Ekranizacje Zapowiedzi

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – na SDCC zaprezentowano pełny zwiastun

W cza­sie San Die­go Comic-Conu 2022 Ama­zon Pri­me przed­sta­wił peł­ny zwia­stun seria­lu „Wład­ca Pier­ście­ni: Pier­ście­nie Wła­dzy”. Ponad­to zapre­zen­to­wa­no kil­ka nowych zdjęć, na któ­rych widać m.in. Nume­nor, Elron­da i Galadrielę.

Fabu­ła seria­lu poprze­dza wyda­rze­nia z fil­mo­wych try­lo­gii „Wład­ca Pier­ście­ni” oraz „Hob­bit”, a dokład­niej roz­gry­wa się w Dru­giej Erze Śród­zie­mia. To wte­dy został wyku­ty Jedy­ny Pier­ścień oraz tytu­ło­we Pier­ście­nie Wła­dzy, z któ­rych 9 tra­fi­ło w ręce ludzi, 7 w ręce kra­sno­lu­dów, a 3 w ręce elfów.

Pro­duk­cja wzbu­dza licz­ne kon­tro­wer­sje wśród fanów twór­czo­ści J.R.R. Tol­kie­na, m.in. ze wzglę­du na zatrud­nie­nie czar­nych akto­rów. Ostat­nio twór­cy zdra­dzi­li, że wcie­lą się oni w Har­fo­otów, czy­li szczep czar­nych hobbitów.

Hej­te­rzy zaj­mu­ją się m.in. spa­mo­wa­niem pod zwia­stu­nem komen­ta­rza­mi o tre­ści „Evil can­not cre­ate any­thing new, they can only cor­rupt – J.R.R. Tol­kien” w róż­nych języ­kach. Jest to o tyle inte­re­su­ją­ce, że nie są to sło­wa Tol­kie­na, a znie­kształ­co­ny cytat z „Powro­tu kró­la” opo­wia­da­ją­cy o natu­rze orków.

Show­run­ne­ra­mi pro­duk­cji są J.D. Pay­ne i Par­rick McKay, a w obsa­dzie zna­leź­li się Cyn­thia Addai-Robin­son, Robert Ara­mayo, Owa­in Arthur, Maxim Bal­dry, Naza­nin Bonia­di, Mor­fydd Clark, Isma­el Cruz Cór­do­va, Char­les Edwards, Try­stan Gra­vel­le, Sir Len­ny Hen­ry, Ema Horvath, Mar­kel­la Kave­nagh, Joseph Maw­le, Tyroe Muha­fi­din, Sophia Nomve­te, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Char­lie Vic­kers, Leon Wadham, Ben­ja­min Wal­ker, Daniel Wey­man i Sara Zwangobani.

Pre­mie­ra seria­lu „Wład­ca Pier­ście­ni: Pier­ście­nie Wła­dzy” zosta­ła zapla­no­wa­na na 2 wrze­śnia 2022 roku.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy