Aktualności

Bestsellery Empiku 2017 przyznane

Wczo­raj wie­czo­rem, tj. 6 lute­go, w War­sza­wie odby­ła się gala Best­sel­le­rów Empi­ku, pod­czas któ­rej nagro­dzo­no naj­le­piej sprze­da­ją­ce się książ­ki, pły­ty muzycz­ne, fil­my i gry z zeszłe­go roku. Wyda­rze­nie uświet­nia­ła przy­go­to­wa­na z pom­pą opra­wa. Wśród licz­nych atrak­cji – poza spo­tka­nia­mi z popu­lar­ny­mi gwiaz­da­mi – naj­wię­cej emo­cji wzbu­dza­ły muzycz­ne wystę­py zagra­nicz­nych oso­bi­sto­ści jak: Sting, Shag­gy, Jes­sie Ware, a z pol­skie­go podwór­ka: Mro­zu, Miu­osh i Kata­rzy­na Nosow­ska. To co jed­nak nas naj­bar­dziej inte­re­su­je to książ­ki. Tu było raczej bez niespodzianek.

W kate­go­rii lite­ra­tu­ra zagra­nicz­na kró­lo­wał Dan Brown z powie­ścią Począ­tek, w któ­rej po raz kolej­ny zwró­cił oczy czy­tel­ni­ka na pro­fe­so­ra Rober­ta Lang­do­na – for­mal­nie spe­cja­li­stę w dzie­dzi­nie iko­no­lo­gii reli­gij­nej i sym­bo­li, nie­for­mal­nie pogrom­cę spi­sków wszelakich.

Naj­le­piej sprze­da­ją­cą się powie­ścią pol­ską była pró­ba Zyg­mun­ta Miło­szew­skie­go – auto­ra best­sel­le­ro­wych kry­mi­na­łów z Teo­do­rem Szac­kim w roli głów­nej – zmie­rze­nia się z nowym gatun­kiem okre­ślo­nym przez wydaw­cę kome­dią iro­nicz­no-roman­tycz­ną. Mowa oczy­wi­ście o Jak zawsze.

 

Czy­tel­ni­cy swo­imi zeszło­rocz­ny­mi zaku­pa­mi zade­cy­do­wa­li, że naj­po­pu­lar­niej­szą książ­ką w kate­go­rii lite­ra­tu­ra fak­tu jest Macie­re­wicz i jego tajem­ni­ce Toma­sza Piąt­ka. Moż­na się było tego spo­dzie­wać, bio­rąc pod uwa­gę kon­tro­wer­syj­ność byłe­go mini­stra obro­ny naro­do­wej oraz atrak­cyj­ność tema­tu jego domnie­ma­nych powią­zań z rosyj­skim wywiadem.

 

Wśród mło­dzie­żó­wek prym wio­dła powieść Jaya Ashe­ra Świa­tło. Po depre­syj­nych 13 powo­dach autor posta­no­wił skie­ro­wać się w stro­nę poru­sza­ją­ce­go love sto­ry dla nasto­lat­ków. Razem z głów­ny­mi boha­te­ra­mi czy­tel­ni­cy odkry­ją, że praw­dzi­wa miłość jest w sta­nie prze­zwy­cię­żyć wszel­kie nie­po­ro­zu­mie­nia, podejrz­li­wość i niechęć.

 

Best­sel­ler Empi­ku w kate­go­rii lite­ra­tu­ra dla dzie­ci po raz trze­ci zgar­nę­ła Nela, mała repor­ter­ka, któ­rą emo­cje zwią­za­ne z wyróż­nie­niem przy­tło­czy­ły w takim stop­niu, że na sce­nie aż zanie­mó­wi­ła. Nagro­dę otrzy­ma­ła za swo­ją dzie­wią­tą książ­kę: Nela i polar­ne zwie­rzę­ta.

Autor: Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy