Zapowiedzi

Kolejna diabelska książka od Lauren Weisberger już w przyszłym roku

Histo­rię Andrei Sachs – dziew­czy­ny z pro­win­cji sta­wia­ją­cej pierw­sze kro­ki w dzien­ni­kar­skim biz­ne­sie w Nowym Jor­ku pod okiem apo­dyk­tycz­nej redak­tor naczel­nej mie­sięcz­ni­ka „Run­way” – świat poznał w 2003 roku. Wte­dy wła­śnie wyda­na zosta­ła powieść Dia­beł ubie­ra się u Pra­dy Lau­ren Weis­ber­ger (w Pol­sce uka­za­ła się w następ­nym roku). Po suk­ce­sie komer­cyj­nym jaki odnio­sła książ­ka przy­szedł czas na doce­nio­ną przez kry­ty­ków adap­ta­cję fil­mo­wą. Póź­niej Weis­ber­ger napi­sa­ła kon­ty­nu­ację przy­gód Andrei zaty­tu­ło­wa­ną Zemsta ubie­ra się u Pra­dy. To jed­nak nie koniec. W przy­szłym roku czy­tel­nicz­ki na całym świe­cie jesz­cze raz będą mogły zaj­rzeć w sza­lo­ną modo­wą rze­czy­wi­stość spod zna­ku Weisberger.

Dia­beł ubie­ra się u Pra­dy był debiu­tem powie­ścio­wym Lau­ren Weis­ber­ger. Przez sześć mie­się­cy gościł na liście best­sel­le­rów „New York Time­sa”. Książ­ka jest oczy­wi­ście fik­cją, ale w dużej mie­rze opar­tą na rze­czy­wi­stych doświad­cze­niach autor­ki wynie­sio­nych z pra­cy w maga­zy­nie „Vouge”.Powieść poru­sza pro­ble­my odnaj­dy­wa­nia się w swo­jej pierw­szej pra­cy, poszu­ki­wa­nia balan­su mię­dzy obo­wiąz­ka­mi a życiem towa­rzy­skim; jest też kry­ty­ką skie­ro­wa­ną w stro­nę elit Man­hat­ta­nu, za pomo­cą komi­zmu obna­ża­ją­cą przy­wa­ry świa­ta mody.

W 2013 roku Weis­ber­ger napi­sa­ła sequ­el Zemsta ubie­ra się u Pra­dy, któ­re­go akcja osa­dzo­na jest dzie­sięć lat po wyda­rze­niach z poprzed­niej powie­ści. Tu rów­nież głów­ną boha­ter­ką jest Andrea Sachs peł­nią­ca rolę redak­tor­ki jed­ne­go z pro­mi­nent­nych ślub­nych maga­zy­nów. Jed­no­cze­śnie pla­nu­je swo­je wła­sne wese­le, a na domiar złe­go prze­śla­du­ją ją wspo­mnie­nia zwią­za­ne z poprzed­nią sze­fo­wą, z któ­rą koniec koń­ców ponow­nie się zetrze.

Weis­ber­ger ponow­nie zapro­si czy­tel­nicz­ki do modo­we­go świa­ta. W przy­szłym roku ma uka­zać się książ­ka When Life Gives You Lulu­le­mons. Tym razem autor­ka sku­pia się na posta­ci rywal­ki, póź­niej przy­ja­ciół­ki Andrei Sachs, czy­li Emi­ly Charl­ton. Ta zmu­szo­na jest po stra­cie kil­ku klien­tów w Hol­ly­wo­od prze­nieść się do Gre­en­wich. W bez­na­dziej­nej sytu­acji musi odna­leźć oka­zję, żeby wró­cić do gry. Pre­mie­ra 5 czerwca.

Autor Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy