świe­cie. „Mrocz­ny zaką­tek”, jako pierw­sza powieść w histo­rii, zdo­by­ła dwie Dag­ger Awards.

Tajem­ni­ca domu Helc­lów”, Mary­la Szymiczkowa…

… a tak napraw­dę duet – Jacek Deh­nel i Piotr Tar­czyń­ski. „Tajem­ni­ca domu Helc­lów” jest bły­sko­tli­wą powie­ścią łączą­cą kla­sycz­ny kry­mi­nał z cel­ną saty­rą na minio­ną epo­kę. Pro­fe­so­ro­wa Szczu­pa­czyń­ska ma zawsze milion spraw na gło­wie. Musi pamię­tać o obie­dzie, zaku­pie wina prze­ciw­ko cho­le­rze i o spraw­dze­niu, czy słu­żą­ca wyczy­ści­ła sre­bra we wła­ści­wy spo­sób. Jed­nak mimo całej listy obo­wiąz­ków jest znu­dzo­na. Kie­dy oka­zu­je się, że w domu Helc­lów docho­dzi do zagi­nię­cia jed­nej z pen­sjo­na­riu­szek wyczu­wa oka­zję do dzia­ła­nia i roz­po­czy­na śledz­two. Czy uda jej się roz­wią­zać tę zagadkę?

Mock”, Marek Krajewski

Wro­cław, 1913 rok. Eber­hard Mock, mło­dy wach­mistrz kry­mi­nal­ny, może stra­cić wszyst­ko, gdyż dał się wcią­gnąć w skan­dal oby­cza­jo­wy. Gro­zi mu za to wyrzu­ce­nie z poli­cji. Aby oca­lić karie­rę rzu­ca się w wir zupeł­nie nie­prze­wi­dy­wal­ne­go śledz­twa – w Hali Stu­le­cia odna­le­zio­no nagie cia­ła czte­rech gim­na­zja­li­stów. Nad nimi powie­szo­no tru­pa męż­czy­zny ze skrzy­dła­mi u ramion. Czy to rytu­al­ny mord czy zbio­ro­we samo­bój­stwo? Kto jest odpo­wie­dzial­ny za maka­brycz­ną zbrodnię?

Boskie zwie­rzę­ta”, Szy­mon Hołownia

Książ­ka Szy­mo­na Hołow­ni sku­pia się na zwie­rzę­tach i sta­ra się zna­leźć odpo­wiedź na nur­tu­ją­ce wie­lu z nas pyta­nie: czy idą one do nie­ba? Czy mają słu­żyć czło­wie­ko­wi, czy może razem z nim two­rzyć świat? Czy ludzie muszą jeść mię­so? Autor przed­sta­wia rów­nież losy świę­tych decy­du­ją­cych się nie wybu­do­wać świą­ty­ni, by nie wyci­nać lasu, a tak­że takich, któ­rzy wyku­py­wa­li zwie­rzę­ta z rzeź­ni. To waż­na, poru­sza­ją­ca i zmu­sza­ją­ca do myśle­nia pozycja.

Fran­cu­skie lato”, Cathe­ri­ne Isaac

Jes­si­ca jest bar­dzo zmę­czo­na nie­doj­rza­ło­ścią swo­je­go part­ne­ra. Wkrót­ce po naro­dzi­nach ich syna opusz­cza męż­czy­znę. Po dzie­się­ciu latach dowia­du­je się, że jej czas na zie­mi zmie­rza ku koń­co­wi. Po jej śmier­ci jedy­nym opie­ku­nem jej dziec­ka będzie były part­ner, Adam. Let­ni wyjazd do uro­kli­wej Fran­cji, gdzie pro­wa­dzi on hotel, sta­je się świet­ną szan­są na odbu­do­wa­nie jego rela­cji z dziec­kiem. Fran­cu­skie waka­cje sta­ną się pre­tek­stem do odkry­cia na nowo rado­ści z życia i zmian na lep­sze. To powieść, któ­ra powin­na spodo­bać się wszyst­kim fanom ksią­żek Jojo Moy­es. „Fran­cu­skie lato” poru­sza i inspiruje.

Fan­ta­stycz­ny Pan Lis”, Roald Dahl

Fan­ta­stycz­ny Pan Lis” to nie­sa­mo­wi­ta histo­ria napi­sa­na przez Roal­da Dah­la, nie­kwe­stio­no­wa­ne­go mistrza ambit­nych opo­wie­ści dla dzie­ci. Więk­szość z nich sta­ła się kla­sy­ka­mi, a pra­wie wszyst­kie okrzyk­nię­to best­sel­le­ra­mi i czę­sto ekra­ni­zo­wa­no. W „Fan­ta­stycz­nym Panu Lisie” mamy do czy­nie­nia z prze­bie­głym rudym zwie­rząt­kiem, któ­re zro­bi wszyst­ko dla swo­jej rodzi­ny. Pana Lisa nie zatrzy­ma­ją nawet trzej naj­obrzy­dliw­si far­me­rzy, jacy cho­dzi­li po ziemi.

Socjo­pa­ci są wśród nas”, Mar­tha Stout

Według nie­któ­rych badań 1 na 25 osób to socjo­pa­ta, czy­li czło­wiek goto­wy zro­bić wszyst­ko byle tyl­ko osią­gnąć swój cel. Socjo­pa­ta potra­fi świet­nie się masko­wać, jed­nak dr Mar­tha Sto­ut w swo­jej książ­ce poka­zu­je, jak go roz­po­znać, a tak­że skąd w ogó­le bio­rą się socjo­pa­ci i jak moż­na ich uniknąć.

Tru­pia far­ma” i „Tru­pia far­ma. Nowe śledz­twa”, Bill Bass i Jon Jefferson

Kry­mi­na­ły i thril­le­ry od lat cie­szą się nie­słab­ną­cą popu­lar­no­ścią wśród czy­tel­ni­ków. Czę­sto jed­nak naj­bar­dziej prze­ra­ża­ją­ce sce­na­riu­sze pisze samo życie. Jeśli cie­ka­wią was histo­rie praw­dzi­wych zbrod­ni koniecz­nie się­gnij­cie po obie czę­ści „Tru­piej Farmy”.

Tytu­ło­wa far­ma jest ośrod­kiem badaw­czym pro­wa­dzo­nym przez Bil­la Bas­sa. Na kar­tach obu ksią­żek poka­zu­je, że nawet naj­bar­dziej uważ­ny mor­der­ca zosta­wia po sobie ślad, mogą­cy dopro­wa­dzić do jego zła­pa­nia. Pro­wa­dzo­ne przez Bas­sa bada­nia doty­czą­ce tego, co dzie­je się ze zwło­ka­mi po śmier­ci, poma­ga­ją owe śla­dy odna­leźć i wyko­rzy­stać do ska­za­nia sprawcy.

Damy, dzie­wu­chy, dziew­czy­ny”, Anna Dziewit-Meller

Książ­ka Anny Dzie­wit-Mel­ler­to świet­na pro­po­zy­cja dla młod­szych i star­szych czy­tel­ni­ków, w któ­rej autor­ka przed­sta­wia wybit­ne kobie­ty, któ­re wpły­nę­ły na losy świa­ta. Mamy tu szan­sę poznać histo­rie mniej lub bar­dziej sław­nych Polek, któ­rych doko­na­nia nie­ste­ty nie zawsze są powszech­nie zna­ne. W książ­ce zosta­ły opi­sa­ne takie posta­ci jak Maria Skło­dow­ska-Curie, Elż­bie­ta Druż­bac­ka, Maria Komor­nic­ka czy Ire­na Sendlerowa.

Moje ser­ce w dwóch świa­tach”, Jojo Moyes

To wzru­sza­ją­ca histo­ria o Lou Clark, boha­ter­ce zna­nej z „Kie­dy odsze­dłeś” i „Zanim się poja­wi­łeś”. Autor­ka na kar­tach powie­ści sta­ra się odpo­wie­dzieć na pyta­nie, czy moż­na żyć daw­nym uczu­ciem, czy lepiej ruszyć przed sie­bie bez oglą­da­nia się na prze­szłość. Lou pozna­je Josha, któ­ry przy­po­mi­na jej wiel­ką miłość, Wil­la. Jej chło­pak Sam, został w Lon­dy­nie, pod­czas gdy ona wyje­cha­ła do Nowe­go Jor­ku. Czy nowy zwią­zek prze­trwa pró­bę odle­gło­ści oraz obec­ność Josha?

Ebo­oki po 19,15 zł 

Potę­ga mitu”, Joseph Campbell

Autor książ­ki jest wybit­nym antro­po­lo­giem i reli­gio­znaw­cą. W „Potę­dze mitu” porów­nu­je mity z róż­nych kul­tu­ry, a przede wszyst­kim te, podej­mu­ją­ce naj­waż­niej­sze dla ludzi tema­ty: życie, zdol­ność do ofia­ry, miłość, pra­gnie­nie wiecz­no­ści czy boha­ter­stwo. Camp­bell pod­kre­śla, że mito­lo­gia odgry­wa w życiu czło­wie­ka współ­cze­sne­go żyją­ce­go na zacho­dzie sto­sun­ko­wo nie­wiel­ką rolę. Zda­niem auto­ra powo­du­je to nie­umie­jęt­ność życia w zgo­dzie ze spo­łe­czeń­stwem, natu­rą, a nawet z samym sobą.

Ucho igiel­ne”, Wie­sław Myśliwski

Nowa, dłu­go wycze­ki­wa­na powieść auto­ra „Trak­ta­tu o łuska­niu faso­li”. „Ucho igiel­ne” to prze­ni­kli­wa, głę­bo­ka lite­ra­tu­ra, w któ­rej czu­łość wobec czło­wie­ka spla­ta się z wymia­rem sym­bo­licz­nym. Okre­śla­na jako poru­sza­ją­ca medy­ta­cja nad losem, pamię­cią, intym­ny­mi rela­cja­mi i spo­tka­niem mło­do­ści ze starością.

Tajem­na histo­ria”, Don­na Tartt

Tajem­na histo­ria” to opo­wieść o sztu­ce, moral­no­ści, zbrod­ni i karze. Richard Papen zaczy­na naukę w eks­klu­zyw­nym college’u w Nowej Anglii. Jego cela­mi są nauka, roz­wój i przy­go­to­wa­nie się do doro­słe­go życia. Dołą­cza do eks­cen­trycz­nej gru­py stu­den­tów filo­lo­gii kla­sycz­nej dzia­ła­ją­cej pod prze­wod­nic­twem cha­ry­zma­tycz­ne­go wykła­dow­cy. Odważ­ne eks­pe­ry­men­ty z używ­ka­mi i sek­sem nie dadzą uczniom odpo­wie­dzi na zada­wa­ne pyta­nia. Posta­no­wią pójść krok dalej i prze­kro­czyć kolej­ną gra­ni­cę. To powieść obfi­tu­ją­ca w elek­try­zu­ją­ce napięcie.

W pułap­ce”, Mag­da Stachula

Kla­ra budzi się po impre­zie na klat­ce scho­do­wej. Nie pamię­ta, co dzia­ło się z nią w nocy, ani jak wró­ci­ła do domu. Sytu­acja sta­je się jesz­cze gor­sza, kie­dy dziew­czy­na orien­tu­je się, że od impre­zy minę­ły dwa dni. Kla­ra odkry­wa na swo­im cie­le podej­rza­ne śla­dy. Dowia­du­je się, że rok wcze­śniej inną mło­dą dziew­czy­nę spo­tka­ło dokład­nie to samo. Co sta­ło się z tam­tą dziewczyną?

Ameryka.pl. Opo­wieść o Pola­kach w USA”, Doro­ta Malesa

Wyjąt­ko­wa opo­wieść o Pola­kach chcą­cych reali­zo­wać swój ame­ry­kań­ski sen. Każ­dy z nich miał swo­ją wizję na ame­ri­can dre­am, każ­dy wziął los we wła­sne ręce. Sebek od lat szu­ka żony w kasto­wym śro­do­wi­sku Chi­ca­go. Marek był kie­dyś kró­lem disco polo, teraz jest bez­dom­ny. Ola, genial­na praw­nicz­ka tro­pi błę­dy ame­ry­kań­skie­go sądow­nic­twa. Ile ludzi, tyle histo­rii. Każ­da przed­sta­wio­na z wraż­li­wo­ścią i klasą.

Spra­wa Hof­f­ma­no­wej”, Kata­rzy­na Zyskowska-Ignaciak

Nie­roz­wią­za­ne zagad­ki od zawsze roz­pa­la­ją ludz­ką wyobraź­nię. Jed­ną z nich jest tajem­ni­cza śmierć trój­ki męż­czyzn na Lodo­wej Prze­łę­czy. Wła­śnie tą histo­rią zain­spi­ro­wa­ła się Kata­rzy­na Zyskow­ska-Igna­ciak i napi­sa­ła „Spra­wę Hof­f­ma­no­wej”. Mamy tu wypra­wę przez Lodo­wą Prze­łęcz, trzy zagad­ko­we ofia­ry i jed­ną oca­la­łą, na któ­rą spa­da­ją oskar­że­nia za śmierć towa­rzy­szy. Czy kobie­ta napraw­dę jest winna?

Jare­mian­ka”, Agniesz­ka Dauksza

Bio­gra­fia poświę­co­na jed­nej z naj­zdol­niej­szych i naj­bar­dziej cha­ry­zma­tycz­nych arty­stek XX wie­ku. Była malar­ką, rzeź­biar­ką, gra­ficz­ką, pro­jek­tant­ką kostiu­mów teatral­nych i lalek. Współ­two­rzy­ła Gru­pę Kra­kow­ską, a tak­że teatr Cri­cot. To wła­śnie z Marią Jare­mą naj­chęt­niej chciał współ­pra­co­wać Tade­usz Kan­tor. Agniesz­ka Dauk­sza kre­śli żywy por­tret tej wybit­nej posta­ci i pozwa­la bli­żej poznać Marię Jaremę.

Dark­net”, Eile­en Ormsby

Dark­net” jest wyni­kiem dzien­ni­kar­skie­go śledz­twa autor­ki okre­śla­nej mia­nem eks­pert­ki od dark webu. Eile­en Orms­by zabie­ra czy­tel­ni­ków w podróż do prze­ra­ża­ją­ce­go i jed­no­cze­śnie fascy­nu­ją­ce­go świa­ta ukry­te­go przed ocza­mi więk­szo­ści ludzi. Han­del nar­ko­ty­ka­mi, płat­ni mor­dec­cy, tor­tu­ry na żywo i dzie­cię­ca por­no­gra­fia. Wszyst­ko to jest tyl­ko czę­ścią mrocz­ne­go dark­ne­tu, któ­re­go tajem­ni­cę odkry­wa przez nami Ormsby.

The Bri­gh­test Stars. Pożar zmy­słów”, Anna Todd

Autor­ka best­sel­le­ro­wej serii „After” powra­ca z nową powie­ścią otwie­ra­ją­cą cykl „Stars”. Kari­na w wie­ku dwu­dzie­stu lat podej­mu­je decy­zję o wypro­wadz­ce z domu i roz­po­czę­ciu życia na wła­sny rachu­nek. Kupu­je mały domek i roz­po­czy­na pra­cę w salo­nie masa­żu. Pozo­sta­wia dale­ko za sobą trud­ne dzie­ciń­stwo i peł­ną kom­pli­ka­cji rela­cję z ojcem. Mło­da dziew­czy­na już nigdy nie chce mieć do czy­nie­nia z żoł­nie­rza­mi. Jed­nak los ma wobec Kari­ny zupeł­nie inne plany…

Dziew­czy­na o czte­rech pal­cach”, Marek Krajewski

To pierw­sza pró­ba zmie­rze­nia się Mar­ka Kra­jew­skie­go z powie­ścią szpie­gow­ską i jed­no­cze­snie powrót Edwar­da Popiel­skie­go, czy­li zna­ne­go z wcze­śniej­szych powie­ści „Łys­se­go”. Akcja powie­ści roz­gry­wa się głów­nie w 1922 roku. Kre­sy ule­ga­ją ter­ro­ro­wi sia­ne­mu przez cha­ry­zma­tycz­ne­go komu­ni­stycz­ne­go dywer­san­ta, Mar­ci­na Zara­na-Zara­now­skie­go. Popiel­ski w toku zda­rzeń zosta­je wcią­gnię­ty w misję mają­cą na celu zakoń­czyć dzia­łal­ność dywersanta.

Peł­ną listę ksią­żek znaj­dzie­cie TUTAJ. War­to się pospie­szyć, gdyż pro­mo­cja trwa wyłącz­nie do 18.07 od godzi­ny 18.00 do 18.00 następ­ne­go dnia. Uda­nych łowów!


Arty­kuł sponsorowany

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy