Sprawdzasz tag

Dziewczyna z pociągu

Felieton

Powolne spalanie z wartką akcją – recenzja najnowszej książki Pauli Hawkins

Nie ma chy­ba wiel­bi­cie­la kry­mi­na­łów, któ­ry nie koja­rzył­by Pau­li Haw­kins i jej ksią­żek „Dziew­czy­na z pocią­gu” i „Zapi­sa­ne w wodzie”. Best­sel­le­ro­wa autor­ka nie spo­czę­ła na lau­rach i nie odci­na kupo­nów od poprzed­nich suk­ce­sów. Jej naj­now­sza książ­ka, „Powol­ne spa­la­nie”, zde­cy­do­wa­nie trzy­ma poziom! Czy­taj dalej

-->
Zapowiedzi

Pauli Hawkins, autorka bestselleru Dziewczyna z pociągu, z nową książką w maju!

Jak infor­mu­je wydaw­nic­two Świat Książ­ki wraz z świa­to­wą pre­mie­rą do pol­skich księ­garń tra­fi nowa książ­ką Pau­li Haw­kins. Autor­ka jest dosko­na­le zna­na czy­tel­ni­kom best­sel­le­rem świa­to­wym Dziew­czy­na z pocią­gu któ­ry docze­kał się szyb­kiej ekra­ni­za­cji z Emi­ly Blunt w roli głów­nej. Książ­kę pole­cał Ste­phen King i Tess Ger­rit­sen. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Empik książką stoi?

Pisa­łem dopie­ro co o prze­pro­wa­dzo­nych przez fir­mę dorad­czą Delo­it­te bada­niach “Zaku­py świą­tecz­ne 2016” – z któ­rych wyni­kło, iż Pola­cy mimo zwięk­szo­nej puli fun­du­szy na zaku­py świą­tecz­ne, mniej chęt­nie się­gną po pre­zen­ty w posta­ci ksią­żek. Ja oczy­wi­ście ser­decz­nie nama­wiam do obda­ro­wy­wa­nia się egzem­pla­rza­mi dobrych powie­ści czy zbio­rów opo­wia­dań – róż­no­rod­ność ryn­ku pozwa­la na dobra­nie sper­so­na­li­zo­wa­nych pre­zen­tów dla każ­de­go człon­ka rodzi­ny. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Statystyki z dziewczyną w tytule

Kana­dyj­ska pisar­ka Emi­ly St. John Man­del zwró­ci­ła uwa­gę, że poja­wi­ła się moda na umiesz­cze­nie w tytu­łach powie­ści słów „girl” lub „girls” („dziew­czy­na” lub „dziew­czy­ny”). Posta­no­wi­ła prze­ana­li­zo­wać ten trend i wyko­na­ła  napraw­dę solid­ny kawał robo­ty, któ­rej wyni­ki są interesujące.

Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje

Czy Dziewczyna w pociągu zagrozi Pani Peregrine?

Ekra­ni­za­cja fil­mo­wa książ­ki “Oso­bli­wy dom Pani Pere­gri­ne” to pro­duk­cja, któ­ra w zeszły week­end zna­la­zła się na pierw­szym miej­scu box-offi­ce­’u, zara­bia­jąc 28,8 milio­na dola­rów. Nie­wy­klu­czo­ne jed­nak, że ma solid­ne­go kon­ku­ren­ta – wkrót­ce do kin tra­fi “Dziew­czy­na z pocią­gu” (ekra­ni­za­cja książ­ki pod tym samym tytu­łem), któ­ra tra­fi do trzech tysię­cy kin i mimo wstęp­nych śred­nich recen­zji sza­cu­je się, że zaro­bi oko­ło 24,3 milio­na dola­rów. Jeśli sza­cun­ki oka­żą się traf­ne, nie prze­bi­je “Oso­bli­we­go domu…” samym otwar­ciem, ale sze­ro­ka dys­try­bu­cja oraz popu­lar­ność powie­ści “Dziew­czy­na z pocią­gu” dają fil­mo­wi duże szan­se na sta­nie się naj­gło­śniej­szą pre­mie­rą jesieni.

Czy­taj dalej

-->