Sprawdzasz tag

Elden Ring

Ekranizacje Zapowiedzi

Zaprezentowano zwiastun współtworzonej przez George’a R.R. Martina gry wideo Elden Ring

Pod­czas tego­rocz­nej edy­cji tar­gów E3, naj­więk­szej wysta­wy prze­my­słu gier kom­pu­te­ro­wych, japoń­skie stu­dio From­So­ftwa­re zapre­zen­to­wa­ło zwia­stun swo­jej naj­now­szej pro­duk­cji. Jeśli zasta­na­wia­cie się, co gra wideo ma wspól­ne­go z lite­ra­tu­rą, odpo­wia­da­my: otóż przy two­rze­niu Elden Ring ogrom­ną rolę ode­grał Geo­r­ge R.R. Mar­tin. Czy­taj dalej

-->