Sprawdzasz tag

Diabeł ubiera się u Prady

Zapowiedzi

Kolejna diabelska książka od Lauren Weisberger już w przyszłym roku

Histo­rię Andrei Sachs – dziew­czy­ny z pro­win­cji sta­wia­ją­cej pierw­sze kro­ki w dzien­ni­kar­skim biz­ne­sie w Nowym Jor­ku pod okiem apo­dyk­tycz­nej redak­tor naczel­nej mie­sięcz­ni­ka „Run­way” – świat poznał w 2003 roku. Wte­dy wła­śnie wyda­na zosta­ła powieść Dia­beł ubie­ra się u Pra­dy Lau­ren Weis­ber­ger (w Pol­sce uka­za­ła się w następ­nym roku). Po suk­ce­sie komer­cyj­nym jaki odnio­sła książ­ka przy­szedł czas na doce­nio­ną przez kry­ty­ków adap­ta­cję fil­mo­wą. Póź­niej Weis­ber­ger napi­sa­ła kon­ty­nu­ację przy­gód Andrei zaty­tu­ło­wa­ną Zemsta ubie­ra się u Pra­dy. To jed­nak nie koniec. W przy­szłym roku czy­tel­nicz­ki na całym świe­cie jesz­cze raz będą mogły zaj­rzeć w sza­lo­ną modo­wą rze­czy­wi­stość spod zna­ku Weis­ber­ger. Czy­taj dalej

-->