Zapowiedzi

Pauli Hawkins, autorka bestselleru Dziewczyna z pociągu, z nową książką w maju!

Jak infor­mu­je wydaw­nic­two Świat Książ­ki wraz z świa­to­wą pre­mie­rą do pol­skich księ­garń tra­fi nowa książ­ką Pau­li Haw­kins. Autor­ka jest dosko­na­le zna­na czy­tel­ni­kom best­sel­le­rem świa­to­wym Dziew­czy­na z pocią­gu któ­ry docze­kał się szyb­kiej ekra­ni­za­cji z Emi­ly Blunt w roli głów­nej. Książ­kę pole­cał Ste­phen King i Tess Gerritsen.

Pau­la Haw­kins zaję­ła się pisar­stwem po pięt­na­stu latach karie­ry dzien­ni­kar­skiej. Uro­dzo­na i wycho­wa­na w Zim­ba­bwe, w 1989 roku prze­pro­wa­dzi­ła się do Lon­dy­nu, gdzie miesz­ka do dziś.

Jej debiu­tanc­ka powieść, Dziew­czy­na z pocią­gu, oka­za­ła się lite­rac­kim feno­me­nem i sprze­da­ła w 20 milio­nach egzem­pla­rzy. Prze­tłu­ma­czo­na na ponad 40 języ­ków, przez dłu­gie mie­sią­ce zaj­mo­wa­ła pierw­sze miej­sca na listach bestsellerów.

Poni­żej frag­ment książki:

Alec, obudź się. Obudź się! Nel Abbott nie żyje. Zna­leź­li ją w wodzie. Skoczyła”.

Julio, to ja. Musisz oddzwo­nić. Oddzwoń. Pro­szę. To waż­ne. Oddzwoń, jak tyl­ko będziesz mogła, dobrze? Chcę… To ważne”.

Kil­ka dni przed śmier­cią Nel Abbott dzwo­ni do swo­jej siostry.

Jules nie odbie­ra, igno­ru­jąc jej proś­bę o pomoc.

Nel umie­ra. Miesz­kań­cy mia­stecz­ka mówią, że „sko­czy­ła”. A Jules musi wró­cić do miej­sca, z któ­re­go kie­dyś ucie­kła – mia­ła nadzie­ję, że na dobre – aby zaopie­ko­wać się swo­ją pięt­na­sto­let­nią siostrzenicą.

Julia się boi. Tak bar­dzo się boi. Daw­no pogrze­ba­nych wspo­mnień, sta­re­go mły­na, świa­do­mo­ści, że Nel nigdy by tego nie zrobiła.

A naj­bar­dziej boi się wody i zako­la rze­ki, któ­re miej­sco­wi nazy­wa­ją Topieliskiem.

W tym samym dyna­micz­nym sty­lu i z tym samym dogłęb­nym zro­zu­mie­niem kie­ru­ją­cych czło­wie­kiem instynk­tów, jakie pochło­nę­ły milio­ny czy­tel­ni­ków jej debiu­tanc­kiej powie­ści, Pau­la Haw­kins przed­sta­wia nowy pory­wa­ją­cy thril­ler, w któ­re­go tle cza­ją się histo­rie z prze­szło­ści i drze­mie siła, z jaką potra­fią one znisz­czyć ludz­kie życie.

żró­dło: wydawnictwoswiatksiazki.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy